KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

bezpieczeństwo
budżet
edukacja i nauka
energetyka i klimat
fundusze
gospodarka
migracje
ochrona środowiska
polityka społeczna
prawa konsumentów
prawa obywateli
regiony
rolnictwo
rynek pracy
sprawy zagraniczne
technologie cyfrowe
tożsamość europejska
ustrój UE
wartości europejskie
pokaż wszystkie

Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/ posłanka do Parlamentu Europejskiego może w pewnych okolicznościach zagłosować za rezolucją krytyczną wobec działań rządu swojego kraju?

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój UE

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
prawa obywateli
ustrój UE

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
ochrona środowiska
prawa konsumentów
prawa obywateli

Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali.
prawa obywateli
technologie cyfrowe

W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa obywateli
technologie cyfrowe

Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

energetyka i klimat
gospodarka
ochrona środowiska

W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.
B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ochrona środowiska

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju).
Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy.
migracje
prawa obywateli
rynek pracy

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.
Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.
gospodarka
sprawy zagraniczne

Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro.
B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.
B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

bezpieczeństwo
gospodarka

Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
gospodarka
wartości europejskie

Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.
B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele Unii.
Przewodniczącym Komisji Europejskiej powinien zostawać przedstawiciel frakcji, która osiągnęła najlepszy wynik wyborczy.
Wszystkie głosowania w Parlamencie Europejskim powinny być prowadzone imiennie, a głosy poszczególnych europosłów rejestrowane i zliczane przez system elektroniczny.
Państwa członkowskie powinny bez zastrzeżeń uznawać i stosować Kartę Praw Podstawowych UE jako obowiązujący akt prawny.
Państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów, powinny podlegać karom finansowym.
Osoby, które były przedmiotem zainteresowania służb państw członkowskich UE, powinny być o tym informowane.
prawa obywateli
ustrój UE

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy wprowadzić ujednolicone wymogi wyposażenia samochodów osobowych – np. system do montażu alkomatu, monitorowanie aktywności kierowcy, blokowanie pedału gazu przy pewnej prędkości.
Prawo unijne powinno gwarantować wszystkim mieszkańcom UE dostęp do antykoncepcji awaryjnej.
Z budżetu Unii powinny być płacone świadczenia społeczne dla obywateli.
polityka społeczna
prawa konsumentów
prawa obywateli

Które z poniższych działań powinien Pani/ Pana zdaniem wspierać Parlament Europejski, by dbać o prawa użytkowników internetowych platform działających na terytorium Unii Europejskiej?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
prawa konsumentów
prawa obywateli
technologie cyfrowe

Obywatele Unii Europejskiej mogą dowolnie przemieszczać się, pracować i osiedlać na terenie wspólnoty. W poszczególnych państwach obowiązują różne przywileje socjalne, co może prowadzić do tzw. „imigracji socjalnej”, czyli zamieszkiwania tam, gdzie zasiłek jest bardziej korzystny. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Należy dążyć do ujednolicenia zasad polityki społecznej (m. in. zasiłki, urlopy, renty) we wszystkich państwach członkowskich.
B. Państwa członkowskie powinny samodzielnie tworzyć politykę społeczną.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

migracje
polityka społeczna
prawa obywateli

Według badań Eurostatu (2018), kobiety w Unii Europejskiej zarabiają o 16 proc. mniej od mężczyzn, rzadziej podejmują pracę zawodową (pracuje 73 proc. mężczyzn i 62 proc. kobiet) i rzadziej zajmują stanowiska kierownicze (34 proc. stanowisk kierowniczych zajmują kobiety). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i życiu publicznym.
B. Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być sterowany za pomocą przepisów.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa obywateli
rynek pracy

W Europie działa ponad 147 tysięcy instytucji filantropijnych – darczyńców i fundacji, które przeznaczają rocznie prawie 60 mld euro na przedsięwzięcia społeczne m. in. w dziedzinie edukacji, zdrowia, nauki, ochrony środowiska, kultury czy walki z ubóstwem. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Przepisy dotyczące środków prywatnych darczyńców na cele społeczne powinny być określane wyłącznie przez prawo państw członkowskich.
W Unii Europejskiej środki przeznaczane na cele społeczne powinny podlegać takim samym prawom i ochronie jak kapitał przeznaczony na działalność gospodarczą – m.in. po to, by państwa członkowskie nie mogły ograniczać przekazywania darowizn do innych krajów i przyjmowania środków od darczyńców z innych państw UE.
prawa obywateli

Prawo unijne określa ramowe zasady gospodarowania wodami w Unii Europejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze dla gospodarki są rzeki naturalne – jako, że zapewniają lepszą czystość wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
ochrona środowiska

Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

W jednostkowych przypadkach powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje szkody rolnicze (np. żubra lub wilka).
Unia Europejska powinna brać odpowiedzialność, również finansową, za ochronę lasów na świecie.
W Unii Europejskiej powinien obowiązywać zakaz budowy nowych kopalni węgla brunatnego.
Unia Europejska powinna karać państwa członkowskie, które przekraczają europejskie normy smogu.
Odpowiedzialność za odzyskiwanie surowców należy obowiązkowo nałożyć na producentów opakowań plastikowych.
Odpady powstające na terenie Unii powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie.
energetyka i klimat
ochrona środowiska

Jakie działania Pani/ Pana zdaniem należy podjąć by zmniejszyć emisję CO2?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

energetyka i klimat

Budżet Unii Europejskiej składa się przede wszystkim ze składek państw członkowskich. Które z wymienionych rozwiązań Pani/Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet

Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem należy pozyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu Unii?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Komisja Europejska przedstawiła propozycję wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027. Budżet UE miałby wynosić 1134 mld euro (1,11 proc. unijnego dochodu narodowego brutto). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w silne ośrodki naukowe i przemysłowe, by jak najskuteczniej wpływać na rozwój gospodarczy całej Wspólnoty.
B. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w słabiej rozwinięte obszary, aby dążyć do wyrównywania różnic w poziomie życia między nimi.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

budżet

W ramach polityki spójności Unia Europejska wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów UE. Podstawowym kryterium decydującym o tym, które regiony otrzymają więcej pieniędzy, jest poziom ich rozwoju gospodarczego. Jakie Pani/ Pana zdaniem powinny być kryteria przyznawania środków polityki spójności?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

budżet
fundusze
regiony

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Poszczególne państwa członkowskie powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie.
Poszczególne regiony Europy powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie.
Ze środków polityki spójności należy finansować przede wszystkim projekty, które są ważne dla UE jako całości, np. innowacje, zapobieganie zmianom klimatycznym i zapobieganie bezrobociu itp.
Odpowiedzialność za rozwój prowincji ponoszą duże miasta i w związku z tym to one powinny dysponować środkami na rozwój i inwestycje.
Należy stworzyć odrębny budżet strefy euro z własnym ministrem finansów.
budżet
regiony

Międzynarodowe firmy unikają płacenia części podatków w Unii Europejskiej, m. in. wykazując najwyższe zyski w krajach, gdzie stawki podatkowe są najniższe (np. Irlandia, Luksemburg). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

A. Aby uzyskać większe dochody z podatków, należy ujednolicić opodatkowanie korporacji międzynarodowych na terenie całej Unii Europejskiej.
B. Kraje członkowskie powinny zachować swobodę w regulowaniu podatków i swobodnie konkurować ze sobą, przyciągając największe międzynarodowe firmy atrakcyjnymi przepisami podatkowymi.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy ograniczyć import żywności spoza Unii by zachować wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości żywności.
Cła importowe na produkty rolne z państw rozwijających się powinny zostać obniżone.
Należy nałożyć podatek na import towarów spoza UE.
Unia Europejska powinna dążyć do tworzenia stref wolnego handlu z innymi krajami.
Unia Europejska powinna wspierać europejskie firmy, które inwestują w Afryce.
Unia Europejska powinna blokować dalszy rozrost największych firm technologicznych ponieważ dysponują zbyt dużą siłą gospodarczą i polityczną.
gospodarka
sprawy zagraniczne

Projekt siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przewiduje 30,6 mld euro na rozwój sieci transportowej. Prosimy o wskazanie dwóch priorytetów, jakie powinny być finansowane z tego budżetu.

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

gospodarka
regiony

Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty)?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
rolnictwo

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zmniejszyć wielkość unijnego budżetu na Wspólną Politykę Rolną.
Państwa członkowskie powinny mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków ze Wspólnej Polityki Rolnej.
Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana na terenie wszystkich państw UE.
Użycie pestycydów w rolnictwie powinno być regulowane na poziomie unijnym.
Należy zmniejszyć wielkość połowów ryb, nawet kosztem strat w sektorze rybackim.
rolnictwo

Trwa dyskusja nad budowaniem wspólnej, europejskiej armii. Które z poniższych stwierdzeń są zgodne z Pani/ Pana poglądami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo

Jakie działania Pani/ Pana zdaniem powinny podejmować państwa członkowskie w związku z zagrożeniem dezinformacją?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
technologie cyfrowe

W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego rozpocznie działalność Wspólna Prokuratura Europejska, która ma ułatwić ściganie oszustw podatkowych i niewłaściwe wykorzystanie środków UE. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich. Polska nie zdecydowała się na przystąpienie. Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna przystąpić do Wspólnej Prokuratury Europejskiej?

bezpieczeństwo

Parlament Europejski wydaje rezolucje w sprawach dotyczących państw trzecich, np. procedur demokratycznych na świecie i w sytuacjach konfliktów. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament Europejski powinien wypowiadać się w takich sprawach?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa obywateli
sprawy zagraniczne

