KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

bezpieczeństwo
budżet
energetyka
euro
fundusze
gospodarka
klimat
lobbing
migracje
młodzi
obronność
pomoc rozwojowa
prawa konsumentów
prawa obywateli
regiony
rolnictwo
równouprawnienie
rybołówstwo
rynek wewnętrzny
stosunki zewnętrzne
światopogląd
technologie cyfrowe
transport
tworzenie prawa
ustrój UE
wspólny rynek
wyrównywanie szans
zatrudnienie
pokaż wszystkie

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
regiony
ustrój UE

Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa obywateli
ustrój UE

Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
światopogląd
ustrój UE

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, którzy mieszkają w państwie członkowskim (tzw. stali rezydenci), powinni móc głosować w wyborach lokalnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Parlament Europejski powinien dążyć do uchwalenia przepisów (tzw. dyrektywy horyzontalnej) gwarantujących ochronę przed dyskryminacją ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną; w opiece zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwie oraz w dostępie do dóbr i usług powszechnie oferowanych.
W Unii Europejskiej konieczna jest harmonizacja standardów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania (poprzez przyjęcie odpowiedniej dyrektywy).
migracje
prawa obywateli
równouprawnienie
światopogląd
wyrównywanie szans

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski, Komisja Europejska. prowadzące politykę na rzecz całej Wspólnoty.
B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć rządy państw członkowskich wypracowujące każdorazowo odrębne porozumienia.
ustrój UE

Poza instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi w procesie formułowania polityk Unii Europejskiej uczestniczą różne środowiska lobbystyczne, w tym poniżej wymienione. Ich przedstawiciele szukają poparcia dla spraw, które reprezentują, również u posłów do Parlamentu Europejskiego. Jaka Pani/ Pana zdaniem powinna być ich rola w procesie formułowania polityk Unii Europejskiej? Należy przyporządkować podanym elementom stopień istotności na podanej skali.

Związki zawodowe
Organizacje przedsiębiorców
Organizacje konsumenckie
Organizacje pozarządowe
lobbing
prawa konsumentów
prawa obywateli
tworzenie prawa

Parlament Europejski wezwał Komisję do wprowadzenia obowiązkowego rejestru lobbystów do 2017 roku. Jednocześnie organizacje pozarządowe postulują zwiększenie przejrzystości lobbingu w procesie stanowienia prawa w Unii Europejskiej. Które z poniższych postulatów Pani/ Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

lobbing
tworzenie prawa

W mijającej kadencji najwięcej aktów prawnych, które Parlament Europejski współtworzył, zostało przyjętych w sprawach gospodarczych oraz monetarnych. Poniżej przedstawiliśmy niektóre kwestie, które staną się przedmiotem debaty w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Priorytetem Parlamentu Europejskiego w nadchodzącej kadencji w tym obszarze Pani/ Pana zdaniem powinno być:

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
euro
fundusze
gospodarka
regiony
wspólny rynek

Polska nie należy do strefy euro, ale jest od niej zależna. W debacie publicznej pojawiają się głosy, że strefa euro wymaga reformy, by była obszarem stabilniejszym i mniej narażonym na kryzysy. Które z poniższych rozwiązań Pani/ Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
euro
fundusze
gospodarka
regiony
ustrój UE

Istnieją dwie koncepcje prowadzenia polityki wobec tzw. krajów peryferyjnych strefy euro (np. Cypru, Grecji, Hiszpanii, Portugalii) szczególnie dotkniętych kryzysem. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Strefa euro powinna dążyć do integracji polityki fiskalnej, wprowadzenia euroobligacji, większego finansowego wsparcia gospodarek krajów peryferyjnych.
B. Strefa euro powinna mobilizować kraje peryferyjne do reform, przy jak najmniejszym wsparciu finansowym i przy zachowaniu niezależnej polityki fiskalnej.
budżet
euro
fundusze
gospodarka
regiony

Parlament Europejski współdecydował o budżecie UE, uchwalonym na lata 2014–2020. Posłowie nadchodzącej kadencji będą debatować o wieloletnich ramach finansowych na kolejne siedem lat. Pani/ Pana zdaniem budżet UE powinien służyć przede wszystkim:

Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie

budżet
gospodarka
regiony

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

We wszystkich państwach członkowskich UE powinien zostać wprowadzony jednolity podatek od transakcji finansowych.
Dla całej UE powinien zostać ustalony minimalny poziom podatku dochodowego od przedsiębiorstw.
Wysokość stawki płacy minimalnej powinna być regulowana na poziomie UE.
Kwestie prawa pracy (np. czas pracy, elastyczne formy zatrudnienia) powinny być harmonizowane na poziomie UE.
Należy wprowadzić europejski podatek VAT.
budżet
gospodarka
wspólny rynek
zatrudnienie

Budżet UE składa się w ok. 70 proc. ze składek państw członkowskich (składka państwa to 0,73 proc. jego dochodu narodowego), w 14 proc. z ceł i opłat wyrównawczych, a w 11 proc. z dochodów z VAT. Parlament Europejski dąży do zmiany struktury dochodów Unii tak, aby budżet Wspólnoty w mniejszym stopniu był zależny od decyzji państw członkowskich, a w większym od dochodów stałych. Aby zwiększyć udział dochodów stałych Unii Europejskiej Pani/ Pana zdaniem należy przede wszystkim:

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
klimat
wspólny rynek

W jakim kierunku powinna Pani/ Pana zdaniem podążać Wspólna Polityki Bezpieczeństwa i Obrony?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Powinna powstać wspólna europejska armia.
Należy powołać wspólne dowództwo armii europejskich.
Unia Europejska powinna określić zalecany poziom wydatków państw członkowskich na obronność (np. podobnie jak NATO – 2 proc.).
Unia Europejska nie powinna prowadzić Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
bezpieczeństwo
obronność

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Wojskowe programy badawcze i przemysł obronny powinny być zarządzane z poziomu Unii Europejskiej, a państwa członkowskie powinny specjalizować się w konkretnych gałęziach przemysłu obronnego.
B. Wojskowe programy badawcze i rozwój przemysłu obronnego powinny być zarządzane wewnętrznie przez państwa członkowskie.
bezpieczeństwo
gospodarka
obronność

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Europejska Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony powinna koncentrować się na najbliższym sąsiedztwie UE (Afryka Północna, Europa Wschodnia).
B. Europejska Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony powinna podejmować działania globalne.
bezpieczeństwo
obronność
stosunki zewnętrzne

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Współpraca UE z Rosją w polityce bezpieczeństwa przyczyniłaby się do stabilizacji regionu.
Państwa członkowskie UE powinny współpracować z Rosją w dziedzinie przemysłu obronnego.
bezpieczeństwo
gospodarka
obronność
stosunki zewnętrzne

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Współpraca służb w UE powinna zmierzać w kierunku powoływania wspólnych instytucji (np. straży granicznej, prokuratury).
B. Współpraca służb w obrębie UE powinna zmierzać w kierunku zacieśniania współpracy pomiędzy służbami krajowymi, bez powoływania wspólnych jednostek.
bezpieczeństwo

W celu walki z terroryzmem i poważną przestępczością Unia Europejska i jej państwa członkowskie mają prawne możliwości śledzenia obywateli przy wykorzystaniu danych elektronicznych. Działania podejmowane w interesie bezpieczeństwa publicznego mogą być również pretekstem do nadużywania prawa organów publicznych do kontroli obywateli. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi opiniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
prawa obywateli
technologie cyfrowe

12 marca 2014 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie programów masowej inwigilacji i współpracy niektórych państw członkowskich, w tym Polski, z USA. Rezolucja zawiera zalecenia dla poszczególnych państw. Które z wymienionych poniżej zaleceń Parlamentu Europejskiego dla Polski uważa Pani/ Pan za uzasadnione?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
prawa obywateli
stosunki zewnętrzne
technologie cyfrowe

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Unia Europejska nie jest w stanie zbudować własnych (niezależnych od amerykańskich) systemów informatycznych i chmur obliczeniowych. Gwarancje bezpieczeństwa danych obywateli Unii powinny zapewnić umowy międzynarodowe.
B. Należy kontynuować unijne prace dotyczące utworzenia europejskich, prywatnych, niezależnych systemów informatycznych oraz europejskich chmur obliczeniowych (Bezpieczna Europejska Chmura Obliczeniowa – Trusted Cloud Europe).
bezpieczeństwo
prawa obywateli
stosunki zewnętrzne
technologie cyfrowe

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Polska polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską i podporządkowaniu się kierunkom europejskiej polityki zagranicznej.
B. Polska polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności kraju.
stosunki zewnętrzne
ustrój UE

