Sejm: Pierwsze posiedzenie po przerwie wakacyjnej

Reforma dowodzenia w armii, e-dowody i zmiany w przepisach dotyczących kradzieży. Oprócz tego posłowie rozpatrzą kandydatury na Rzecznika Praw Dziecka i wysłuchają sprawozdania z działalności NIK. O 10.00 Sejm rozpoczna 68. posiedzenie.

Szef Sztabu najważniejszym żołnierzem w armii

Ministerstwo obrony chce większych kompetencji dla Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Szef Sztabu (od 2 lipca jest nim gen. broni Rajmund T. Andrzejczak) będzie  “najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej” dowodzącym jednoosobowo całymi siłami zbrojnym i podlegającym bezpośrednio ministrowi obrony narodowej.

Szefowi Sztabu będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia odpowiadającego głównie za wsparcie logistyczne wojska. W czasie wojny ma on dowodzić Siłami Zbrojnymi do momentu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Jedynym nie podporządkowanym Szefowi Sztabu ani innemu dowództwu rodzajem sił zbrojnych pozostaną wojska obrony terytorialnej (WOT). Bezpośredni nadzór nad nimi sprawuje minister obrony.

System kierowania wojskiem, w którym to Szef Sztabu był głównym dowódcą funkcjonował już wcześniej, ale zmieniła go reforma z 2014 r.. Wprowadziła ona m.in. podział na dwa główne dowództwa – operacyjne i generalne (zastąpiły one dowództwa Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych) oraz sprowadziła rolę Szefa Sztabu do organu pomocniczego ministra obrony narodowej.

Plan odejścia od tej reformy i przywrócenia dawnej roli Szefa Sztabu zapowiadał już poprzedni minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w zaprezentowanej w maju 2017 r. “Koncepcji Obronnej RP”.

Projekt ustawy uzasadni minister obrony Mariusz Błaszczak.

Dowód osobisty jako podpis elektroniczny

Rząd chce wprowadzić e-dowody. Nowe dokumenty mają być wyposażone w elektroniczne chipy, które umożliwią logowanie się za pomocą dowody do e-usług (np. ePUAP) oraz podpisywanie dokumentów urzędowych (np. zgłoszenie zameldowania) podpisem elektronicznym z takim samym skutkiem jak podpis własnoręczny. W e-dowodzie zostanie  zastosowana aplikacja ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego), która zapisuje zdjęcie biometryczne twarzy (zawierające cechy biometryczne, np. kształt twarzy, wielkość oczu) i jest wykorzystywana do identyfikacji pasażerów na europejskich lotniskach.

Nowe dowody mają być wydawane od marca 2019 r. Wymiana potrwa 10 lat i każdy będzie mógł jej dokonać w dowolnym momencie przed upływem terminu zapisanego w dowodzie. Nowe dowody będą bezterminowe, wymiana ma następować tylko na wniosek właściciela. Urzędy w gminach zostaną wyposażone w specjalne czytniki do obsługi nowych dokumentów.

Projekt przedstawi minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Wykroczenia tylko do 400 zł

Ustalono stały próg dla tzw. czynów przepołowionych, czyli czynów zabronionych, które mogą zostać uznane zarówno za wykroczenie, jak i przestępstwo w zależności od wartości mienia. Obecnie za wykroczenie uznaje się uszkodzenie, paserstwo lub kradzież mienia o wartości poniżej ¼ minimalnego wynagrodzenia, czyli w bieżącym roku (przy wynagrodzeniu 2100 zł brutto) do 525 zł. Projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada wprowadzenie stałej kwoty granicznej w wysokości 400 zł. Osoba, która ukradnie lub zniszczy czyjąć własność o wartości wyższej niż 400 zł będzie sądzona na podstawie kodeksu karnego.

Sprawozdanie komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach przedstawi poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).

Na posiedzeniu posłowie zajmą się również sprawozdaniem Najwyższej Izby Kontroli (przeczytaj o tym w naszej osobnej analizie TUTAJ) oraz powołają Rzecznika Praw Dziecka (przeczytaj o tym w naszym osobnym tekście TUTAJ).

Zobacz najnowsze