O przystąpienie do Unii Europejskiej ubiegają się obecnie Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja. Do negocjacji mogą przystąpić też inne kraje. Czy Pani/ Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji PE należy dążyć do rozszerzenia Unii Europejskiej?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

sprawy zagraniczne
ustrój UE

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy utworzyć europejską agencję wywiadowczą, która będzie zbierać informacje niezależnie od wywiadów państw członkowskich.
Unia Europejska powinna ograniczyć sankcje wobec Rosji.
Należy przebudować rynek energii tak, by zakup ropy, gazu i węgla od Rosji odbywał się wspólnie na poziomie unijnym, a nie przez lokalne koncerny.
Należy rozwijać wspólną straż graniczną broniącą zewnętrznych granic Unii (poprzez zwiększanie kompetencji i liczebności funkcjonariuszy).
bezpieczeństwo
energetyka i klimat
gospodarka
sprawy zagraniczne

Współpraca rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Unia Europejska jest największym światowym darczyńcą, finansującym ponad połowę całkowitej globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej i humanitarnej (73 mld EUR w 2017 r.). Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie – Unia Europejska powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw państw członkowskich, własnym rozwoju i bezpieczeństwie.
Zasada solidarności globalnej leży u podstaw Unii Europejskiej – należy zwiększyć wydatki na pomoc rozwojową i humanitarną do 0,7 proc. europejskiego dochodu narodowego brutto, zgodnie postawionym przez ONZ.
Nadrzędnym celem europejskiej współpracy rozwojowej powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego UE, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji do Unii Europejskiej.
Tylko państwa, które efektywnie współpracują z Unią Europejską na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji, powinny być objęte pomocą rozwojową.
Nadrzędnym celem europejskiej współpracy rozwojowej powinna być redukcja ubóstwa w krajach rozwijających się, wspieranie zrównoważonego rozwoju, pomoc humanitarna i działania w dziedzinie klimatu.
migracje
sprawy zagraniczne

Problemami Unii Europejskiej jest m.in. niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki. Którą z poniższych strategii rozwiązywania tych problemów należy Pani/ Pana zdaniem realizować w Unii Europejskiej?

A. Większe otwarcie granic dla migrantów zarobkowych z państw trzecich.
B. Skuteczniejsze wykorzystanie zasobów siły roboczej wewnątrz UE i ograniczanie napływu migrantów zarobkowych z państw trzecich.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
migracje
rynek pracy

Uchodźca to osoba, która ucieka ze swojego państwa w obawie przed prześladowaniem. Polska m.in. ratyfikując Konwencję Genewską zobowiązała się do zapewnienia ochrony uchodźcom. Jakie powinny być zasady przyjmowania uchodźców w Unii Europejskiej?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
migracje
prawa obywateli

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy ochrony granic, aby skutecznie zmniejszyć skalę imigracji do Europy.
Z budżetu Unii należy współfinansować działania włączające imigrantów w życie społeczne i gospodarcze.
We wszystkich państwach UE powinna obowiązywać taka sama polityka socjalna wobec imigrantów spoza UE.
Należy prowadzić politykę kontrolowanej imigracji do Unii Europejskiej osób o wysokich kwalifikacjach.
bezpieczeństwo
migracje
polityka społeczna
rynek pracy

W większości państw członkowskich w edukacji obowiązują standardy programowe – wspólne wytyczne, według których opracowuje się programy szkolne. To rozwiązanie ma zapewniać każdemu uczniowi te same podstawowe kompetencje i wiedzę oraz budować wspólną, zbiorową tożsamość. W Polsce te standardy określa podstawa programowa. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Należy opracować i wydać wspólny podręcznik historii Europy.
Należy zobowiązać państwa członkowskie by zapewniały edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Należy wprowadzić europejską edukację obywatelską, która będzie włączana do programów szkolnych wszystkich państw członkowskich.
Każdy student Unii Europejskiej powinien obowiązkowo część studiów odbyć w innym państwie UE.
Należy powołać sieć uczelni wyższych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.
Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od dochodów studenta.
Instytucje Unii Europejskiej powinny finansować działalność twórców niezależnie od państw narodowych.
edukacja i nauka
prawa obywateli
tożsamość europejska

W jakim kierunku powinna Pani/ Pana zdaniem zmierzać Unia Europejska?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa we wszystkich krajach Unii oraz stoi na straży jego przestrzegania przez kraje i instytucje UE. Czy Pani/ Pana zdaniem orzeczenia krajowych sądów konstytucyjnych powinny stać wyżej w hierarchii od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE?

prawa obywateli
ustrój UE

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   bezpieczeństwo
   budżet
   edukacja i nauka
   energetyka i klimat
   fundusze
   gospodarka
   migracje
   ochrona środowiska
   polityka społeczna
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   regiony
   rolnictwo
   rynek pracy
   sprawy zagraniczne
   technologie cyfrowe
   tożsamość europejska
   ustrój UE
   wartości europejskie
   pokaż wszystkie
   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Czy Pani/ Pana zdaniem poseł/ posłanka do Parlamentu Europejskiego może w pewnych okolicznościach zagłosować za rezolucją krytyczną wobec działań rządu swojego kraju?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

