KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

bezpieczeństwo wewnętrzne
cyfryzacja
edukacja
energetyka
gospodarka i finanse
klimat i środowisko
kultura
media
obronność i wojsko
ochrona zdrowia
polityka społeczna
polityka zagraniczna i migracje
prawa i wolności obywateli
rolnictwo i wieś
samorząd i rozwój regionalny
transport i infrastruktura
ustrój państwa
pokaż wszystkie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Planując politykę energetyczną, powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, uzgodniła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie (Europejski Zielony Ład). Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój których źródeł energii powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem dla Polski w trakcie obecnej kadencji Parlamentu?

energetyka

Na koniec 2022 r. państwo polskie było współwłaścicielem 412 spółek (Spółki Skarbu Państwa). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Państwo powinno aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Istnienie i funkcjonowanie kilkuset spółek Skarbu Państwa jest niezbędne.
B. Państwo powinno ograniczyć swoje zaangażowanie w życiu gospodarczym do sektorów o znaczeniu strategicznym (np. energetyka, produkcja paliwa, obronność). W pozostałych gałęziach gospodarki spółki Skarbu Państwa powinny zostać sprywatyzowane.
gospodarka i finanse
polityka zagraniczna i migracje

W 2015 r. rozpoczęły się gruntowne zmiany w wymiarze sprawiedliwości i organizacji sądów w Polsce. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie obrały właściwy kierunek i powinny być kontynuowane.
B. Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo zostały zmienione w sposób uniemożliwiający im realizowanie zadań wynikających z Konstytucji i wymagają odwrócenia reform.
ustrój państwa

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o największych predyspozycjach.
edukacja

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

samorząd i rozwój regionalny
ustrój państwa

Szacuje się, że w Polsce brakuje około 1,5 mln mieszkań. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?

gospodarka i finanse
polityka społeczna

Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian w polityce emerytalnej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy wprowadzić emerytury stażowe po przepracowaniu 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.
Należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
Emeryci powinni być zwolnieni z podatku dochodowego.
gospodarka i finanse
polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących gospodarstw rolnych jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Przyszłość polskiego rolnictwa to gospodarstwa rodzinne. Państwo powinno ograniczać możliwość dzierżawy ziemi należącej do Skarbu Państwa wielkoobszarowym gospodarstwom na rzecz gospodarstw rodzinnych.
B. Należy ustabilizować sytuację wielkoobszarowych gospodarstw i stworzyć system zachęt do ich powstawania. To głównie one zapewniają wysoką konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych.
rolnictwo i wieś

Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu wskazanych przez niego postaw etycznych, wartości i tożsamości narodowej obywateli.
B. Kultura powinna być niezależna od celów politycznych i tożsamościowych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
kultura

Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu publicznego w Polsce. Które z nich uważa Pani/Pan za priorytetowe w obecnej kadencji?

polityka społeczna
transport i infrastruktura

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?

ochrona zdrowia

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Aborcja powinna być legalnym zabiegiem medycznym.
B. Aborcja powinna być uznana za przestępstwo.
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywateli

W Polsce służy 125 tys. żołnierzy zawodowych, a wydatki na obronność przekroczą w 2023 r. 130 mld zł (4 proc. PKB), podczas gdy państwa członkowskie NATO są zobowiązane do wydatkowania 2 proc. PKB. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Bezpieczeństwo Polsce zapewni rozwój armii narodowej – dozbrajanie oraz zwiększanie liczby żołnierzy. Dlatego należy w dalszym ciągu podnosić wydatki na obronność.
B. Bezpieczeństwo Polsce gwarantują sojusze międzynarodowe – przyszły rząd powinien skupić się wzmocnieniu pozycji Polski w NATO, UE i w relacjach z USA. Obecny poziom wydatków na obronność jest wystarczający.
bezpieczeństwo wewnętrzne
obronność i wojsko
polityka zagraniczna i migracje

W 2021 r. rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który trwa do dziś. Które z poniższych działań należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zadbać o bezpieczeństwo państwa?

bezpieczeństwo wewnętrzne
polityka zagraniczna i migracje

Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 r. Jak Pana/Pani zdaniem powinna kształtować się strategia dalszej pomocy Polski dla Ukrainy?

obronność i wojsko
polityka zagraniczna i migracje

Czy popiera Pan/Pani poniższe postulaty działań Polski w ramach Unii Europejskiej?

Polska wraz z Unią Europejską powinna prowadzić wspólną politykę zagraniczną.
Polskę z Unią Europejską powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
Polska powinna dążyć do jak najszybszego przyjęcia waluty euro.
Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
gospodarka i finanse
polityka zagraniczna i migracje
ustrój państwa

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy zlikwidować abonament telewizyjny i zrezygnować z roszczeń wobec osób zalegających z jego zapłatą.
Telewizja publiczna powinna przejść proces decentralizacji zarządzania. Regionalne stacje powinny mieć większą autonomię w działaniu i doborze treści.
Należy zlikwidować Radę Mediów Narodowych.
Możliwość działania na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka”, „Faktu”) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
media
prawa i wolności obywateli

PYTANIA TEMATYCZNE W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się pytania dotyczące konkretnych obszarów polityk publicznych. Prosimy o wybranie tego lub tych, w których chce się Pani/Pan specjalizować pracując w Parlamencie lub które szczególnie Panią/Pana interesują. Cyfra w nawiasie, to liczba pytań w obszarze. Pytania w ramach wybranych działów są obowiązkowe.

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Wpływ kuratoriów oświaty na szkoły powinien zostać zwiększony.
Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści edukacyjnych.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na politykę oświatową na swoim terenie.
Należy zwiększyć rolę samorządu uczniowskiego, tak aby uczniowie mieli realny wpływ na codzienne życie szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych, niezależnie od wysokości czesnego.
Edukacja seksualna i psychoseksualna powinna być elementem edukacji zdrowotnej, włączonej do programu nauczania.
Pensje nauczycieli powinny zostać radykalnie podniesione (o co najmniej 20 proc.) i być regularnie waloryzowane.
Subwencją oświatową należy objąć również edukację przedszkolną, jak w przypadku 6-latków w zerówce.
Należy wprowadzić bon edukacyjny, za pomocą którego rodzic będzie decydował o sposobie finansowania i organizacji edukacji swojego dziecka.
Państwo nie powinno finansować lekcji religii, a same zajęcia powinny się odbywać poza szkołą.
Szkoła powinna zapewniać darmowy posiłek dla wszystkich chętnych uczniów.
edukacja
samorząd i rozwój regionalny