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa Ukrainy państwa członkowskie powinny podejmować solidarnie decyzje wobec Rosji, nawet jeśli dla poszczególnych państw oznacza to stratę w wymianie handlowej.
bezpieczeństwo
gospodarka
stosunki zewnętrzne

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Unia Europejska powinna weryfikować wpływ na środowisko tych inwestycji, które są realizowane przez unijne przedsiębiorstwa poza obszarem UE.
bezpieczeństwo
gospodarka
klimat

Unia Europejska realizuje strategię zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez ujednolicanie przepisów w zakresie ochrony środowiska krajów członkowskich. Które z poniższych obszarów powinny być Pani/ Pana zdaniem przedmiotem zainteresowania UE?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

gospodarka
klimat
rolnictwo

Polska zobowiązała się do przestrzegania unijnych norm ochrony środowiska związanych z czystością powietrza, oczyszczaniem ścieków czy oszczędzaniem wody. Jednak nie zawsze te normy spełnia. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Polityka klimatyczna UE jest nieracjonalna ekonomicznie i realizować mogą ją tylko bogate państwa członkowskie. Dlatego ważne jest, by poszczególne kraje miały swobodę w wyborze obostrzeń środowiskowych, a Polska mogła koncentrować się na wzroście gospodarczym.
B. Polityka klimatyczna UE jest ważnym elementem gospodarki i niezależenie od poziomu rozwoju poszczególnych państw członkowskich przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Państwa członkowskie powinny wspólnie realizować politykę klimatyczną UE.
gospodarka
klimat

W nadchodzącej kadencji Parlament Europejski będzie pracować nad zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem polityki klimatycznej do roku 2030. Które z poniższych propozycji pakietu klimatycznego poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
energetyka
gospodarka
klimat

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Unii Polska proponuje przebudowę europejskiego rynku energii i uniezależnienie się państw członkowskich od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu. Które z proponowanych rozwiązań uważa Pani/ Pan za korzystne?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
energetyka
gospodarka
klimat
stosunki zewnętrzne

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Unia Europejska potrzebuje jednolitych rekomendacji w zakresie poszukiwania i wydobywania tzw. gazu łupkowego (węglowodorów niekonwencjonalnych z wykorzystaniem technologii szczelinowania hydraulicznego).
bezpieczeństwo
energetyka
gospodarka
klimat

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego warto przyjąć rozwiązania sprzyjające rozwojowi energii prosumenckiej, obywatelskiej – ułatwiające obywatelom zostanie producentami energii (nie tylko jej konsumentami) i wytwarzanie energii z małych instalacji wykorzystujących źródła odnawialne.
W Unii Europejskiej nie powinny powstawać żadne nowe elektrownie atomowe.
Unia Europejska powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów.
Należy określić wiążące cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii dla UE i poszczególnych państw członkowskich.
bezpieczeństwo
energetyka
gospodarka
klimat
prawa konsumentów

Co do zasady w Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ osób (obywatele mogą przemieszczać się, pracować i osiedlać się na terenie UE). Nie doszło jednak do skoordynowania ani do ujednolicenia systemów zabezpieczeń socjalnych w UE. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Systemy zabezpieczenia społecznego powinny podlegać większej harmonizacji na poziomie UE.
B. Państwa członkowskie powinny samodzielnie decydować o sposobie funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych.
migracje
prawa obywateli
wspólny rynek
zatrudnienie

Obywatele Unii mają prawo do swobodnego przemieszczania się, osiedlania, uczenia się, pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państw UE. Wzrasta dzięki temu liczba pracowników mobilnych, co przynosi korzyści gospodarcze poszczególnym krajom. Niektóre państwa (np. Wielka Brytania) zaczynają jednak wyrażać sprzeciw wobec migrantów wewnątrz Unii, którzy korzystają z pomocy społecznej, nazywając to tzw. turystyką socjalną. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

gospodarka
migracje
prawa obywateli
wspólny rynek
zatrudnienie

Problemem współczesnej Europy jest wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi. Parlament Europejski może wpływać na kształt i uruchamianie instrumentów, które mogłyby się przyczynić do poprawy sytuacji młodych. Dotyczą one między innymi kształcenia oraz rozwoju (np. program Erasmus +). Na które z poniższych propozycji należałoby Pani/ Pana zdaniem położyć szczególny nacisk?

Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

młodzi
wyrównywanie szans
zatrudnienie

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Problemem Unii Europejskiej jest niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki, dlatego w interesie Europy jest większe otwarcie granic dla migrantów zarobkowych z państw trzecich.
B. Problemy Unii Europejskiej – niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki – powinny być rozwiązywane przez skuteczniejsze wykorzystanie zasobów siły roboczej wewnątrz UE i ograniczanie napływu migrantów zarobkowych z państw trzecich.
gospodarka
migracje
wspólny rynek
zatrudnienie

Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw – głównie Afryki i Azji. W UE toczy się dyskusja wokół polityki, jaka powinna być stosowana wobec nich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliskie Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

bezpieczeństwo
budżet
migracje
prawa obywateli
regiony
stosunki zewnętrzne

Według europejskich badań (m.in. Eurostat, 2012) kobiety częściej od mężczyzn mogą poszczycić się tytułem naukowym, jednak są rzadziej zatrudniane – zwłaszcza, jeśli mają lub chcą mieć dzieci. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i życiu publicznym.
B. Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być sterowany za pomocą przepisów unijnych.
gospodarka
równouprawnienie
zatrudnienie

Prawo dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw i ochrony konsumentów różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy dążyć do ujednolicenia przepisów, by przedsiębiorcom było łatwiej oferować towary i usługi na wspólnym rynku, nawet kosztem złagodzenia przepisów dotyczących ochrony konsumenta w niektórych państwach.
B. Priorytetem polityki wspólnego rynku powinna być ochrona praw konsumentów nawet kosztem ograniczeń funkcjonowania przedsiębiorców na rynku.
gospodarka
prawa konsumentów
wspólny rynek

Parlament Europejski współdecyduje o przepisach, które mają bezpośredni wpływ na prawa konsumenckie obywateli Unii. Które z poniższych kwestii Pani/ Pana zdaniem powinny być w pierwszej kolejności przedmiotem zmian lub dodatkowych regulacji?

Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

gospodarka
prawa konsumentów
technologie cyfrowe
wspólny rynek

W Europie spadło zaufanie konsumentów wobec żywności. Wpływ na to miały m.in. doniesienia o sprzedaży koniny jako wołowiny lub o skażeniu żywności ekologicznej. Które z wymienionych działań mogłyby Pani/Pana zdaniem przywrócić zaufanie?

Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

prawa konsumentów
rolnictwo
wspólny rynek

Trwają dyskusje na temat zmian w prawie autorskim – dzięki rozwojowi technologii działalność twórców ma charakter globalny, a w internecie każdy może być twórcą i każdy może sposób skorzystać z cudzej twórczości. Które z poniższych rozwiązań poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?

Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

gospodarka
prawa konsumentów
prawa obywateli
technologie cyfrowe

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Prawo autorów do ochrony prawnej ich twórczości jest nadrzędne. Należy stworzyć funkcjonalny system gwarantujący twórcom dochód z wykorzystania ich dzieł, nawet kosztem praw użytkowników.
B. Dostęp obywateli do kultury i wiedzy jest priorytetem. Należy dążyć do rozszerzenia dozwolonego użytku treści publikowanych w internecie, np. do legalizacji pozarynkowego dzielenia się plikami (tzw. file-sharing).
gospodarka
prawa konsumentów
prawa obywateli
technologie cyfrowe

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Powszechne posiadanie umiejętności cyfrowych wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w państwach członkowskich.
młodzi
technologie cyfrowe
wyrównywanie szans
zatrudnienie

Unia Europejska jest w trakcie negocjowania umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi - Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). TTIP stworzy największą strefę wolnego handlu na świecie. Umowę negocjuje Komisja Europejska, trzymając się wytycznych przygotowanych przez państwa członkowskie, w tym rząd Polski. Strony zgodziły się co do tego, że przedmiotem negocjacji nie będą kwestie ochrony danych osobowych (np. przepływ danych, wyjaśnienie działania tajnych programów szerokiej kontroli obywateli UE itp.). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Unia powinna niezwłocznie podpisać TTIP (umowę handlową) ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a kwestie związane z ochroną danych osobowych powinny być przedmiotem oddzielnych regulacji.
B. Warunkiem podpisania przez Unię Europejską TTIP (umowy handlowej) ze Stanami Zjednoczonymi jest uregulowanie kwestii związanych z ochroną danych osobowych Europejczyków.
bezpieczeństwo
gospodarka
prawa konsumentów
prawa obywateli
stosunki zewnętrzne
technologie cyfrowe