   A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
   B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój UE

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   prawa obywateli
   ustrój UE

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Od 2021 r. w Unii Europejskiej nie będzie można wykorzystywać m. in. słomek, patyczków do uszu i jednorazowych sztućców plastikowych. Zakaz powinien być rozszerzony o kolejne tego typu nieprzetwarzalne produkty.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zakazać sprzedaży produktów różnej jakości pod tą samą nazwą (np. żywności i chemii domowej).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Państwa członkowskie powinny ustalić europejską listę leków refundowanych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   ochrona środowiska
   prawa konsumentów
   prawa obywateli

   Rozwój narzędzi komunikacji w internecie pociąga za sobą kolejne wyzwania dotyczące m. in. mowy nienawiści, różnych form dyskryminacji i znieważania oraz przestrzegania prawa przez użytkowników i twórców platform. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać wydawcy tych portali.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   prawa obywateli
   technologie cyfrowe

   W 2018 r. zaczęło obowiązywać europejskie prawo ochrony danych osobowych, które daje obywatelom m. in. prawo do „bycia zapomnianym”, wyznacza standardy ochrony danych i nakłada kary na przedsiębiorców, którzy nie stosują się do tych przepisów (tzw. RODO). Która z poniższych opinii jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Prywatność jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, a przepisy dotyczące ochrony danych osobowych powinny być bardziej restrykcyjne.
   Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej jest wystarczająca, należy skupić się na skutecznej realizacji przepisów.
   Ochrona danych osobowych jest zbyt daleko posunięta i utrudnia prowadzenie biznesu. Należy złagodzić przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   prawa obywateli
   technologie cyfrowe

   Celem Unii Europejskiej jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych (obniżenie emisji o 85 proc. do 2050 r). Na osiągnięcie celów klimatycznych Unia chce przeznaczyć ¼ budżetu na lata 2021-2027. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Należy zmniejszyć tempo redukcji emisji gazów cieplarnianych.
   Obecne cele klimatyczne są odpowiednie i należy dążyć do ich realizacji.
   Należy postawić ambitniejsze cele redukcji gazów cieplarnianych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   energetyka i klimat
   gospodarka
   ochrona środowiska

   W mijającej kadencji Parlament Europejski w formie rezolucji zajął stanowisko w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?

   A. Parlament Europejski powinien jak najczęściej zabierać głos w obronie cennych przyrodniczo terenów w państwach członkowskich ze względu na szczególną wartość dla wszystkich obywateli Unii.
   B. Parlament Europejski nie powinien zabierać głosu na temat ochrony obszarów cennych przyrodniczo na terenie poszczególnych państw członkowskich. Ochrona przyrody powinna być wyłączną kompetencją tych państw.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ochrona środowiska

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   W Unii Europejskiej powinny obowiązywać jednolite zasady wyliczania płacy minimalnej (np. określony procent średniego wynagrodzenia w danym kraju).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Wszyscy migranci nielegalnie przebywający na terytorium UE, powinni zostać odesłani z powrotem do swoich krajów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ułatwiać obywatelom Ukrainy dostęp do swojego rynku pracy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   migracje
   prawa obywateli
   rynek pracy

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Unia Europejska powinna wymagać by europejskie firmy prowadziły interesy tylko w tych państwach, które gwarantują podstawowe prawa pracownicze i racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Unia Europejska powinna ograniczyć państwom członkowskim swobodę zlecania usług cyfrowych i budowy infrastruktury cyfrowej firmom z Chin.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   gospodarka
   sprawy zagraniczne

   Wstępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro.
   B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Zakupy uzbrojenia powinny być realizowane przez poszczególne państwa członkowskie w zależności od ich indywidualnych interesów.
   B. Należy rozwijać europejski system produkcji i zakupów uzbrojenia.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   gospodarka

   Które z wymienionych czynników Pani/ Pana zdaniem powinny wpływać na wysokość funduszy europejskich kierowanych do państwa członkowskiego?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Poziom rozwoju gospodarczego (więcej środków dla krajów o niższym PKB).
   Utrzymywanie dozwolonego przez Unię Europejską poziomu deficytu budżetowego.
   Poziom bezrobocia w państwie członkowskim.
   Przestrzeganie przez państwo zasad praworządności.
   Przestrzeganie przez państwo przepisów ochrony środowiska i realizacji polityki klimatycznej.
   Liczba przyjmowanych przez państwo uchodźców.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   gospodarka
   wartości europejskie