Czego Pana/Pani zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

edukacja

W szkołach mogą działać organizacje społeczne, których celem jest m.in. wzbogacenie oferty dydaktycznej. Kto Pana/Pani zdaniem powinien decydować o współpracy szkoły z organizacją społeczną?

edukacja

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Należy powołać Komisję Edukacji Narodowej, jako instytucję niezależną od Ministerstwa Edukacji i Nauki, obdarzoną kompetencjami właściwymi do kreowania polityki edukacyjnej w Polsce.
B. Nie ma potrzeby, aby powoływać Komisję Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspierane przez kuratorów oświaty odpowiada na wszystkie wyzwania stojące przed polską edukacją.
edukacja

Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?

ochrona zdrowia

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia obecne w debacie publicznej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Jeśli czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w publicznej placówce przekracza trzy miesiące – pacjentowi powinna przysługiwać dodatkowa ulga podatkowa lub zwrot za wizytę prywatną.
Zabiegi in vitro powinny być refundowane z budżetu państwa.
Należy ograniczać usługi telemedyczne na rzecz konsultacji lekarskich na żywo.
Antykoncepcja awaryjna (tzw. pigułka dzień po) powinna być dostępna bez recepty.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów.
Należy poprawić jakość posiłków serwowanych w szpitalach.
Należy ułatwić proces nostryfikacji dyplomów i uznawania uprawnień lekarzom z zagranicy.
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywateli

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w Polsce wykonanie zabiegu aborcji przez lekarza jest legalne tylko w dwóch przypadkach: w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu). Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Aborcja powinna być całkowicie zakazana.
Obowiązujące prawo przerywania ciąży jest odpowiednie.
Należy przywrócić tzw. kompromis aborcyjny – prawo do aborcji z powodu „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.
Aborcja powinna być dostępna do 12 tyg. ciąży, niezależnie od okoliczności.
Aborcja powinna być dostępna po obowiązkowej konsultacji z lekarzem i psychologiem.
Dostęp do aborcji nie powinien być regulowany ani ograniczany prawnie.
Pomoc w aborcji nie powinna być karana (art. 152 Kodeksu Karnego).
Prawo dotyczące aborcji powinno zostać uchwalone w wyniku ogólnokrajowego referendum.
ochrona zdrowia
prawa i wolności obywateli

Koszt produkcji energii wzrośnie w najbliższych latach. Na co Pana/Pani zdaniem w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?

energetyka
gospodarka i finanse
polityka społeczna

Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/ poparłby Pan w parlamencie?

gospodarka i finanse
klimat i środowisko
rolnictwo i wieś

W lipcu 2022 r. na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej, która zasięgiem objęła pięć województw przy zachodniej granicy Polski. Jakie działania Pana/Pani zdaniem należy podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości?

klimat i środowisko

Szacuje się, że w Polsce suszą zagrożonych jest ok. 13,5 proc. powierzchni obszarów rolnych i leśnych z czego ich 1/4 zagrożona jest w stopniu ekstremalnym. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego roczne straty polskich rolników spowodowane suszą wynoszą od 3,9 do 6,5 mld zł. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, by zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce?

klimat i środowisko
rolnictwo i wieś

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w swoich zasobach posiada 75 proc. lasów i jest niemal niezależnym decydentem w zarządzaniu gospodarką leśną kraju. Poniżej wymienione zostały główne postulaty dotyczące zmiany organizacji tego przedsiębiorstwa. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Co najmniej 20 proc. lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe powinno być wyłączone z gospodarczego pozyskiwania drewna.
Lasy Państwowe powinny zapewnić społeczeństwu pełny dostęp do danych o lasach (np. plany prac, pozyskanie i wykorzystanie drewna, finanse nadleśnictw).
Należy zwiększyć kontrolę obywateli nad funkcjonowaniem Lasów Państwowych, poprzez np. możliwość zaskarżenia planów urządzenia lasu do sądu.
Lasy Państwowe powinny zwiększyć finansowanie działań związanych z ochroną przyrody.
Pracownicy Lasów Państwowych powinni mieć ustawowy zakaz pełnienia innych, politycznych funkcji publicznych, jak np. radny/a samorządu.
klimat i środowisko
prawa i wolności obywateli

Ekonomiści spodziewają się spadku inflacji bazowej do 6 proc. w 2024 r., a następnie do 4 proc. w 2025 r. Jakie, poza dalszą walką z inflacją, najważniejsze wyzwania gospodarcze stoją według Pana/Pani przed rządem w obecnej kadencji?

gospodarka i finanse

Znaczną część wydatków publicznych realizują instytucje i fundusze działające poza ustawą o finansach publicznych. Są to m.in. nadzwyczajne programy, jak Fundusz przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Wydatki te nie są ujęte w budżecie państwa. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Nie wszystkie centralne wydatki państwa powinny być ujęte w ustawie budżetowej. Część zadań wymaga elastyczności i szybkiego przekazywania funduszy.
B. Wszystkie centralne wydatki państwa muszą być ujęte w ustawie budżetowej. Finanse publiczne powinny być zarządzane według przejrzystych i jednolitych przepisów.
gospodarka i finanse
prawa i wolności obywateli

Poniżej wymieniliśmy wybrane usługi publiczne, obecnie finansowane ze składek i podatków i realizowane przez państwo. Które z nich Pana/Pani zdaniem powinny być w większym stopniu realizowane prywatnie przez obywatela?

gospodarka i finanse
polityka społeczna

Zgodnie z art. 197 Kodeksu karnego, do gwałtu dochodzi, gdy ktoś „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego”. Czy według Pana/Pani definicja gwałtu w Kodeksie karnym powinna zostać zmieniona na „stosunek bez zgody osoby doprowadzonej do obcowania płciowego”?

prawa i wolności obywateli

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pana/Pani zdaniem wprowadzić?

prawa i wolności obywateli

Czy Pana/Pani zdaniem w obecnej kadencji Parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?

prawa i wolności obywateli
ustrój państwa

Czy Pana/Pani zdaniem w latach 2019-2023 doszło do naruszeń Konstytucji RP?

prawa i wolności obywateli
ustrój państwa

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Należy wprowadzić zakaz udziału żołnierzy na służbie w spotkaniach wyborczych.
Należy wprowadzić ułatwienia w dostępie do broni.
Polska powinna dołączyć do europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej (European Sky Shield Initiative).
Rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powinien być priorytetem w procesie modernizacji sił zbrojnych.
Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
obronność i wojsko
prawa i wolności obywateli