Rozwój technologii sprzyja wprowadzaniu różnych ułatwień dla konsumentów, ale też powoduje, że pojawiają się nowe obszary, które mogą wymagać uregulowań prawnych. Przykładem tego jest wprowadzenie inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu. Z jednej strony dzięki zainstalowanemu elektronicznemu czytnikowi prądu dane dotyczące poboru będą wysyłane bezpośrednio do dostawcy, co zdejmie z konsumenta obowiązek zgłaszania stanu licznika. Z drugiej strony dostawca będzie w ten sposób zbierał nowy rodzaj danych o obywatelach (np. kiedy przebywają w domu itp.). Które z poniższych stwierdzeń bardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

bezpieczeństwo
prawa konsumentów
prawa obywateli
technologie cyfrowe
wspólny rynek

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Rolnictwem, jak innymi gałęziami gospodarki, powinny rządzić mechanizmy rynkowe, dlatego trzeba stopniowo odchodzić od Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzając odpowiednie regulacje i programy przejściowe.
B. Rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki UE, dlatego należy utrzymać Wspólną Politykę Rolną i wzmacniać poszczególne jej filary.
budżet
fundusze
gospodarka
rolnictwo
ustrój UE
wspólny rynek

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy przeznaczać przede wszystkim na dopłaty bezpośrednie dla aktywnych rolników (tzw. I filar).
B. Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy przeznaczać przede wszystkich na rozwój obszarów wiejskich (tzw. II filar).
budżet
fundusze
regiony
rolnictwo
wspólny rynek

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

budżet
fundusze
rolnictwo

Część przyjętych w mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa sprzyja mniejszym gospodarstwom rolnym i lokalnym firmom połowowym. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa należy wspierać małe gospodarstwa rolne i lokalne firmy połowowe, ponieważ inaczej nie utrzymałyby się na rynku.
B. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa należy wpierać większe gospodarstwa i firmy połowowe, ponieważ generują więcej zysków.
budżet
fundusze
gospodarka
rolnictwo

Ok. 40 proc. unijnego budżetu na lata 2014–2020 zostanie przeznaczone na wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zasadność utrzymywania WPR budzi zastrzeżenia. Które z poniższych postulatów należy Pani/ Pana zdaniem zrealizować?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

fundusze
gospodarka
pomoc rozwojowa
rolnictwo
zatrudnienie

Obecnie w UE można uprawiać rośliny genetycznie modyfikowane (GMO) oraz wprowadzać na rynek produkty, mające w składzie GMO. Niemniej poszczególne państwa członkowskie mogą zakazać upraw GMO na swoim terytorium (jak to zrobiła Polska i 7 innych krajów). Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
prawa konsumentów
rolnictwo

Unia Europejska przyjęła Wspólną Politykę Rybołówstwa, której celem jest określenie reguł funkcjonowania i kontroli wspólnego rynku rybołówstwa (m.in. zachowanie równoważnego charakteru przemysłu rybnego, który nie będzie zagrażał wielkości populacji ryb i jej odnawialności w perspektywie długoterminowej). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Wielkość dozwolonych połowów ryb (tzw. kwoty połowowe) powinny być dostosowane do skali sektora rybołówstwa i spełniać oczekiwania rynkowe, nawet kosztem chwilowego zachwiania równowagi populacji ry
b.
B. Wielkość dozwolonych połowów ryb (tzw. kwoty połowowe) powinny być ściśle dostosowane do naukowych prognoz dotyczących populacji poszczególnych gatunków, nawet kosztem chwilowego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej rybaków.
gospodarka
klimat
rolnictwo
rybołówstwo
zatrudnienie

Regiony w Unii Europejskiej dzielone są ze względu na stopień rozwoju. W zależności od kategorii muszą wydatkować swoje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w określonych ramach. Na przykład regiony rozwinięte zobowiązane są przeznaczyć 20 proc. środków na projekty związane z gospodarką niskoemisyjną, a regiony słabo rozwinięte tylko 12 proc. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Narzucone przez UE ramy wydatkowania środków z funduszy europejskich są niepotrzebne. To państwa członkowskie najlepiej zdecydują, które przedsięwzięcia zrealizują regiony.
B. Narzucone przez UE ramy wydatkowania środków z funduszy europejskich są potrzebne. Dzięki nim można skuteczniej wzmacniać spójność gospodarczą i społeczną regionów Unii.
fundusze
gospodarka
regiony

Istnieją dwa fundusze – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności – których celem jest zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami UE, przy czym Fundusz Spójności przeznaczony jest dla mniej rozwiniętych państw członkowskich. Obecnie korzysta z niego 15 krajów, w tym Polska. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Należy utrzymać istnienie dwóch funduszy, by szczególnie wesprzeć mniej rozwinięte państwa członkowskie.
B. Powinien istnieć jeden fundusz, który w jednolity sposób realizuje politykę regionalną i rozwojową Unii.
budżet
fundusze
regiony
wyrównywanie szans

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. W organizacji transportu na duże odległości w UE w pierwszej kolejności powinna być rozwijana sieć kolejowa.
B. W organizacji transportu na duże odległości w UE w pierwszej kolejności powinna być rozwijana sieć drogowa.
fundusze
gospodarka
regiony
rynek wewnętrzny
transport

Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania rozwoju społeczeństw w krajach rozwijających się. Zgodnie z danymi raportowanymi do OECD UE jest największym światowym darczyńcą, świadcząc ponad połowę całkowitej globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej (w 2012 r. pomoc rozwojowa UE wyniosła 0,43 proc. dochodu narodowego brutto UE, czyli 55,2 mld EUR). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

A. Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie - w dobie kryzysu gospodarczego UE powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw europejskich i rozwoju własnego potencjału.
B. Należy zwiększać pomoc rozwojową – zasada solidarności leży u podstaw Unii Europejskiej.
budżet
pomoc rozwojowa
stosunki zewnętrzne

W 2012 r. pomoc rozwojowa ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniosła 9 proc. unijnego budżetu (13,78 mld EUR). W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem przede wszystkim powinny być realizowane wydatki na pomoc rozwojową?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

budżet
pomoc rozwojowa
prawa konsumentów
stosunki zewnętrzne
wyrównywanie szans

Kraje rozwijające się posiadają duże zasoby taniej siły roboczej. Korzystają z niej europejskie firmy, co sprzyja obniżeniu cen wyprodukowanych towarów. Kiedy jednak w 2013 r. zawalił się budynek fabryk odzieżowych w Bangladeszu, zabijając 1129 pracowników, częściej zaczęto mówić o kontrowersjach związanych z działalnością niektórych gałęzi przemysłu, m.in. o: niebezpiecznych warunkach pracy, zatrudnianiu nieletnich, głodowych wynagrodzeniach w łańcuchach dostaw. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

gospodarka
pomoc rozwojowa
prawa obywateli
stosunki zewnętrzne
wyrównywanie szans
zatrudnienie

Decyzje konsumenckie mieszkańców UE mają wpływ na stosunki społeczne i stan ochrony środowiska zarówno w krajach europejskich, jak i w krajach rozwijających się, w których wiele produktów jest wytwarzanych. W jaki sposób UE powinna wpływać na ograniczenie negatywnych skutków decyzji konsumenckich?

Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

gospodarka
klimat
pomoc rozwojowa
prawa konsumentów
zatrudnienie

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   bezpieczeństwo
   budżet
   energetyka
   euro
   fundusze
   gospodarka
   klimat
   lobbing
   migracje
   młodzi
   obronność
   pomoc rozwojowa
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   regiony
   rolnictwo
   równouprawnienie
   rybołówstwo
   rynek wewnętrzny
   stosunki zewnętrzne
   światopogląd
   technologie cyfrowe
   transport
   tworzenie prawa
   ustrój UE
   wspólny rynek
   wyrównywanie szans
   zatrudnienie
   pokaż wszystkie
   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
   Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
   Unia Europejska powinna się rozwiązać.
   Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   gospodarka
   regiony
   ustrój UE

   Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.
   Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
   Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
   W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.
   Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
   Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli
   ustrój UE

   Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
   B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   światopogląd
   ustrój UE

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższą opinią?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Obywatele państw spoza Unii Europejskiej, którzy mieszkają w państwie członkowskim (tzw. stali rezydenci), powinni móc głosować w wyborach lokalnych oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
   Tak.
   Nie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Parlament Europejski powinien dążyć do uchwalenia przepisów (tzw. dyrektywy horyzontalnej) gwarantujących ochronę przed dyskryminacją ze względu na religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną; w opiece zdrowotnej, edukacji, mieszkalnictwie oraz w dostępie do dóbr i usług powszechnie oferowanych.
   Tak.
   Nie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   W Unii Europejskiej konieczna jest harmonizacja standardów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania (poprzez przyjęcie odpowiedniej dyrektywy).
   Tak.
   Nie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   prawa obywateli
   równouprawnienie
   światopogląd
   wyrównywanie szans

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć ciała ponadnarodowe (np. Parlament Europejski, Komisja Europejska. prowadzące politykę na rzecz całej Wspólnoty.
   B. Większy wpływ na podejmowanie decyzji w UE powinny mieć rządy państw członkowskich wypracowujące każdorazowo odrębne porozumienia.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój UE

   Poza instytucjami unijnymi i państwami członkowskimi w procesie formułowania polityk Unii Europejskiej uczestniczą różne środowiska lobbystyczne, w tym poniżej wymienione. Ich przedstawiciele szukają poparcia dla spraw, które reprezentują, również u posłów do Parlamentu Europejskiego. Jaka Pani/ Pana zdaniem powinna być ich rola w procesie formułowania polityk Unii Europejskiej? Należy przyporządkować podanym elementom stopień istotności na podanej skali.

   Związki zawodowe
   Większa niż obecnie.
   Taka sama jak obecnie.
   Mniejsza niż obecnie.
   Nie mam zdania w tej kwestii.
   Organizacje przedsiębiorców
   Większa niż obecnie.
   Taka sama jak obecnie.
   Mniejsza niż obecnie.
   Nie mam zdania w tej kwestii.
   Organizacje konsumenckie
   Większa niż obecnie.
   Taka sama jak obecnie.
   Mniejsza niż obecnie.
   Nie mam zdania w tej kwestii.
   Organizacje pozarządowe
   Większa niż obecnie.
   Taka sama jak obecnie.
   Mniejsza niż obecnie.
   Nie mam zdania w tej kwestii.
   lobbing
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   tworzenie prawa

   Parlament Europejski wezwał Komisję do wprowadzenia obowiązkowego rejestru lobbystów do 2017 roku. Jednocześnie organizacje pozarządowe postulują zwiększenie przejrzystości lobbingu w procesie stanowienia prawa w Unii Europejskiej. Które z poniższych postulatów Pani/ Pan popiera?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Wprowadzenie obowiązkowego rejestru lobbystów w instytucjach UE.
   Obowiązek udostępniania przez posłanki/ posłów oraz urzędników UE kalendarzy spotkań w formie on-line.
   Obowiązek udostępniania on-line dokumentów przekazywanych posłankom/ posłom oraz urzędnikom UE przez lobbystów.
   Obowiązek publikowania on-line informacji na temat tego, kto i w jakim zakresie zgłosił propozycję legislacyjną w toku procesu prawodawczego w UE.
   Nie ma potrzeby wprowadzania nowych rozwiązań.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   lobbing
   tworzenie prawa

   W mijającej kadencji najwięcej aktów prawnych, które Parlament Europejski współtworzył, zostało przyjętych w sprawach gospodarczych oraz monetarnych. Poniżej przedstawiliśmy niektóre kwestie, które staną się przedmiotem debaty w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Priorytetem Parlamentu Europejskiego w nadchodzącej kadencji w tym obszarze Pani/ Pana zdaniem powinno być:

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Kierowanie funduszy europejskich do słabiej rozwiniętych państw członkowskich.
   Budowanie jednolitego rynku poprzez likwidowanie barier utrudniających przepływ osób, towarów, usług i kapitału między krajami UE oraz liberalizacja sektora usług.
   Pogłębienie integracji strefy euro (np. utworzenie wspólnego budżetu, zwiększenie kompetencji członków unii walutowej w kwestiach gospodarczych).
   Wprowadzenie silniejszej kontroli budżetów narodowych (ponad wymóg deficytu nieprzekraczającego 3 proc. PKB).
   Uwspólnotowienie długów publicznych państw członkowskich (np. za pomocą euroobligacji).
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   euro
   fundusze
   gospodarka
   regiony
   wspólny rynek

   Polska nie należy do strefy euro, ale jest od niej zależna. W debacie publicznej pojawiają się głosy, że strefa euro wymaga reformy, by była obszarem stabilniejszym i mniej narażonym na kryzysy. Które z poniższych rozwiązań Pani/ Pan popiera?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Konieczna jest integracja polityczna strefy euro (m.in. powołanie ministra finansów strefy euro prowadzącego wspólną politykę fiskalną).
   Konieczna jest integracja polityki budżetowej strefy euro (m.in. wspólny budżet strefy euro, euroobligacje).
   Konieczne jest wprowadzenie pełnej unii bankowej (m.in. z jednolitym nadzorem, wspólną gwarancją depozytów i powołaniem jednego dla wszystkich bankowego funduszu ratunkowego, jednolitych zasad restrukturyzacji i bankructwa banków).
   Konieczne jest zmniejszenie zakresu pomocy dla państw Unii Europejskiej w sytuacji kryzysowej, by to rynek wymuszał prowadzenie przez nie gospodarnej polityki.
   Nie ma potrzeby wprowadzania reform strefy euro.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   euro
   fundusze
   gospodarka
   regiony
   ustrój UE

   Istnieją dwie koncepcje prowadzenia polityki wobec tzw. krajów peryferyjnych strefy euro (np. Cypru, Grecji, Hiszpanii, Portugalii) szczególnie dotkniętych kryzysem. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Strefa euro powinna dążyć do integracji polityki fiskalnej, wprowadzenia euroobligacji, większego finansowego wsparcia gospodarek krajów peryferyjnych.
   B. Strefa euro powinna mobilizować kraje peryferyjne do reform, przy jak najmniejszym wsparciu finansowym i przy zachowaniu niezależnej polityki fiskalnej.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   euro
   fundusze
   gospodarka
   regiony

   Parlament Europejski współdecydował o budżecie UE, uchwalonym na lata 2014–2020. Posłowie nadchodzącej kadencji będą debatować o wieloletnich ramach finansowych na kolejne siedem lat. Pani/ Pana zdaniem budżet UE powinien służyć przede wszystkim:

   Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie

   Podnoszeniu spójności społeczno-gospodarczej pomiędzy państwami członkowskimi.
   Podnoszeniu spójności społeczno-gospodarczej pomiędzy regionami.
   Stymulowaniu rozwoju w regionach najszybciej się rozwijających.
   Wspieraniu regionów dotkniętych skutkami kryzysu.
   Integracji polityki budżetowej państw członkowskich za pomocą transferów łagodzących nierównowagi makroekonomiczne w UE.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   gospodarka
   regiony

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   We wszystkich państwach członkowskich UE powinien zostać wprowadzony jednolity podatek od transakcji finansowych.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Dla całej UE powinien zostać ustalony minimalny poziom podatku dochodowego od przedsiębiorstw.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Wysokość stawki płacy minimalnej powinna być regulowana na poziomie UE.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Kwestie prawa pracy (np. czas pracy, elastyczne formy zatrudnienia) powinny być harmonizowane na poziomie UE.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy wprowadzić europejski podatek VAT.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   gospodarka
   wspólny rynek
   zatrudnienie

   Budżet UE składa się w ok. 70 proc. ze składek państw członkowskich (składka państwa to 0,73 proc. jego dochodu narodowego), w 14 proc. z ceł i opłat wyrównawczych, a w 11 proc. z dochodów z VAT. Parlament Europejski dąży do zmiany struktury dochodów Unii tak, aby budżet Wspólnoty w mniejszym stopniu był zależny od decyzji państw członkowskich, a w większym od dochodów stałych. Aby zwiększyć udział dochodów stałych Unii Europejskiej Pani/ Pana zdaniem należy przede wszystkim:

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Zwiększyć udział dochodu z ceł kosztem dochodów państw członkowskich (obecnie państwa przekazują 75 proc. ceł nałożonych na towary importowane spoza Unii).
   Zwiększyć udział dochodu pochodzącego z wpłat z państw członkowskich jako odsetek ich dochodu z VAT.
   Wprowadzić ogólnoeuropejski podatek od transakcji finansowych.
   Wprowadzić opłaty za emisję gazów cieplarnianych (w tym CO2).
   Nie należy wprowadzać zmian w sposobie pozyskiwania wpływów do budżetu UE.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   klimat
   wspólny rynek