   Na początku 2019 r. Komisja Europejska zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa, stwierdzając, że połączenie koncernów narusza unijne przepisy antymonopolowe. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Należy przede wszystkim chronić konkurencję między firmami na rynku europejskim i kontynuować działania, które zapobiegają tworzeniu monopoli.
   B. Ważniejsze od ochrony konkurencji na rynku europejskim jest wsparcie najsilniejszych europejskich firm (tzw. europejskich czempionów), które będą skutecznie konkurować na rynku globalnym.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele Unii.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Przewodniczącym Komisji Europejskiej powinien zostawać przedstawiciel frakcji, która osiągnęła najlepszy wynik wyborczy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Wszystkie głosowania w Parlamencie Europejskim powinny być prowadzone imiennie, a głosy poszczególnych europosłów rejestrowane i zliczane przez system elektroniczny.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Państwa członkowskie powinny bez zastrzeżeń uznawać i stosować Kartę Praw Podstawowych UE jako obowiązujący akt prawny.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Państwa członkowskie, które naruszają wolność mediów, powinny podlegać karom finansowym.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Osoby, które były przedmiotem zainteresowania służb państw członkowskich UE, powinny być o tym informowane.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli
   ustrój UE

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy wprowadzić ujednolicone wymogi wyposażenia samochodów osobowych – np. system do montażu alkomatu, monitorowanie aktywności kierowcy, blokowanie pedału gazu przy pewnej prędkości.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo unijne powinno gwarantować wszystkim mieszkańcom UE dostęp do antykoncepcji awaryjnej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Z budżetu Unii powinny być płacone świadczenia społeczne dla obywateli.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   polityka społeczna
   prawa konsumentów
   prawa obywateli

   Które z poniższych działań powinien Pani/ Pana zdaniem wspierać Parlament Europejski, by dbać o prawa użytkowników internetowych platform działających na terytorium Unii Europejskiej?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Platformy internetowe powinny mieć obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
   Platformy internetowe powinny mieć obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu.
   Platformy internetowe powinny mieć obowiązek dostarczenia służbom informacji na temat osób naruszających prawo w sieci.
   Platformy internetowe powinny mieć obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo generujących lub rozpowszechniających treści.
   Platformy internetowe powinny mieć obowiązek usuwania treści nielegalnych.
   Platformy internetowe powinny mieć obowiązek udostępniania użytkownikom internetu informacji, jakie dane na ich temat gromadzą i jak je wykorzystują.
   Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników internetowych platform.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   technologie cyfrowe

   Obywatele Unii Europejskiej mogą dowolnie przemieszczać się, pracować i osiedlać na terenie wspólnoty. W poszczególnych państwach obowiązują różne przywileje socjalne, co może prowadzić do tzw. „imigracji socjalnej”, czyli zamieszkiwania tam, gdzie zasiłek jest bardziej korzystny. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Należy dążyć do ujednolicenia zasad polityki społecznej (m. in. zasiłki, urlopy, renty) we wszystkich państwach członkowskich.
   B. Państwa członkowskie powinny samodzielnie tworzyć politykę społeczną.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   polityka społeczna
   prawa obywateli

   Według badań Eurostatu (2018), kobiety w Unii Europejskiej zarabiają o 16 proc. mniej od mężczyzn, rzadziej podejmują pracę zawodową (pracuje 73 proc. mężczyzn i 62 proc. kobiet) i rzadziej zajmują stanowiska kierownicze (34 proc. stanowisk kierowniczych zajmują kobiety). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i życiu publicznym.
   B. Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być sterowany za pomocą przepisów.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli
   rynek pracy

   W Europie działa ponad 147 tysięcy instytucji filantropijnych – darczyńców i fundacji, które przeznaczają rocznie prawie 60 mld euro na przedsięwzięcia społeczne m. in. w dziedzinie edukacji, zdrowia, nauki, ochrony środowiska, kultury czy walki z ubóstwem. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Przepisy dotyczące środków prywatnych darczyńców na cele społeczne powinny być określane wyłącznie przez prawo państw członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   W Unii Europejskiej środki przeznaczane na cele społeczne powinny podlegać takim samym prawom i ochronie jak kapitał przeznaczony na działalność gospodarczą – m.in. po to, by państwa członkowskie nie mogły ograniczać przekazywania darowizn do innych krajów i przyjmowania środków od darczyńców z innych państw UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   prawa obywateli

   Prawo unijne określa ramowe zasady gospodarowania wodami w Unii Europejskiej. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
   B. Najcenniejsze dla gospodarki są rzeki naturalne – jako, że zapewniają lepszą czystość wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   ochrona środowiska

   Czy zgadza się Pani/ Pan z następującymi stwierdzeniami?