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

gospodarka i finanse
obronność i wojsko

W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad dzieckiem?

polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących roli związków zawodowych w Polsce jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

polityka społeczna
prawa i wolności obywateli

Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian rynku pracy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy wprowadzić przepisy gwarantujące równą pensję kobietom i mężczyznom na tych samych stanowiskach.
Pensja minimalna powinna być zróżnicowana regionalnie.
Polska powinna przejść na model 7-godzinnego dnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.
Należy wprowadzić przepisy zwiększające ochronę pracowniczą i socjalną pracowników platformowych (Uber, Bolt).
Należy uelastycznić umowy cywilnoprawne, aby jeszcze bardziej ułatwić proces ich zawierania, a także dążyć do zmniejszania obciążeń podatkowych w takich umowach.
gospodarka i finanse
polityka społeczna

W Polsce żyje ponad 3 mln osób, które posiadają formalne potwierdzenie niepełnosprawności. Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w systemie wsparcia tych osób. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Należy niezwłocznie podnieść rentę socjalną (świadczenia dla osób dorosłych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować) do poziomu płacy minimalnej.
Wsparcie finansowe, należy kierować zarówno do osoby z niepełnosprawnością, jak i do osoby ją wspierającej.
Polityka pomocy osobom z niepełnosprawnościami powinna przechodzić proces deinstytucjonalizacji, skupiając się na wsparciu tych osób w środowisku lokalnym.
ochrona zdrowia
polityka społeczna

Poniżej wymieniliśmy propozycje organizacji systemu kontroli nad służbami specjalnymi. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

bezpieczeństwo wewnętrzne

Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi funkcjonowania policji?

Działania policji powinny zostać zdecentralizowane, tak aby miejscowi komendanci mogli w większym stopniu współpracować z lokalnym samorządem.
Należy wprowadzić obowiązek rejestracji interwencji policyjnych z wykorzystaniem kamer tzw. nasobnych funkcjonariuszy.
bezpieczeństwo wewnętrzne
prawa i wolności obywateli

Czy uważa Pan/Pani, że rozwój sztucznej inteligencji jest zagrożeniem dla państwa, demokracji i praw człowieka?

cyfryzacja
prawa i wolności obywateli

Która z poniższych koncepcji rozwoju infrastruktury internetowej powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?

A. Infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) powinny budować państwowe spółki i dzierżawić je firmom dostarczającym usługi internetowe.
B. Budowę infrastruktury internetowej należy zlecać firmom prywatnym.
cyfryzacja

Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: Państwo powinno ograniczać możliwość inwestycji w budowę sieci podmiotom z Chin?

cyfryzacja

Czy Pana/Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany w systemie kontroli nad wykorzystywaniem danych o obywatelach, które gromadzi państwo?

cyfryzacja
prawa i wolności obywateli

W 2015 r. miał miejsce kryzys migracyjny w Unii Europejskiej. Od tego czasu wśród państw wspólnoty europejskiej trwa debata na temat zmiany wspólnej polityki migracyjnej i azylowej. Od 2020 r. migracja do Unii Europejskiej ponownie zaczęła rosnąć. Które z poniższych działań Pani/Pana zdaniem Polska powinna podjąć we współpracy z resztą państw Unii Europejskiej?

bezpieczeństwo wewnętrzne
polityka zagraniczna i migracje

Poniżej wymieniliśmy obszary zadań publicznych. Które z nich wymagają priorytetowych działań w Pana/Pani regionie?

polityka społeczna
samorząd i rozwój regionalny

Czy Pana/Pani zdaniem miasta na prawach powiatu powinny brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin?

gospodarka i finanse
samorząd i rozwój regionalny

Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

gospodarka i finanse
rolnictwo i wieś

Tegoroczne żniwa mijają pod znakiem kryzysu zbożowego, wywołanego otwarciem granicy na plony z Ukrainy. Jakie kroki Pana/Pani zdaniem powinien podjąć rząd, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników?

polityka zagraniczna i migracje
rolnictwo i wieś

Ustawa o ochronie praw zwierząt daje możliwość przedstawicielom organizacji pozarządowych odebrania zwierzęcia właścicielom, których działania zagrażają życiu zwierzęcia. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Obecne przepisy ingerują w wolność właścicieli zwierząt i pozostawiają zbyt dużą swobodę w ocenie sytuacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy ograniczyć ich uprawnienia do odbierania zwierząt z prywatnych gospodarstw.
B. Obecne przepisy pozwalają na ratowanie zwierząt przebywających w patologicznych warunkach. Należy wspierać działania tych organizacji pozarządowych, a ich działaczom zapewniać ochronę służb w trakcie przeprowadzanych interwencji.
prawa i wolności obywateli
rolnictwo i wieś

W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno zwiększać dostęp do kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działania, które powinny być priorytetami obecnej kadencji.

edukacja
kultura
polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących pozycji artysty na rynku pracy jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

kultura
polityka społeczna

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

A. Wybór dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien być wyłączną kompetencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
B. Proces wyboru dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien dokonywać się wewnątrz instytucji i odbywać się w ramach konkursu.
kultura

Według planów Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma pełnić rolę głównego węzła przesiadkowego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Realizacja projektu ma kosztować około 40 mld złotych i zostać ukończona w 2028 r. Jakie działania powinien według Pana/Pani podjąć przyszły rząd wobec projektu?

gospodarka i finanse
transport i infrastruktura

Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

Opłaty dla użytkowników autostrad powinny zostać zniesione.
Należy wprowadzić ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
Piesi, na własną odpowiedzialność, powinni mieć prawo przejścia przez pasy na czerwonym świetle.
Rowerzystom przejeżdżającym przez pasy należy, wzorem pieszych, przyznać pierwszeństwo nad kierowcami samochodów.
W ruchu drogowym transport zbiorowy powinien być uprzywilejowany względem transportu indywidualnego.
Obowiązek zapinania pasów samochodowych powinien zostać zniesiony.
prawa i wolności obywateli
transport i infrastruktura

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   bezpieczeństwo wewnętrzne
   cyfryzacja
   edukacja
   energetyka
   gospodarka i finanse
   klimat i środowisko
   kultura
   media
   obronność i wojsko
   ochrona zdrowia
   polityka społeczna
   polityka zagraniczna i migracje
   prawa i wolności obywateli
   rolnictwo i wieś
   samorząd i rozwój regionalny
   transport i infrastruktura
   ustrój państwa
   pokaż wszystkie
   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem? Planując politykę energetyczną, powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

   Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, uzgodniła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie (Europejski Zielony Ład). Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój których źródeł energii powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem dla Polski w trakcie obecnej kadencji Parlamentu?