   W jakim kierunku powinna Pani/ Pana zdaniem podążać Wspólna Polityki Bezpieczeństwa i Obrony?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Powinna powstać wspólna europejska armia.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy powołać wspólne dowództwo armii europejskich.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna określić zalecany poziom wydatków państw członkowskich na obronność (np. podobnie jak NATO – 2 proc.).
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska nie powinna prowadzić Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   obronność

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Wojskowe programy badawcze i przemysł obronny powinny być zarządzane z poziomu Unii Europejskiej, a państwa członkowskie powinny specjalizować się w konkretnych gałęziach przemysłu obronnego.
   B. Wojskowe programy badawcze i rozwój przemysłu obronnego powinny być zarządzane wewnętrznie przez państwa członkowskie.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   gospodarka
   obronność

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Europejska Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony powinna koncentrować się na najbliższym sąsiedztwie UE (Afryka Północna, Europa Wschodnia).
   B. Europejska Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony powinna podejmować działania globalne.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   obronność
   stosunki zewnętrzne

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Współpraca UE z Rosją w polityce bezpieczeństwa przyczyniłaby się do stabilizacji regionu.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Państwa członkowskie UE powinny współpracować z Rosją w dziedzinie przemysłu obronnego.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   gospodarka
   obronność
   stosunki zewnętrzne

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Współpraca służb w UE powinna zmierzać w kierunku powoływania wspólnych instytucji (np. straży granicznej, prokuratury).
   B. Współpraca służb w obrębie UE powinna zmierzać w kierunku zacieśniania współpracy pomiędzy służbami krajowymi, bez powoływania wspólnych jednostek.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo

   W celu walki z terroryzmem i poważną przestępczością Unia Europejska i jej państwa członkowskie mają prawne możliwości śledzenia obywateli przy wykorzystaniu danych elektronicznych. Działania podejmowane w interesie bezpieczeństwa publicznego mogą być również pretekstem do nadużywania prawa organów publicznych do kontroli obywateli. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi opiniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Unia Europejska powinna wprowadzić szersze gwarancje ochrony obywateli w zakresie masowego zbierania i przechowywania (retencji) ich danych telekomunikacyjnych (np. billingów).
   Państwa członkowskie powinny mieć prawo do masowego zbierania i przechowywania wszelkich danych o obywatelach (m.in. danych internetowych, danych dot. podróży, danych bankowych).
   Państwa członkowskie powinny mieć prawo do stosowania tajnych programów szerokiej kontroli obywateli, takich jak PRISM.
   Państwa członkowskie powinny mieć prawo do tajnej współpracy służb wywiadowczych.
   Unia Europejska powinna wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające gromadzenie danych przez firmy działające w Internecie.
   Unia Europejska powinna wprowadzić bardziej restrykcyjne przepisy ograniczające gromadzenie danych internetowych przez instytucje publiczne w państwach członkowskich.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   prawa obywateli
   technologie cyfrowe

   12 marca 2014 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie programów masowej inwigilacji i współpracy niektórych państw członkowskich, w tym Polski, z USA. Rezolucja zawiera zalecenia dla poszczególnych państw. Które z wymienionych poniżej zaleceń Parlamentu Europejskiego dla Polski uważa Pani/ Pan za uzasadnione?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Polska powinna zagwarantować, że już obowiązujące i uchwalane prawo oraz mechanizmy nadzoru dotyczące działalności agencji wywiadowczych będą zgodne z normami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz prawodawstwem Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony danych.
   Polska powinna wyjaśnić zarzuty o prowadzenie działalności w zakresie nadzoru na masowa skalę (korzystanie przez służby wywiadowcze z danych telekomunikacyjnych przekazywanych przez firmy prywatne i wymiany tych danych oraz przekazywanie danych telekomunikacyjnych służbom wywiadowczym Stanów Zjednoczonych).
   Polska powinna wyjaśnić zarzuty o lokalizację na swoim terytorium sprzętu wywiadowczego Stanów Zjednoczonych bez kontroli Unii Europejskiej.
   Polski parlament powinien się zaangażować we współpracę organów nadzoru nad służbami wywiadowczymi na szczeblu europejskim.
   Kwestie współpracy Polski ze służbami wywiadowczymi nie powinny podlegać kontroli instytucji Unii Europejskiej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   prawa obywateli
   stosunki zewnętrzne
   technologie cyfrowe

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Unia Europejska nie jest w stanie zbudować własnych (niezależnych od amerykańskich) systemów informatycznych i chmur obliczeniowych. Gwarancje bezpieczeństwa danych obywateli Unii powinny zapewnić umowy międzynarodowe.
   B. Należy kontynuować unijne prace dotyczące utworzenia europejskich, prywatnych, niezależnych systemów informatycznych oraz europejskich chmur obliczeniowych (Bezpieczna Europejska Chmura Obliczeniowa – Trusted Cloud Europe).
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   prawa obywateli
   stosunki zewnętrzne
   technologie cyfrowe

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Polska polityka zagraniczna powinna polegać na jak najściślejszej współpracy z Unią Europejską i podporządkowaniu się kierunkom europejskiej polityki zagranicznej.
   B. Polska polityka zagraniczna powinna przede wszystkim bronić politycznej i gospodarczej niezależności kraju.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   stosunki zewnętrzne
   ustrój UE

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa Ukrainy państwa członkowskie powinny podejmować solidarnie decyzje wobec Rosji, nawet jeśli dla poszczególnych państw oznacza to stratę w wymianie handlowej.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   gospodarka
   stosunki zewnętrzne

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Unia Europejska powinna weryfikować wpływ na środowisko tych inwestycji, które są realizowane przez unijne przedsiębiorstwa poza obszarem UE.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   gospodarka
   klimat

   Unia Europejska realizuje strategię zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez ujednolicanie przepisów w zakresie ochrony środowiska krajów członkowskich. Które z poniższych obszarów powinny być Pani/ Pana zdaniem przedmiotem zainteresowania UE?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Zrównoważony łańcuch dostaw w przemyśle rolniczym, gwarantujący stosowanie etycznych praktyk na każdym etapie.
   Zapobieganie grabieży ziemi (land grabbing) i zabezpieczenie prawa do żywności.
   Zapobieganie zmianom klimatu poprzez zmniejszanie emisji gazów, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz ograniczanie zużycia energii.
   Nie należy ujednolicać przepisów państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Poprawa efektywności energetycznej oraz efektywności wykorzystania surowców i wody.
   gospodarka
   klimat
   rolnictwo

   Polska zobowiązała się do przestrzegania unijnych norm ochrony środowiska związanych z czystością powietrza, oczyszczaniem ścieków czy oszczędzaniem wody. Jednak nie zawsze te normy spełnia. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Polityka klimatyczna UE jest nieracjonalna ekonomicznie i realizować mogą ją tylko bogate państwa członkowskie. Dlatego ważne jest, by poszczególne kraje miały swobodę w wyborze obostrzeń środowiskowych, a Polska mogła koncentrować się na wzroście gospodarczym.
   B. Polityka klimatyczna UE jest ważnym elementem gospodarki i niezależenie od poziomu rozwoju poszczególnych państw członkowskich przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Państwa członkowskie powinny wspólnie realizować politykę klimatyczną UE.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   klimat

   W nadchodzącej kadencji Parlament Europejski będzie pracować nad zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem polityki klimatycznej do roku 2030. Które z poniższych propozycji pakietu klimatycznego poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Do 2030 r. UE powinna obniżyć emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. (przemysł ciężki i elektrownie: o 43 proc.; rolnictwo, transport, budownictwo: o 30 proc.).
   Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (OZE) ma realizować co najmniej 27 proc. zapotrzebowania energetycznego Unii, przy czym poszczególne państwa członkowskie nie będą zobowiązane do osiągnięcia określonych kwot produkcji energii z OZE.
   By zapobiec spadkowi cen na uprawnienia do emisji CO2, należy wprowadzić backloading – w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną zawieszać część aukcji uprawnień do emisji CO2.
   Należy ograniczyć wsparcie dla odnawialnych źródeł energii (OZE), ponieważ powodują wzrost cen energii w UE.
   Unia Europejska powinna uelastycznić politykę klimatyczną, by zatrzymać odpływ przemysłu z Europy do państw, w których obowiązują mniej restrykcyjne ograniczenia, np. w emisji CO2.
   Polityka klimatyczna i energetyczna powinny zostać rozdzielone.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   energetyka
   gospodarka
   klimat