   W jednostkowych przypadkach powinny być wydawane zezwolenia na odstrzał zwierzęcia chronionego, które powoduje szkody rolnicze (np. żubra lub wilka).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Unia Europejska powinna brać odpowiedzialność, również finansową, za ochronę lasów na świecie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   W Unii Europejskiej powinien obowiązywać zakaz budowy nowych kopalni węgla brunatnego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Unia Europejska powinna karać państwa członkowskie, które przekraczają europejskie normy smogu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Odpowiedzialność za odzyskiwanie surowców należy obowiązkowo nałożyć na producentów opakowań plastikowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Odpady powstające na terenie Unii powinny obowiązkowo podlegać recyklingowi na jej terenie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   energetyka i klimat
   ochrona środowiska

   Jakie działania Pani/ Pana zdaniem należy podjąć by zmniejszyć emisję CO2?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Rozwijać odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa, wodna).
   Rozwijać małe źródła energii należące do obywateli i lokalnych wspólnot energetycznych (wsparcie prosumentów).
   Rozwijać energetykę jądrową.
   Inwestować w poprawę efektywności energetycznej budynków i sieci przesyłowych.
   Inwestować w badania i rozwój technologii energetyki węglowej, która będzie emitować mniej CO2.
   Ograniczać rozwój lotnictwa, np. wprowadzić opłatę emisyjną w transporcie lotniczym, która wpłynie na wzrost cen biletów albo wprowadzić limit na dozwoloną liczbę przelotów.
   Ograniczyć hodowlę zwierząt.
   Nie należy prowadzić działań na rzecz obniżenia emisji CO2.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka i klimat

   Budżet Unii Europejskiej składa się przede wszystkim ze składek państw członkowskich. Które z wymienionych rozwiązań Pani/Pan popiera?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zwiększyć składki państw członkowskich do budżetu.
   Należy zwiększyć dochody Unii z innych źródeł niż składki państw.
   Budżet europejski jest wystarczający i nie ma potrzeby modyfikowania go.
   Należy zmniejszyć budżet Unii Europejskiej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet

   Z jakich źródeł Pani/ Pana zdaniem należy pozyskiwać dodatkowe wpływy do budżetu Unii?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zwiększyć dochody budżetu Unii z ceł (kosztem państw członkowskich).
   Państwa powinny przekazywać do wspólnego budżetu większą część dochodu z VAT niż obecnie.
   Należy wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
   Należy zwiększyć opłaty za emisję gazów cieplarnianych.
   Należy wprowadzić europejski podatek od nieprzetwarzalnych opakowań plastikowych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Komisja Europejska przedstawiła propozycję wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027. Budżet UE miałby wynosić 1134 mld euro (1,11 proc. unijnego dochodu narodowego brutto). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w silne ośrodki naukowe i przemysłowe, by jak najskuteczniej wpływać na rozwój gospodarczy całej Wspólnoty.
   B. Unia Europejska powinna przede wszystkim inwestować w słabiej rozwinięte obszary, aby dążyć do wyrównywania różnic w poziomie życia między nimi.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet

   W ramach polityki spójności Unia Europejska wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów UE. Podstawowym kryterium decydującym o tym, które regiony otrzymają więcej pieniędzy, jest poziom ich rozwoju gospodarczego. Jakie Pani/ Pana zdaniem powinny być kryteria przyznawania środków polityki spójności?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Polityka spójności powinna być realizowana na terenie całej Unii Europejskiej, ponieważ nawet w najbogatszych regionach UE występuje problem ubóstwa.
   Polityka spójności powinna być dostępna tylko dla regionów o najniższym PKB. Pozostałe regiony mogą finansować inwestycje z własnych budżetów.
   Polityka spójności powinna być dostępna dla regionów o najniższym PKB, dla regionów z istotnymi problemami społecznymi (np. wysokie bezrobocie) i/lub ponoszących większe koszty związane z problemami o charakterze europejskim (np. większa liczba przyjętych migrantów).
   Nie ma potrzeby prowadzenia polityki spójności. Każdy kraj członkowski powinien dbać o swój rozwój bez redystrybucji środków przez budżet Unii.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   budżet
   fundusze
   regiony

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Poszczególne państwa członkowskie powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Poszczególne regiony Europy powinny mieć większą niż obecnie autonomię w decydowaniu, na jakie cele wydawać środki europejskie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Ze środków polityki spójności należy finansować przede wszystkim projekty, które są ważne dla UE jako całości, np. innowacje, zapobieganie zmianom klimatycznym i zapobieganie bezrobociu itp.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Odpowiedzialność za rozwój prowincji ponoszą duże miasta i w związku z tym to one powinny dysponować środkami na rozwój i inwestycje.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy stworzyć odrębny budżet strefy euro z własnym ministrem finansów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   budżet
   regiony

   Międzynarodowe firmy unikają płacenia części podatków w Unii Europejskiej, m. in. wykazując najwyższe zyski w krajach, gdzie stawki podatkowe są najniższe (np. Irlandia, Luksemburg). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   A. Aby uzyskać większe dochody z podatków, należy ujednolicić opodatkowanie korporacji międzynarodowych na terenie całej Unii Europejskiej.
   B. Kraje członkowskie powinny zachować swobodę w regulowaniu podatków i swobodnie konkurować ze sobą, przyciągając największe międzynarodowe firmy atrakcyjnymi przepisami podatkowymi.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy ograniczyć import żywności spoza Unii by zachować wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości żywności.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Cła importowe na produkty rolne z państw rozwijających się powinny zostać obniżone.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy nałożyć podatek na import towarów spoza UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Unia Europejska powinna dążyć do tworzenia stref wolnego handlu z innymi krajami.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Unia Europejska powinna wspierać europejskie firmy, które inwestują w Afryce.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Unia Europejska powinna blokować dalszy rozrost największych firm technologicznych ponieważ dysponują zbyt dużą siłą gospodarczą i polityczną.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   gospodarka
   sprawy zagraniczne