   Energetyka gazowa
   Energetyka jądrowa
   Energetyka węglowa
   Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka

   Na koniec 2022 r. państwo polskie było współwłaścicielem 412 spółek (Spółki Skarbu Państwa). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Państwo powinno aktywnie uczestniczyć w życiu gospodarczym. Istnienie i funkcjonowanie kilkuset spółek Skarbu Państwa jest niezbędne.
   B. Państwo powinno ograniczyć swoje zaangażowanie w życiu gospodarczym do sektorów o znaczeniu strategicznym (np. energetyka, produkcja paliwa, obronność). W pozostałych gałęziach gospodarki spółki Skarbu Państwa powinny zostać sprywatyzowane.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka i finanse
   polityka zagraniczna i migracje

   W 2015 r. rozpoczęły się gruntowne zmiany w wymiarze sprawiedliwości i organizacji sądów w Polsce. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Zmiany w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwie obrały właściwy kierunek i powinny być kontynuowane.
   B. Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo zostały zmienione w sposób uniemożliwiający im realizowanie zadań wynikających z Konstytucji i wymagają odwrócenia reform.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój państwa

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
   B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o największych predyspozycjach.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących funkcjonowania państwa jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   Należy zwiększyć kompetencje władzy centralnej i ograniczyć pozycję ustrojową samorządów terytorialnych.
   Należy rozszerzyć kompetencje samorządu terytorialnego oraz zwiększyć udział samorządu w podziale środków publicznych.
   Należy utrzymać obecny podział obowiązków władzy centralnej i samorządu terytorialnego oraz obecny sposób finansowania samorządu.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   samorząd i rozwój regionalny
   ustrój państwa

   Szacuje się, że w Polsce brakuje około 1,5 mln mieszkań. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?

   Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować mieszkania na wynajem.
   Należy wprowadzić niskooprocentowane kredyty na zakup pierwszego mieszkania dla osób młodych.
   Należy dopłacać bądź w całości finansować wkład własny na pierwsze mieszkanie dla osób młodych.
   Należy wprowadzić politykę regulowanego czynszu, obejmującego również najem mieszkań prywatnych.
   Należy dążyć do deregulacji prawa budowlanego.
   Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom, ani w żaden inny sposób ingerować w rynek mieszkaniowy.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka i finanse
   polityka społeczna

   Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian w polityce emerytalnej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy wprowadzić emerytury stażowe po przepracowaniu 38 lat w przypadku kobiet i 43 lat w przypadku mężczyzn.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Emeryci powinni być zwolnieni z podatku dochodowego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   gospodarka i finanse
   polityka społeczna

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących gospodarstw rolnych jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Przyszłość polskiego rolnictwa to gospodarstwa rodzinne. Państwo powinno ograniczać możliwość dzierżawy ziemi należącej do Skarbu Państwa wielkoobszarowym gospodarstwom na rzecz gospodarstw rodzinnych.
   B. Należy ustabilizować sytuację wielkoobszarowych gospodarstw i stworzyć system zachęt do ich powstawania. To głównie one zapewniają wysoką konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   rolnictwo i wieś

   Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu wskazanych przez niego postaw etycznych, wartości i tożsamości narodowej obywateli.
   B. Kultura powinna być niezależna od celów politycznych i tożsamościowych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   kultura

   Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu publicznego w Polsce. Które z nich uważa Pani/Pan za priorytetowe w obecnej kadencji?

   Otwarcie rynku kolejowych połączeń dalekobieżnych między największymi miastami w Polsce na innych przewoźników niż PKP Intercity.
   Wprowadzenie długoterminowych rozkładów, precyzyjnie określających częstotliwość kursowania pociągów i PKS-ów.
   Wprowadzenie jednolitego biletu obejmującego połączenia kolejowe i autobusowe na poziomie międzywojewódzkim i lokalnym.
   Doprowadzenie połączeń kolejowych do każdego powiatu i autobusowych do każdej gminy.
   Rozwój transportu publicznego nie powinien być priorytetem polityki transportowej rządu, a parlament obecnej kadencji powinien skupić się na poprawie sytuacji użytkowników transportu indywidualnego.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   polityka społeczna
   transport i infrastruktura

   Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?

   Rozwój sieci gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ).
   Rozwój sieci przychodni ze specjalistyczną opieką zdrowotną.
   Rozwój szpitali ze specjalistyczną opieką zdrowotną.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   ochrona zdrowia

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Aborcja powinna być legalnym zabiegiem medycznym.
   B. Aborcja powinna być uznana za przestępstwo.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ochrona zdrowia
   prawa i wolności obywateli

   W Polsce służy 125 tys. żołnierzy zawodowych, a wydatki na obronność przekroczą w 2023 r. 130 mld zł (4 proc. PKB), podczas gdy państwa członkowskie NATO są zobowiązane do wydatkowania 2 proc. PKB. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Bezpieczeństwo Polsce zapewni rozwój armii narodowej – dozbrajanie oraz zwiększanie liczby żołnierzy. Dlatego należy w dalszym ciągu podnosić wydatki na obronność.
   B. Bezpieczeństwo Polsce gwarantują sojusze międzynarodowe – przyszły rząd powinien skupić się wzmocnieniu pozycji Polski w NATO, UE i w relacjach z USA. Obecny poziom wydatków na obronność jest wystarczający.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo wewnętrzne
   obronność i wojsko
   polityka zagraniczna i migracje

   W 2021 r. rozpoczął się kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który trwa do dziś. Które z poniższych działań należy Pana/Pani zdaniem podjąć, by zadbać o bezpieczeństwo państwa?

   Należy zorganizować punkty pomocy humanitarnej dla osób, które przekroczyły granicę.
   Należy skupić się na rozbijaniu grup przemytników i handlarzy ludźmi w Polsce.
   Należy podejmować działania w krajach pochodzenia migrantów, zniechęcające do wybierania Polski jako szlaku migracyjnego do Europy.
   Należy utrzymać zaporę na granicy i rozbudować ją na kolejnych odcinkach granic.
   Należy stosować procedurę pushbacków, choć jest ona niezgodna z prawem międzynarodowym.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo wewnętrzne
   polityka zagraniczna i migracje

   Pełnoskalowa wojna w Ukrainie trwa od 24 lutego 2022 r. Jak Pana/Pani zdaniem powinna kształtować się strategia dalszej pomocy Polski dla Ukrainy?

   Polska powinna wspierać Ukrainę militarnie i humanitarnie, a po wojnie przyczynić się do odbudowy kraju.
   Polska powinna wspierać Ukrainę militarnie i humanitarnie, ale tylko do zakończenia wojny.
   Polska powinna wspierać Ukrainę przede wszystkim humanitarnie i ograniczyć pomoc militarną.
   Polska w wystarczającym stopniu pomogła już Ukrainie. Powinniśmy zakończyć dalsze wsparcie dla sąsiadów.
   Polska nigdy nie powinna była bezinteresownie przeznaczać tak znacznych nakładów na wsparcie innego państwa. Po wojnie Ukraina powinna zwrócić koszty pomocy Polsce.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   obronność i wojsko
   polityka zagraniczna i migracje

   Czy popiera Pan/Pani poniższe postulaty działań Polski w ramach Unii Europejskiej?

   Polska wraz z Unią Europejską powinna prowadzić wspólną politykę zagraniczną.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Polskę z Unią Europejską powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Polska powinna dążyć do jak najszybszego przyjęcia waluty euro.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   gospodarka i finanse
   polityka zagraniczna i migracje
   ustrój państwa

   Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy zlikwidować abonament telewizyjny i zrezygnować z roszczeń wobec osób zalegających z jego zapłatą.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Telewizja publiczna powinna przejść proces decentralizacji zarządzania. Regionalne stacje powinny mieć większą autonomię w działaniu i doborze treści.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zlikwidować Radę Mediów Narodowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Możliwość działania na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka”, „Faktu”) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   media
   prawa i wolności obywateli

   PYTANIA TEMATYCZNE W dalszej części kwestionariusza wyświetlą się pytania dotyczące konkretnych obszarów polityk publicznych. Prosimy o wybranie tego lub tych, w których chce się Pani/Pan specjalizować pracując w Parlamencie lub które szczególnie Panią/Pana interesują. Cyfra w nawiasie, to liczba pytań w obszarze. Pytania w ramach wybranych działów są obowiązkowe.

   USTRÓJ PAŃSTWA (2)
   PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELI (2)
   ENERGETYKA I KLIMAT (5)
   EDUKACJA (5)
   SAMORZĄD I ROZWÓJ REGIONALNY (2)
   GOSPODARKA I FINANSE (3)
   ROLNICTWO I WIEŚ (3)
   CYFRYZACJA (3)
   KULTURA (3)
   POLITYKA SPOŁECZNA (4)
   TRANSPORT I INFRASTRUKTURA (2)
   OCHRONA ZDROWIA (3)
   MEDIA (1)
   OBRONNOŚĆ I WOJSKO (2)
   BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (2)
   MIGRACJE (1)

   Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pan/Pani wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

   Wpływ kuratoriów oświaty na szkoły powinien zostać zwiększony.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści edukacyjnych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na politykę oświatową na swoim terenie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zwiększyć rolę samorządu uczniowskiego, tak aby uczniowie mieli realny wpływ na codzienne życie szkoły.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych, niezależnie od wysokości czesnego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Edukacja seksualna i psychoseksualna powinna być elementem edukacji zdrowotnej, włączonej do programu nauczania.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Pensje nauczycieli powinny zostać radykalnie podniesione (o co najmniej 20 proc.) i być regularnie waloryzowane.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Subwencją oświatową należy objąć również edukację przedszkolną, jak w przypadku 6-latków w zerówce.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy wprowadzić bon edukacyjny, za pomocą którego rodzic będzie decydował o sposobie finansowania i organizacji edukacji swojego dziecka.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Państwo nie powinno finansować lekcji religii, a same zajęcia powinny się odbywać poza szkołą.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Szkoła powinna zapewniać darmowy posiłek dla wszystkich chętnych uczniów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   edukacja
   samorząd i rozwój regionalny

   Czego Pana/Pani zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

   Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
   Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
   Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
   Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
   Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   W szkołach mogą działać organizacje społeczne, których celem jest m.in. wzbogacenie oferty dydaktycznej. Kto Pana/Pani zdaniem powinien decydować o współpracy szkoły z organizacją społeczną?

   Dyrektor/ka szkoły
   Kurator/ka
   Ministerstwo Edukacji i Nauki
   Organ prowadzący szkołę (np. samorząd)
   Rada rodziców
   Rada pedagogiczna
   Nauczyciel lub nauczycielka prowadzący/a zajęcia
   Uczniowie i uczennice
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Należy powołać Komisję Edukacji Narodowej, jako instytucję niezależną od Ministerstwa Edukacji i Nauki, obdarzoną kompetencjami właściwymi do kreowania polityki edukacyjnej w Polsce.
   B. Nie ma potrzeby, aby powoływać Komisję Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspierane przez kuratorów oświaty odpowiada na wszystkie wyzwania stojące przed polską edukacją.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?

   Należy znieść finansowy limit świadczeń ustalany przez NFZ, tak aby liczba badań i zabiegów zależała tylko od możliwości placówki.
   Pacjenci powinni opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
   Pacjenci powinni sami opłacać leczenie i mieć możliwość refundacji wizyty lekarskiej po fakcie.
   Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w bardziej nowoczesnym standardzie technologicznym.
   Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
   Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
   Należy wprowadzić bon zdrowotny na usługi medyczne o określonej kwocie rocznej. Po jej przekroczeniu pacjent za kolejne usługi płaciłby z własnej kieszeni.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ochrona zdrowia

   Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia obecne w debacie publicznej. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Jeśli czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty w publicznej placówce przekracza trzy miesiące – pacjentowi powinna przysługiwać dodatkowa ulga podatkowa lub zwrot za wizytę prywatną.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Zabiegi in vitro powinny być refundowane z budżetu państwa.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy ograniczać usługi telemedyczne na rzecz konsultacji lekarskich na żywo.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Antykoncepcja awaryjna (tzw. pigułka dzień po) powinna być dostępna bez recepty.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy znieść obowiązkowe szczepienia.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy poprawić jakość posiłków serwowanych w szpitalach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy ułatwić proces nostryfikacji dyplomów i uznawania uprawnień lekarzom z zagranicy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   ochrona zdrowia
   prawa i wolności obywateli

   Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. w Polsce wykonanie zabiegu aborcji przez lekarza jest legalne tylko w dwóch przypadkach: w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu). Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Aborcja powinna być całkowicie zakazana.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Obowiązujące prawo przerywania ciąży jest odpowiednie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy przywrócić tzw. kompromis aborcyjny – prawo do aborcji z powodu „ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Aborcja powinna być dostępna do 12 tyg. ciąży, niezależnie od okoliczności.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Aborcja powinna być dostępna po obowiązkowej konsultacji z lekarzem i psychologiem.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Dostęp do aborcji nie powinien być regulowany ani ograniczany prawnie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Pomoc w aborcji nie powinna być karana (art. 152 Kodeksu Karnego).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Prawo dotyczące aborcji powinno zostać uchwalone w wyniku ogólnokrajowego referendum.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   ochrona zdrowia
   prawa i wolności obywateli

   Koszt produkcji energii wzrośnie w najbliższych latach. Na co Pana/Pani zdaniem w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki?

   Dopłaty do rachunków wszystkich gospodarstw domowych
   Dopłaty do rachunków osób najuboższych
   Zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
   Zamrożenie cen energii dla szpitali, szkół, placówek oświatowych itp.
   Inwestycje w termomodernizację budynków
   Inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
   Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na regulowanie cen energii.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   energetyka
   gospodarka i finanse
   polityka społeczna

   Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/ poparłby Pan w parlamencie?

   Wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2.
   Obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa.
   Dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów.
   Dodatkowa opłata od emisji CO2 dla mieszkańców budynków, które nie spełniają warunku zeroemisyjności.
   Wprowadzenie podatku węglowego dla osób, których indywidualny ślad węglowy przekracza określony poziom.
   Indywidualni konsumenci odpowiadają za niewielką emisję CO2 i nie powinni być obciążeni dodatkowym podatkiem.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka i finanse
   klimat i środowisko
   rolnictwo i wieś

   W lipcu 2022 r. na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej, która zasięgiem objęła pięć województw przy zachodniej granicy Polski. Jakie działania Pana/Pani zdaniem należy podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, aby zapobiec podobnej sytuacji w przyszłości?

   Regulować koryta rzek.
   Chronić bagna, mokradła, torfowiska oraz naturalną linię brzegową rzek.
   Zwiększyć poziom monitorowania rzek.
   Zaostrzyć system wydawania pozwoleń na zrzut ścieków dla przedsiębiorstw sektora wydobywczego.
   Budować sztuczne zbiorniki retencyjne.
   Nie należy podejmować żadnych działań w celu większej ochrony rzek.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   klimat i środowisko

   Szacuje się, że w Polsce suszą zagrożonych jest ok. 13,5 proc. powierzchni obszarów rolnych i leśnych z czego ich 1/4 zagrożona jest w stopniu ekstremalnym. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego roczne straty polskich rolników spowodowane suszą wynoszą od 3,9 do 6,5 mld zł. Jakie działania należy Pana/Pani zdaniem podjąć w obecnej kadencji Parlamentu, by zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce?

   Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
   Zwiększać obszary lasów.
   Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
   Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
   Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
   Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
   Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   klimat i środowisko
   rolnictwo i wieś

   Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w swoich zasobach posiada 75 proc. lasów i jest niemal niezależnym decydentem w zarządzaniu gospodarką leśną kraju. Poniżej wymienione zostały główne postulaty dotyczące zmiany organizacji tego przedsiębiorstwa. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Co najmniej 20 proc. lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe powinno być wyłączone z gospodarczego pozyskiwania drewna.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Lasy Państwowe powinny zapewnić społeczeństwu pełny dostęp do danych o lasach (np. plany prac, pozyskanie i wykorzystanie drewna, finanse nadleśnictw).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy zwiększyć kontrolę obywateli nad funkcjonowaniem Lasów Państwowych, poprzez np. możliwość zaskarżenia planów urządzenia lasu do sądu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Lasy Państwowe powinny zwiększyć finansowanie działań związanych z ochroną przyrody.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Pracownicy Lasów Państwowych powinni mieć ustawowy zakaz pełnienia innych, politycznych funkcji publicznych, jak np. radny/a samorządu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   klimat i środowisko
   prawa i wolności obywateli

   Ekonomiści spodziewają się spadku inflacji bazowej do 6 proc. w 2024 r., a następnie do 4 proc. w 2025 r. Jakie, poza dalszą walką z inflacją, najważniejsze wyzwania gospodarcze stoją według Pana/Pani przed rządem w obecnej kadencji?

   Zmniejszenie deficytu budżetowego i długu publicznego
   Poprawa stanu i realizacji usług publicznych
   Uproszczenie systemu podatkowego
   Transformacja energetyczna
   Zwiększenie przejrzystości gospodarowania finansami publicznymi
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka i finanse

   Znaczną część wydatków publicznych realizują instytucje i fundusze działające poza ustawą o finansach publicznych. Są to m.in. nadzwyczajne programy, jak Fundusz przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Wydatki te nie są ujęte w budżecie państwa. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Nie wszystkie centralne wydatki państwa powinny być ujęte w ustawie budżetowej. Część zadań wymaga elastyczności i szybkiego przekazywania funduszy.
   B. Wszystkie centralne wydatki państwa muszą być ujęte w ustawie budżetowej. Finanse publiczne powinny być zarządzane według przejrzystych i jednolitych przepisów.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka i finanse
   prawa i wolności obywateli

   Poniżej wymieniliśmy wybrane usługi publiczne, obecnie finansowane ze składek i podatków i realizowane przez państwo. Które z nich Pana/Pani zdaniem powinny być w większym stopniu realizowane prywatnie przez obywatela?

   Ochrona zdrowia
   Edukacja
   Szkolnictwo wyższe
   Transport i komunikacja
   Żadne z powyższych
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   gospodarka i finanse
   polityka społeczna

   Zgodnie z art. 197 Kodeksu karnego, do gwałtu dochodzi, gdy ktoś „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego”. Czy według Pana/Pani definicja gwałtu w Kodeksie karnym powinna zostać zmieniona na „stosunek bez zgody osoby doprowadzonej do obcowania płciowego”?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa i wolności obywateli

   Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pana/Pani zdaniem wprowadzić?