   Projekt siedmioletniego budżetu UE na lata 2021-2027 przewiduje 30,6 mld euro na rozwój sieci transportowej. Prosimy o wskazanie dwóch priorytetów, jakie powinny być finansowane z tego budżetu.

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Rozwój sieci kolejowej.
   Rozwój żeglugi śródlądowej.
   Rozwój sieci dróg.
   Rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych.
   Rozwój sieci lotnisk.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   regiony

   Od czego powinno być uzależnione wsparcie finansowe przyznawane rolnikom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty)?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Dopłaty dla rolników powinny zależeć od dbania przez gospodarstwa o środowisko (np. ochrona wód, krajobrazu, dzikich zwierząt).
   Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zagwarantowania dobrostanu zwierząt (np. wykluczenie niehumanitarnych praktyk hodowli zwierząt).
   Dopłaty dla rolników powinny zależeć od opłacalności upraw i hodowli na danym terenie.
   Dopłaty dla rolników powinny zależeć od zamożności gospodarstwa.
   Dopłaty dla rolników powinny zostać zlikwidowane.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   rolnictwo

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zmniejszyć wielkość unijnego budżetu na Wspólną Politykę Rolną.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Państwa członkowskie powinny mieć większą swobodę w wydatkowaniu środków ze Wspólnej Polityki Rolnej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana na terenie wszystkich państw UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Użycie pestycydów w rolnictwie powinno być regulowane na poziomie unijnym.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zmniejszyć wielkość połowów ryb, nawet kosztem strat w sektorze rybackim.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   rolnictwo

   Trwa dyskusja nad budowaniem wspólnej, europejskiej armii. Które z poniższych stwierdzeń są zgodne z Pani/ Pana poglądami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   W ramach Unii Europejskiej powinny funkcjonować unijne siły zbrojne zdolne do interwencji poza granicami Unii.
   W ramach Unii Europejskiej powinny funkcjonować unijne siły zbrojne o charakterze obronnym.
   Należy pogłębiać koordynację działań sił zbrojnych państw członkowskich, bez tworzenia unijnych struktur wojskowych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   Jakie działania Pani/ Pana zdaniem powinny podejmować państwa członkowskie w związku z zagrożeniem dezinformacją?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Unia Europejska powinna realizować wspólną, ofensywną politykę informacyjną.
   Unia Europejska powinna wzmacniać ośrodki niezależnej informacji w państwach spoza Unii, będących źródłem dezinformacji.
   Unia Europejska powinna wprowadzić narzędzia blokujące treści o charakterze dezinformacji.
   Unia Europejska nie powinna prowadzić wspólnej polityki wobec zagrożenia dezinformacją.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   technologie cyfrowe

   W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego rozpocznie działalność Wspólna Prokuratura Europejska, która ma ułatwić ściganie oszustw podatkowych i niewłaściwe wykorzystanie środków UE. Obecnie należy do niej 22 z 27 państw członkowskich. Polska nie zdecydowała się na przystąpienie. Czy Pani/ Pana zdaniem Polska powinna przystąpić do Wspólnej Prokuratury Europejskiej?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   Parlament Europejski wydaje rezolucje w sprawach dotyczących państw trzecich, np. procedur demokratycznych na świecie i w sytuacjach konfliktów. Czy Pani/ Pana zdaniem Parlament Europejski powinien wypowiadać się w takich sprawach?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak, Unia Europejska powinna podejmować działania na rzecz poprawy funkcjonowania społeczeństw w innych częściach świata.
   Nie, Unia Europejska nie powinna ingerować w sprawy państw, które nie są jej członkami.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli
   sprawy zagraniczne

   O przystąpienie do Unii Europejskiej ubiegają się obecnie Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja. Do negocjacji mogą przystąpić też inne kraje. Czy Pani/ Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji PE należy dążyć do rozszerzenia Unii Europejskiej?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   sprawy zagraniczne
   ustrój UE

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy utworzyć europejską agencję wywiadowczą, która będzie zbierać informacje niezależnie od wywiadów państw członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Unia Europejska powinna ograniczyć sankcje wobec Rosji.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy przebudować rynek energii tak, by zakup ropy, gazu i węgla od Rosji odbywał się wspólnie na poziomie unijnym, a nie przez lokalne koncerny.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy rozwijać wspólną straż graniczną broniącą zewnętrznych granic Unii (poprzez zwiększanie kompetencji i liczebności funkcjonariuszy).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   bezpieczeństwo
   energetyka i klimat
   gospodarka
   sprawy zagraniczne

   Współpraca rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Unia Europejska jest największym światowym darczyńcą, finansującym ponad połowę całkowitej globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej i humanitarnej (73 mld EUR w 2017 r.). Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie – Unia Europejska powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw państw członkowskich, własnym rozwoju i bezpieczeństwie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Zasada solidarności globalnej leży u podstaw Unii Europejskiej – należy zwiększyć wydatki na pomoc rozwojową i humanitarną do 0,7 proc. europejskiego dochodu narodowego brutto, zgodnie postawionym przez ONZ.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Nadrzędnym celem europejskiej współpracy rozwojowej powinno być zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego UE, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji do Unii Europejskiej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Tylko państwa, które efektywnie współpracują z Unią Europejską na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji, powinny być objęte pomocą rozwojową.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Nadrzędnym celem europejskiej współpracy rozwojowej powinna być redukcja ubóstwa w krajach rozwijających się, wspieranie zrównoważonego rozwoju, pomoc humanitarna i działania w dziedzinie klimatu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   migracje
   sprawy zagraniczne

   Problemami Unii Europejskiej jest m.in. niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki. Którą z poniższych strategii rozwiązywania tych problemów należy Pani/ Pana zdaniem realizować w Unii Europejskiej?

   A. Większe otwarcie granic dla migrantów zarobkowych z państw trzecich.
   B. Skuteczniejsze wykorzystanie zasobów siły roboczej wewnątrz UE i ograniczanie napływu migrantów zarobkowych z państw trzecich.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   migracje
   rynek pracy

   Uchodźca to osoba, która ucieka ze swojego państwa w obawie przed prześladowaniem. Polska m.in. ratyfikując Konwencję Genewską zobowiązała się do zapewnienia ochrony uchodźcom. Jakie powinny być zasady przyjmowania uchodźców w Unii Europejskiej?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Osoby ubiegające się o status uchodźcy powinny być rozmieszczane proporcjonalnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
   Państwa członkowskie powinny solidarnie ponosić koszty opieki nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej.
   Państwa członkowskie powinny ponosić koszty opieki tylko nad tymi osobami, które ubiegają się o status uchodźcy na ich terytorium.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   migracje
   prawa obywateli

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zwiększyć liczbę funkcjonariuszy ochrony granic, aby skutecznie zmniejszyć skalę imigracji do Europy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Z budżetu Unii należy współfinansować działania włączające imigrantów w życie społeczne i gospodarcze.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   We wszystkich państwach UE powinna obowiązywać taka sama polityka socjalna wobec imigrantów spoza UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy prowadzić politykę kontrolowanej imigracji do Unii Europejskiej osób o wysokich kwalifikacjach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   bezpieczeństwo
   migracje
   polityka społeczna
   rynek pracy

   W większości państw członkowskich w edukacji obowiązują standardy programowe – wspólne wytyczne, według których opracowuje się programy szkolne. To rozwiązanie ma zapewniać każdemu uczniowi te same podstawowe kompetencje i wiedzę oraz budować wspólną, zbiorową tożsamość. W Polsce te standardy określa podstawa programowa. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy opracować i wydać wspólny podręcznik historii Europy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zobowiązać państwa członkowskie by zapewniały edukację seksualną spełniającą standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy wprowadzić europejską edukację obywatelską, która będzie włączana do programów szkolnych wszystkich państw członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Każdy student Unii Europejskiej powinien obowiązkowo część studiów odbyć w innym państwie UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy powołać sieć uczelni wyższych, które będą podlegać bezpośrednio instytucjom Unii Europejskiej, a nie władzom krajowym.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Wysokość stypendium Erasmus powinna być uzależniona od dochodów studenta.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Instytucje Unii Europejskiej powinny finansować działalność twórców niezależnie od państw narodowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   edukacja i nauka
   prawa obywateli
   tożsamość europejska

   W jakim kierunku powinna Pani/ Pana zdaniem zmierzać Unia Europejska?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Państwa członkowskie powinny pogłębiać integrację i realizować więcej spraw wspólnie.
   Państwa członkowskie powinny dowolnie wybierać obszary współpracy, w których chcą uczestniczyć.
   Unia powinna stać się wyłącznie jednolitym rynkiem i odchodzić od pozostałych wspólnych polityk.
   Unia Europejska powinna się rozwiązać.
   Żaden z przedstawionych scenariuszy nie jest odpowiedni.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   (odpowiedź spoza listy)

   Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapewnia jednolitą wykładnię prawa we wszystkich krajach Unii oraz stoi na straży jego przestrzegania przez kraje i instytucje UE. Czy Pani/ Pana zdaniem orzeczenia krajowych sądów konstytucyjnych powinny stać wyżej w hierarchii od orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli
   ustrój UE
   Powrót do rankingu