   Małżeństwa dla par jednopłciowych
   Związki partnerskie dla wszystkich par
   Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   prawa i wolności obywateli

   Czy Pana/Pani zdaniem w obecnej kadencji Parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa i wolności obywateli
   ustrój państwa

   Czy Pana/Pani zdaniem w latach 2019-2023 doszło do naruszeń Konstytucji RP?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   prawa i wolności obywateli
   ustrój państwa

   Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Należy wprowadzić zakaz udziału żołnierzy na służbie w spotkaniach wyborczych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Należy wprowadzić ułatwienia w dostępie do broni.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Polska powinna dołączyć do europejskiego systemu obrony przeciwlotniczej (European Sky Shield Initiative).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Rozwój Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powinien być priorytetem w procesie modernizacji sił zbrojnych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   obronność i wojsko
   prawa i wolności obywateli

   Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

   Polska, zawierając kontrakty zbrojeniowe, powinna zabiegać o inwestycje zagranicznego przemysłu zbrojeniowego na swoim terytorium (tzw. offset).
   Polska powinna postawić na sprawny zakup broni i technologii obronnych, niezależnie od zaangażowania w kontrakty krajowego przemysłu.
   Należy ustawowo ograniczyć zakup uzbrojenia i sprzętu za granicą do 50 procent.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   gospodarka i finanse
   obronność i wojsko

   W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno wspierać rodziny w opiece nad dzieckiem?

   Budując sieci żłobków.
   Zapewniając możliwość samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
   Promując elastyczne formy zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
   Wypłacając środki rodzicom, którzy po narodzinach decydują się powrócić do pracy zawodowej.
   Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno pomagać w tej opiece.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   polityka społeczna

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących roli związków zawodowych w Polsce jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   Członkowie związków zawodowych powinni mieć więcej uprawnień. Należy angażować ich w procesy ustawodawcze oraz zapewnić im zasiadanie w radach nadzorczych przedsiębiorstw.
   Związki zawodowe powinny ograniczać się tylko do działania w zakładzie pracy, ale mieć większy wpływ na relacje między pracodawcą a pracownikami.
   Obecnie związki zawodowe mają wystarczające kompetencje.
   Należy dążyć do ograniczania praw i przywilejów związków zawodowych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   polityka społeczna
   prawa i wolności obywateli

   Poniżej wymieniliśmy wybrane postulaty dotyczące zmian rynku pracy. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy wprowadzić przepisy gwarantujące równą pensję kobietom i mężczyznom na tych samych stanowiskach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Pensja minimalna powinna być zróżnicowana regionalnie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Polska powinna przejść na model 7-godzinnego dnia pracy przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy wprowadzić przepisy zwiększające ochronę pracowniczą i socjalną pracowników platformowych (Uber, Bolt).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy uelastycznić umowy cywilnoprawne, aby jeszcze bardziej ułatwić proces ich zawierania, a także dążyć do zmniejszania obciążeń podatkowych w takich umowach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   gospodarka i finanse
   polityka społeczna

   W Polsce żyje ponad 3 mln osób, które posiadają formalne potwierdzenie niepełnosprawności. Poniżej wymieniliśmy propozycje zmian w systemie wsparcia tych osób. Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Należy niezwłocznie podnieść rentę socjalną (świadczenia dla osób dorosłych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować) do poziomu płacy minimalnej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Wsparcie finansowe, należy kierować zarówno do osoby z niepełnosprawnością, jak i do osoby ją wspierającej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Polityka pomocy osobom z niepełnosprawnościami powinna przechodzić proces deinstytucjonalizacji, skupiając się na wsparciu tych osób w środowisku lokalnym.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   ochrona zdrowia
   polityka społeczna

   Poniżej wymieniliśmy propozycje organizacji systemu kontroli nad służbami specjalnymi. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   Należy skupić kontrolę nad służbami specjalnymi głównie w ramach władzy wykonawczej.
   Należy zwiększyć kontrolę parlamentarną nad służbami specjalnymi, poprzez zwiększenie kompetencji komisji sejmowej ds. służb specjalnych.
   Należy zwiększyć kontrolę sądową nad służbami specjalnymi, w szczególności nad działaniami operacyjnymi.
   Nie należy zwiększać kompetencji żadnej z instytucji nadzorujących służby specjalne.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   bezpieczeństwo wewnętrzne

   Czy zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi funkcjonowania policji?

   Działania policji powinny zostać zdecentralizowane, tak aby miejscowi komendanci mogli w większym stopniu współpracować z lokalnym samorządem.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   Należy wprowadzić obowiązek rejestracji interwencji policyjnych z wykorzystaniem kamer tzw. nasobnych funkcjonariuszy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   bezpieczeństwo wewnętrzne
   prawa i wolności obywateli

   Czy uważa Pan/Pani, że rozwój sztucznej inteligencji jest zagrożeniem dla państwa, demokracji i praw człowieka?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja
   prawa i wolności obywateli

   Która z poniższych koncepcji rozwoju infrastruktury internetowej powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?

   A. Infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) powinny budować państwowe spółki i dzierżawić je firmom dostarczającym usługi internetowe.
   B. Budowę infrastruktury internetowej należy zlecać firmom prywatnym.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja

   Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: Państwo powinno ograniczać możliwość inwestycji w budowę sieci podmiotom z Chin?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
   cyfryzacja

   Czy Pana/Pani zdaniem należy wprowadzić zmiany w systemie kontroli nad wykorzystywaniem danych o obywatelach, które gromadzi państwo?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja
   prawa i wolności obywateli

   W 2015 r. miał miejsce kryzys migracyjny w Unii Europejskiej. Od tego czasu wśród państw wspólnoty europejskiej trwa debata na temat zmiany wspólnej polityki migracyjnej i azylowej. Od 2020 r. migracja do Unii Europejskiej ponownie zaczęła rosnąć. Które z poniższych działań Pani/Pana zdaniem Polska powinna podjąć we współpracy z resztą państw Unii Europejskiej?

   Zorganizowanie wspólnej europejskiej misji ratunkowej na Morzu Śródziemnym.
   Zreformowanie systemu dublińskiego w celu zmniejszenia odpowiedzialności państw granicznych UE za przeprowadzenie procedur azylowych i bardziej sprawiedliwego dzielenia się odpowiedzialnością między wszystkimi państwami UE w kwestii przyjmowania uchodźców i migrantów.
   Ustanowienie na poziomie Unii Europejskiej wspólnych standardów integracji osób, które otrzymują ochronę międzynarodową w państwach członkowskich.
   Poszukiwanie państw trzecich, które zgodziłyby się przyjąć migrantów, w zamian za wsparcie finansowe.
   Polska nie powinna współpracować z resztą państw Unii Europejskiej w sprawach związanych z migracją.
   Polska powinna wypowiedzieć konwencję o ochronie uchodźców i lobbować w tej sprawie w UE. Europa nie ma obowiązku ratować ludzi.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo wewnętrzne
   polityka zagraniczna i migracje

   Poniżej wymieniliśmy obszary zadań publicznych. Które z nich wymagają priorytetowych działań w Pana/Pani regionie?

   Bezpieczeństwo i porządek publiczny
   Infrastruktura drogowa
   Transport publiczny
   Edukacja i dostęp do kultury
   Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
   Ochrona środowiska
   Polityka mieszkaniowa
   Ochrona zdrowia
   Pomoc społeczna
   Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (parków, zieleni)
   Sport i turystyka
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   polityka społeczna
   samorząd i rozwój regionalny

   Czy Pana/Pani zdaniem miasta na prawach powiatu powinny brać udział, również finansowy, w rozwoju sąsiednich gmin?

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka i finanse
   samorząd i rozwój regionalny

   Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   Należy stopniowo obejmować rolników powszechnym opodatkowaniem PIT.
   Należy stopniowo przechodzić do systemu powszechnego ubezpieczenia emerytalnego rolników i wycofywać się z KRUS.
   Z systemu KRUS powinni móc korzystać tylko utrzymujący się głównie lub wyłącznie z rolnictwa (tzw. profesjonalni rolnicy).
   Nie należy reformować systemu KRUS.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   gospodarka i finanse
   rolnictwo i wieś

   Tegoroczne żniwa mijają pod znakiem kryzysu zbożowego, wywołanego otwarciem granicy na plony z Ukrainy. Jakie kroki Pana/Pani zdaniem powinien podjąć rząd, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników?

   Należy zezwolić na swobodny import towarów rolnych z Ukrainy.
   Należy zezwolić wyłącznie na tranzyt ukraińskich produktów rolnych przez terytorium RP.
   Należy wprowadzić cła lub kontyngenty na import do UE (w tym do Polski) produktów rolnych z Ukrainy.
   Należy zamknąć polską granicę na import ukraińskich produktów rolnych (bez względu na ich przeznaczenie), nawet jeśli jest to niezgodne z prawem UE.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   polityka zagraniczna i migracje
   rolnictwo i wieś

   Ustawa o ochronie praw zwierząt daje możliwość przedstawicielom organizacji pozarządowych odebrania zwierzęcia właścicielom, których działania zagrażają życiu zwierzęcia. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Obecne przepisy ingerują w wolność właścicieli zwierząt i pozostawiają zbyt dużą swobodę w ocenie sytuacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Należy ograniczyć ich uprawnienia do odbierania zwierząt z prywatnych gospodarstw.
   B. Obecne przepisy pozwalają na ratowanie zwierząt przebywających w patologicznych warunkach. Należy wspierać działania tych organizacji pozarządowych, a ich działaczom zapewniać ochronę służb w trakcie przeprowadzanych interwencji.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa i wolności obywateli
   rolnictwo i wieś

   W jaki sposób Pana/Pani zdaniem państwo powinno zwiększać dostęp do kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działania, które powinny być priorytetami obecnej kadencji.

   Należy rozwijać edukację do kultury i wprowadzić ją do programu nauczania już od pierwszych klas szkoły podstawowej.
   Należy zwiększyć finansowanie animatorów kultury, działających w instytucjach publicznych na poziomie lokalnym.
   Należy stworzyć stały fundusz przeznaczony na działania kulturalne w małych ośrodkach – niezależnie od samorządowych zobowiązań wobec lokalnych instytucji kultury.
   Należy utworzyć corocznie odnawialny Bon Kulturalny dla każdego obywatela (który można wykorzystać np. na: zakup biletów na wydarzenie artystyczne, książkę, płytę itp.).
   Nie należy przeznaczać środków na dostępność do kultury z budżetu państwa.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja
   kultura
   polityka społeczna

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących pozycji artysty na rynku pracy jest najbliższe Pana/Pani poglądom?

   Należy przyjąć ustawę o statusie artysty zawodowego, regulującą kwestie socjalne i emerytalne artystów i powołującą specjalny Fundusz Wsparcia dla artystów.
   Twórcy kultury powinni być traktowani tak jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. Ich stosunki pracy powinny być regulowane obowiązującymi przepisami.
   Zawód artysty nie powinien być regulowany żadnymi dodatkowymi przepisami.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   kultura
   polityka społeczna

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pana/Pani poglądom?

   A. Wybór dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien być wyłączną kompetencją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
   B. Proces wyboru dyrektorów instytucji kultury finansowanych z budżetu państwa powinien dokonywać się wewnątrz instytucji i odbywać się w ramach konkursu.
   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   kultura

   Według planów Centralny Port Komunikacyjny w Baranowie ma pełnić rolę głównego węzła przesiadkowego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Realizacja projektu ma kosztować około 40 mld złotych i zostać ukończona w 2028 r. Jakie działania powinien według Pana/Pani podjąć przyszły rząd wobec projektu?

   Należy utrzymać obecne założenia dotyczące funkcjonowania CPK jako węzła transportowego i zrealizować projekt zgodnie z nimi.
   Inwestycja CPK powinna zostać ograniczona do wybudowania samego lotniska.
   CPK powinien obsługiwać wyłącznie transport kolejowy. Polska nie potrzebuje centralizacji ruchu lotniczego.
   Projekt inwestycyjny CPK nie powinien być realizowany przez przyszły rząd.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   gospodarka i finanse
   transport i infrastruktura

   Czy zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami?

   Opłaty dla użytkowników autostrad powinny zostać zniesione.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Należy wprowadzić ustawowy zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Piesi, na własną odpowiedzialność, powinni mieć prawo przejścia przez pasy na czerwonym świetle.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Rowerzystom przejeżdżającym przez pasy należy, wzorem pieszych, przyznać pierwszeństwo nad kierowcami samochodów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   W ruchu drogowym transport zbiorowy powinien być uprzywilejowany względem transportu indywidualnego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   Obowiązek zapinania pasów samochodowych powinien zostać zniesiony.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii na ten temat
   prawa i wolności obywateli
   transport i infrastruktura
   Powrót do rankingu