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Unii Polska proponuje przebudowę europejskiego rynku energii i uniezależnienie się państw członkowskich od rosyjskiej ropy i rosyjskiego gazu. Które z proponowanych rozwiązań uważa Pani/ Pan za korzystne?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   W razie wstrzymania rosyjskich dostaw ropy i gazu do jednego z państw członkowskich niedobory byłyby uzupełniane w ramach zasady solidarności z magazynów energii gromadzonej przez pozostałe państwa członkowskie.
   Unia Europejska powinna lepiej wykorzystywać istniejące na jej terenie zasoby energetyczne – przede wszystkim węgiel.
   Unia Europejska powinna rozwijać czyste technologie węglowe.
   Unia Europejska powinna ograniczać wsparcie inwestycji w OZE.
   Nie należy ograniczać wydobycia gazu łupkowego w Europie.
   Należy przebudować rynek energii tak, by zakup ropy i gazu od Rosji mógł się odbywać wspólnie, a nie przez lokalne koncerny.
   Państwom członkowskim należy umożliwić handel energią pochodzącą z OZE.
   Należy dążyć do importu gazu ze Stanów Zjednoczonych.
   Należy wzmacniać infrastrukturę energetyczną poprzez budowę europejskich łączy energetycznych i infrastruktury pozwalającej na przesyłanie gazu pomiędzy państwami (interkonektorów).
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   energetyka
   gospodarka
   klimat
   stosunki zewnętrzne

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Unia Europejska potrzebuje jednolitych rekomendacji w zakresie poszukiwania i wydobywania tzw. gazu łupkowego (węglowodorów niekonwencjonalnych z wykorzystaniem technologii szczelinowania hydraulicznego).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   energetyka
   gospodarka
   klimat

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   W nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego warto przyjąć rozwiązania sprzyjające rozwojowi energii prosumenckiej, obywatelskiej – ułatwiające obywatelom zostanie producentami energii (nie tylko jej konsumentami) i wytwarzanie energii z małych instalacji wykorzystujących źródła odnawialne.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   W Unii Europejskiej nie powinny powstawać żadne nowe elektrownie atomowe.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska powinna ustalić bardziej restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych pyłów.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy określić wiążące cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej i oszczędzania energii dla UE i poszczególnych państw członkowskich.
   Zdecydowanie się zgadzam.
   Raczej się zgadzam.
   Raczej się nie zgadzam.
   Zdecydowanie się nie zgadzam.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   energetyka
   gospodarka
   klimat
   prawa konsumentów

   Co do zasady w Unii Europejskiej obowiązuje swobodny przepływ osób (obywatele mogą przemieszczać się, pracować i osiedlać się na terenie UE). Nie doszło jednak do skoordynowania ani do ujednolicenia systemów zabezpieczeń socjalnych w UE. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Systemy zabezpieczenia społecznego powinny podlegać większej harmonizacji na poziomie UE.
   B. Państwa członkowskie powinny samodzielnie decydować o sposobie funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   prawa obywateli
   wspólny rynek
   zatrudnienie

   Obywatele Unii mają prawo do swobodnego przemieszczania się, osiedlania, uczenia się, pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państw UE. Wzrasta dzięki temu liczba pracowników mobilnych, co przynosi korzyści gospodarcze poszczególnym krajom. Niektóre państwa (np. Wielka Brytania) zaczynają jednak wyrażać sprzeciw wobec migrantów wewnątrz Unii, którzy korzystają z pomocy społecznej, nazywając to tzw. turystyką socjalną. Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Prawo do swobodnego przemieszczania się, osiedlania, nauki i pracy jest podstawą wspólnego rynku UE i prawem traktatowym – dotyczy wszystkich państw członkowskich i nie powinno ulegać zmianie.
   Potrzebne są dodatkowe przepisy wzmacniające pozycję osób przemieszczających się wewnątrz UE i zapobiegające ich dyskryminacji.
   Należy wprowadzić przepisy ograniczające prawa socjalne osób przemieszczające się wewnątrz UE.
   Państwa członkowskie powinny mieć większe możliwości ograniczania pobytu osób, które nie mają wystarczających środków na utrzymanie i korzystają z pomocy.
   Państwa członkowskie powinny mieć dowolność w ustalaniu reguł wobec migrantów zarobkowych będących obywatelami UE.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   migracje
   prawa obywateli
   wspólny rynek
   zatrudnienie

   Problemem współczesnej Europy jest wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi. Parlament Europejski może wpływać na kształt i uruchamianie instrumentów, które mogłyby się przyczynić do poprawy sytuacji młodych. Dotyczą one między innymi kształcenia oraz rozwoju (np. program Erasmus +). Na które z poniższych propozycji należałoby Pani/ Pana zdaniem położyć szczególny nacisk?

   Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

   Europejska współpraca w dziedzinie młodzieży powinna być zastąpiona jednolitą europejską polityką na rzecz młodzieży.
   Unia Europejska powinna podjąć się wspólnej reformy szkół wyższych mającej na celu podniesienie ich poziomu i dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy.
   Unia Europejska powinna wspierać mobilność edukacyjną i zawodową młodzieży.
   Unia Europejska powinna wspierać państwa członkowskie w wyrównywaniu szans młodzieży wykluczonej (np. z terenów wiejskich).
   Unia Europejska powinna podejmować działania mające na celu rozpoznanie i uznawanie kompetencji uzyskanych w ramach edukacji pozaformalnej.
   Obecne uregulowania w zakresie polityki wobec młodych w UE są zadowalające.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   młodzi
   wyrównywanie szans
   zatrudnienie

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Problemem Unii Europejskiej jest niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki, dlatego w interesie Europy jest większe otwarcie granic dla migrantów zarobkowych z państw trzecich.
   B. Problemy Unii Europejskiej – niski przyrost naturalny, zwiększająca się liczba osób starszych oraz brak pracowników w niektórych sektorach gospodarki – powinny być rozwiązywane przez skuteczniejsze wykorzystanie zasobów siły roboczej wewnątrz UE i ograniczanie napływu migrantów zarobkowych z państw trzecich.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   migracje
   wspólny rynek
   zatrudnienie

   Europa jest celem migracji cudzoziemców z innych państw – głównie Afryki i Azji. W UE toczy się dyskusja wokół polityki, jaka powinna być stosowana wobec nich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliskie Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Państwa członkowskie powinny solidarnie ponosić koszty opieki nad cudzoziemcami uzyskującymi status uchodźcy w innym państwie członkowskim (np. w ramach budżetu UE).
   Państwa członkowskie powinny ponosić koszty opieki tylko nad cudzoziemcami, którym przyznały status uchodźcy.
   Państwa, do których przybywa najwięcej imigrantów (np. Malta), będące pierwszym celem uchodźców w Europie powinny mieć zagwarantowane, że pozostali członkowie UE przyjmą określone liczby uchodźców na swoje terytorium.
   Należy przyznać dodatkowe środki finansowe na wsparcie systemów recepcyjnych (m.in. ośrodki dla uchodźców, wsparcie personelu administracji publicznej, pomoc materialna uchodźcom) dla państw będących pierwszym celem uchodźców do Europy.
   Należy ułatwić możliwość legalnej migracji do UE.
   Należy wprowadzić jednolitą praktykę państw członkowskich w zakresie wydawania wiz z przyczyn humanitarnych.
   Liczba migrantów napływających do UE w ostatnich latach nie stanowi problemu wymagającego podjęcia dodatkowych działań na poziomie europejskim.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy dążyć do zamknięcia granic przed migrantami.
   bezpieczeństwo
   budżet
   migracje
   prawa obywateli
   regiony
   stosunki zewnętrzne

   Według europejskich badań (m.in. Eurostat, 2012) kobiety częściej od mężczyzn mogą poszczycić się tytułem naukowym, jednak są rzadziej zatrudniane – zwłaszcza, jeśli mają lub chcą mieć dzieci. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Parlament Europejski powinien wspierać zmiany legislacyjne i inne działania na rzecz równouprawnienia kobiet w biznesie i życiu publicznym.
   B. Udział kobiet w biznesie czy życiu publicznym nie powinien być sterowany za pomocą przepisów unijnych.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   równouprawnienie
   zatrudnienie

   Prawo dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw i ochrony konsumentów różni się w poszczególnych państwach członkowskich. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Należy dążyć do ujednolicenia przepisów, by przedsiębiorcom było łatwiej oferować towary i usługi na wspólnym rynku, nawet kosztem złagodzenia przepisów dotyczących ochrony konsumenta w niektórych państwach.
   B. Priorytetem polityki wspólnego rynku powinna być ochrona praw konsumentów nawet kosztem ograniczeń funkcjonowania przedsiębiorców na rynku.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   prawa konsumentów
   wspólny rynek

   Parlament Europejski współdecyduje o przepisach, które mają bezpośredni wpływ na prawa konsumenckie obywateli Unii. Które z poniższych kwestii Pani/ Pana zdaniem powinny być w pierwszej kolejności przedmiotem zmian lub dodatkowych regulacji?

   Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

   Trwają prace nad regulacjami dotyczącymi usług płatniczych, m.in. nad przyjęciem limitu opłat pobieranych przez operatorów kart z tytułu transakcji płatniczych dokonanych za pomocą kart płatniczych (tzw. interchange fee). Należy uchwalić takie przepisy, które uniemożliwią operatorom kart płatniczych obciążenie konsumentów w zamian innymi kosztami.
   Banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. Skutkiem tego jest rozwój rynku pożyczek pozabankowych, tzw. chwilówek. Na poziomie UE należy doprowadzić do regulacji pożyczek pozabankowych.
   Wzrasta liczba kredytów niespłacanych w terminie. Na poziomie UE należy uruchomić specjalny program pomocowy dofinansowujący i edukujący osoby nadmiernie zadłużone.
   Należy wprowadzić sankcje dla operatorów internetu, którzy dostarczają usługi niższej jakości, niż wynika to z umowy podpisanej przez konsumenta.
   Mimo dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego tylko ok. 10 proc. konsumentów kupuje w innym państwie. Jedną z przyczyn może być fakt, że koszty dostarczenia paczek do innych krajów UE na ogół są o 50 proc. wyższe od dostaw krajowych. Należy przyjąć przepisy, które doprowadzą do obniżenia opłat za przesyłki transgraniczne.
   Osoba, która wykupiła wczasy z biurem podróży, powinna mieć możliwość bezkosztowej rezygnacji bez podawania przyczyny przez określony czas przed rozpoczęciem podróży.
   Należy zakazać przewoźnikom lotniczym automatycznego anulowania lotu powrotnego w sytuacji, w której pasażer kupił bilet „tam i z powrotem”, ale nie odbył pierwszego z lotów (np. z powodu spóźnienia).
   Przewoźnicy lotniczy powinni wzorem biur podróży mieć zabezpieczenie na wypadek swojej niewypłacalności (np. w postaci umowy ubezpieczenia lub gwarancji bankowej).
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   prawa konsumentów
   technologie cyfrowe
   wspólny rynek

   W Europie spadło zaufanie konsumentów wobec żywności. Wpływ na to miały m.in. doniesienia o sprzedaży koniny jako wołowiny lub o skażeniu żywności ekologicznej. Które z wymienionych działań mogłyby Pani/Pana zdaniem przywrócić zaufanie?

   Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

   Wprowadzenie szczegółowego oznakowania produktów żywnościowych, np. wartości odżywczych, kraju pochodzenia produktu, oznaczenia „wolne od GMO” , ostrzeżenia dla alergików itp.
   Zakaz hodowli na terenie Unii Europejskiej oraz sprowadzania drobiu oraz bydła przeznaczonych do konsumpcji, których pasza wzbogacana jest antybiotykami.
   Wzmocnienie instytucji kontrolujących m.in. jakość żywności i łańcuch dostaw.
   Rozwój nowych technologii żywności, np. nanotechnologia, klonowanie zwierząt.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Zaostrzenie przepisów dotyczących humanitarnego sposobu hodowli zwierząt.
   prawa konsumentów
   rolnictwo
   wspólny rynek

   Trwają dyskusje na temat zmian w prawie autorskim – dzięki rozwojowi technologii działalność twórców ma charakter globalny, a w internecie każdy może być twórcą i każdy może sposób skorzystać z cudzej twórczości. Które z poniższych rozwiązań poparłaby Pani/ poparłby Pan jako posłanka/ poseł do Parlamentu Europejskiego?

   Prosimy wybrać maksymalnie 3 kwestie

   Należy skrócić długość obowiązywania majątkowych praw autorskich z 70 do 50 lat po śmierci twórcy, czyli do długości minimalnej określonej przez Konwencję Berneńską.
   Należy dążyć do ograniczenia tych sposobów ścigania naruszeń prawa autorskiego, które kolidują z prawem do prywatności lub sprawiedliwego sądu.
   Należy zagwarantować prawo do linkowania (podawania źródła informacji), nawet jeśli odnośnik będzie wskazywał materiał udostępniony bez zgody posiadacza praw autorskich.
   Należy zakazać stosowania kary odcięcia od internetu za naruszenia prawa autorskiego.
   Należy wprowadzić zakaz stosowania cyfrowych zabezpieczeń (np. DRM), które uniemożliwiają dozwolone w prawie kopiowanie treści (np. płyty CD na twardy dysk) na własny użytek.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   technologie cyfrowe

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Prawo autorów do ochrony prawnej ich twórczości jest nadrzędne. Należy stworzyć funkcjonalny system gwarantujący twórcom dochód z wykorzystania ich dzieł, nawet kosztem praw użytkowników.
   B. Dostęp obywateli do kultury i wiedzy jest priorytetem. Należy dążyć do rozszerzenia dozwolonego użytku treści publikowanych w internecie, np. do legalizacji pozarynkowego dzielenia się plikami (tzw. file-sharing).
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   technologie cyfrowe

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Powszechne posiadanie umiejętności cyfrowych wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w państwach członkowskich.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   młodzi
   technologie cyfrowe
   wyrównywanie szans
   zatrudnienie

   Unia Europejska jest w trakcie negocjowania umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi - Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). TTIP stworzy największą strefę wolnego handlu na świecie. Umowę negocjuje Komisja Europejska, trzymając się wytycznych przygotowanych przez państwa członkowskie, w tym rząd Polski. Strony zgodziły się co do tego, że przedmiotem negocjacji nie będą kwestie ochrony danych osobowych (np. przepływ danych, wyjaśnienie działania tajnych programów szerokiej kontroli obywateli UE itp.). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Unia powinna niezwłocznie podpisać TTIP (umowę handlową) ze względu na korzyści ekonomiczne wynikające ze współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a kwestie związane z ochroną danych osobowych powinny być przedmiotem oddzielnych regulacji.
   B. Warunkiem podpisania przez Unię Europejską TTIP (umowy handlowej) ze Stanami Zjednoczonymi jest uregulowanie kwestii związanych z ochroną danych osobowych Europejczyków.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   bezpieczeństwo
   gospodarka
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   stosunki zewnętrzne
   technologie cyfrowe

   Rozwój technologii sprzyja wprowadzaniu różnych ułatwień dla konsumentów, ale też powoduje, że pojawiają się nowe obszary, które mogą wymagać uregulowań prawnych. Przykładem tego jest wprowadzenie inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu. Z jednej strony dzięki zainstalowanemu elektronicznemu czytnikowi prądu dane dotyczące poboru będą wysyłane bezpośrednio do dostawcy, co zdejmie z konsumenta obowiązek zgłaszania stanu licznika. Z drugiej strony dostawca będzie w ten sposób zbierał nowy rodzaj danych o obywatelach (np. kiedy przebywają w domu itp.). Które z poniższych stwierdzeń bardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Unia Europejska powinna nakłaniać do wprowadzenia inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu.
   Unia Europejska powinna nakłaniać do wprowadzenie inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu, jednocześnie wprowadzając gwarancje ochrony prywatności i zapobieganiu inwigilacji użytkowników.
   Unia Europejska powinna wstrzymać wprowadzanie inteligentnych systemów pomiaru poboru prądu ze względu na potencjalne zagrożenie ochrony prywatności i inwigilacji użytkowników.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   bezpieczeństwo
   prawa konsumentów
   prawa obywateli
   technologie cyfrowe
   wspólny rynek

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Rolnictwem, jak innymi gałęziami gospodarki, powinny rządzić mechanizmy rynkowe, dlatego trzeba stopniowo odchodzić od Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzając odpowiednie regulacje i programy przejściowe.
   B. Rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki UE, dlatego należy utrzymać Wspólną Politykę Rolną i wzmacniać poszczególne jej filary.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   fundusze
   gospodarka
   rolnictwo
   ustrój UE
   wspólny rynek

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy przeznaczać przede wszystkim na dopłaty bezpośrednie dla aktywnych rolników (tzw. I filar).
   B. Fundusze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej należy przeznaczać przede wszystkich na rozwój obszarów wiejskich (tzw. II filar).
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   fundusze
   regiony
   rolnictwo
   wspólny rynek

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Należy podjąć działania na rzecz zmiany zasad, według których ustalane są wysokości dopłat unijnych do rolnictwa.
   Obecne zasady ustalania wysokości dopłat unijnych do rolnictwa nie wymagają zmian.
   Unijne dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej powinny być stopniowo zmniejszane, aż wreszcie całkiem zlikwidowane.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   budżet
   fundusze
   rolnictwo

   Część przyjętych w mijającej kadencji Parlamentu Europejskiego reform Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa sprzyja mniejszym gospodarstwom rolnym i lokalnym firmom połowowym. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa należy wspierać małe gospodarstwa rolne i lokalne firmy połowowe, ponieważ inaczej nie utrzymałyby się na rynku.
   B. W ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa należy wpierać większe gospodarstwa i firmy połowowe, ponieważ generują więcej zysków.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   fundusze
   gospodarka
   rolnictwo

   Ok. 40 proc. unijnego budżetu na lata 2014–2020 zostanie przeznaczone na wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zasadność utrzymywania WPR budzi zastrzeżenia. Które z poniższych postulatów należy Pani/ Pana zdaniem zrealizować?

   Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

   Należy przestać dopłacać do nieekonomicznych upraw, np. w terenie górskim.
   Należy dotować programy przekwalifikujące rolników mieszkających na obszarach, na których utrzymanie z rolnictwa jest niedochodowe.
   Zamiast wprowadzania dotacji do ekologicznego rolnictwa, należy podwyższyć i egzekwować kary za łamanie przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych.
   Należy inwestować w infrastrukturę i stwarzanie różnorodnych miejsc pracy na obszarach wiejskich, zamiast dotować producentów rolnych.
   Cła importowe na produkty rolne z państw rozwijających się powinny zostać obniżone.
   Obecne rozwiązania we Wspólnej Polityce Rolnej są satysfakcjonujące.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy znieść dopłaty bezpośrednie.
   fundusze
   gospodarka
   pomoc rozwojowa
   rolnictwo
   zatrudnienie

   Obecnie w UE można uprawiać rośliny genetycznie modyfikowane (GMO) oraz wprowadzać na rynek produkty, mające w składzie GMO. Niemniej poszczególne państwa członkowskie mogą zakazać upraw GMO na swoim terytorium (jak to zrobiła Polska i 7 innych krajów). Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być zakazana na terenie wszystkich państw UE.
   Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona tylko w przypadku określonych gatunków; produkty modyfikowane genetycznie powinny być oznakowane.
   Człowiek od zawsze modyfikuje geny roślin i zwierząt, zatem uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona.*
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   gospodarka
   prawa konsumentów
   rolnictwo

   Unia Europejska przyjęła Wspólną Politykę Rybołówstwa, której celem jest określenie reguł funkcjonowania i kontroli wspólnego rynku rybołówstwa (m.in. zachowanie równoważnego charakteru przemysłu rybnego, który nie będzie zagrażał wielkości populacji ryb i jej odnawialności w perspektywie długoterminowej). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Wielkość dozwolonych połowów ryb (tzw. kwoty połowowe) powinny być dostosowane do skali sektora rybołówstwa i spełniać oczekiwania rynkowe, nawet kosztem chwilowego zachwiania równowagi populacji ry
   b.
   B. Wielkość dozwolonych połowów ryb (tzw. kwoty połowowe) powinny być ściśle dostosowane do naukowych prognoz dotyczących populacji poszczególnych gatunków, nawet kosztem chwilowego pogorszenia się sytuacji ekonomicznej rybaków.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   klimat
   rolnictwo
   rybołówstwo
   zatrudnienie

   Regiony w Unii Europejskiej dzielone są ze względu na stopień rozwoju. W zależności od kategorii muszą wydatkować swoje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w określonych ramach. Na przykład regiony rozwinięte zobowiązane są przeznaczyć 20 proc. środków na projekty związane z gospodarką niskoemisyjną, a regiony słabo rozwinięte tylko 12 proc. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Narzucone przez UE ramy wydatkowania środków z funduszy europejskich są niepotrzebne. To państwa członkowskie najlepiej zdecydują, które przedsięwzięcia zrealizują regiony.
   B. Narzucone przez UE ramy wydatkowania środków z funduszy europejskich są potrzebne. Dzięki nim można skuteczniej wzmacniać spójność gospodarczą i społeczną regionów Unii.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   fundusze
   gospodarka
   regiony

   Istnieją dwa fundusze – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności – których celem jest zmniejszanie różnic gospodarczych między regionami UE, przy czym Fundusz Spójności przeznaczony jest dla mniej rozwiniętych państw członkowskich. Obecnie korzysta z niego 15 krajów, w tym Polska. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Należy utrzymać istnienie dwóch funduszy, by szczególnie wesprzeć mniej rozwinięte państwa członkowskie.
   B. Powinien istnieć jeden fundusz, który w jednolity sposób realizuje politykę regionalną i rozwojową Unii.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   fundusze
   regiony
   wyrównywanie szans

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. W organizacji transportu na duże odległości w UE w pierwszej kolejności powinna być rozwijana sieć kolejowa.
   B. W organizacji transportu na duże odległości w UE w pierwszej kolejności powinna być rozwijana sieć drogowa.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   fundusze
   gospodarka
   regiony
   rynek wewnętrzny
   transport

   Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania rozwoju społeczeństw w krajach rozwijających się. Zgodnie z danymi raportowanymi do OECD UE jest największym światowym darczyńcą, świadcząc ponad połowę całkowitej globalnej oficjalnej pomocy rozwojowej (w 2012 r. pomoc rozwojowa UE wyniosła 0,43 proc. dochodu narodowego brutto UE, czyli 55,2 mld EUR). Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   A. Pomoc rozwojowa powinna być mniejsza niż obecnie - w dobie kryzysu gospodarczego UE powinna skupić się na wspieraniu społeczeństw europejskich i rozwoju własnego potencjału.
   B. Należy zwiększać pomoc rozwojową – zasada solidarności leży u podstaw Unii Europejskiej.
   Zdecydowanie A.
   Raczej A.
   Raczej B.
   Zdecydowanie B.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   pomoc rozwojowa
   stosunki zewnętrzne

   W 2012 r. pomoc rozwojowa ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju wyniosła 9 proc. unijnego budżetu (13,78 mld EUR). W jaki sposób Pani/ Pana zdaniem przede wszystkim powinny być realizowane wydatki na pomoc rozwojową?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Poprzez przekazywanie pomocy finansowej za pośrednictwem rządów państw objętych pomocą (budget support).
   Poprzez wspieranie inwestycji (np. dużych projektów infrastrukturalnych) realizowanych we współpracy z rządami krajów rozwijających się.
   Poprzez projekty i programy organizowane przez organizacje pozarządowe z UE we współpracy z reprezentantami lokalnych społeczności krajów rozwijających się.
   Poprzez finansowanie programów stypendialnych w krajach członkowskich UE dla osób pochodzących z krajów objętych pomocą.
   Unia Europejska jako wspólnota nie powinna angażować się w pomoc rozwojową.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   budżet
   pomoc rozwojowa
   prawa konsumentów
   stosunki zewnętrzne
   wyrównywanie szans

   Kraje rozwijające się posiadają duże zasoby taniej siły roboczej. Korzystają z niej europejskie firmy, co sprzyja obniżeniu cen wyprodukowanych towarów. Kiedy jednak w 2013 r. zawalił się budynek fabryk odzieżowych w Bangladeszu, zabijając 1129 pracowników, częściej zaczęto mówić o kontrowersjach związanych z działalnością niektórych gałęzi przemysłu, m.in. o: niebezpiecznych warunkach pracy, zatrudnianiu nieletnich, głodowych wynagrodzeniach w łańcuchach dostaw. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom?

   Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

   Instytucje unijne powinny interesować się ochroną praw człowieka i monitorować warunki pracy w krajach rozwijających się.
   Warunki pracy w fabrykach korzystających z taniej siły roboczej w krajach rozwijających się powinni kontrolować przedsiębiorcy i lokalne organizacje do tego powołane.
   W umowach i politykach handlowych pomiędzy UE a krajami rozwijającymi się Unia Europejska powinna zawrzeć klauzule dotyczące przestrzegania praw człowieka, w tym bezpiecznych i godnych warunków pracy, jako wymóg wzajemnych relacji handlowych.
   Unia Europejska powinna walczyć z nieuczciwymi praktykami handlowymi na swoim obszarze i stosować nacisk na europejskie przedsiębiorstwa korzystające z taniej siły roboczej w krajach rozwijających się.
   Wprowadzanie dobrych praktyk przez firmy powinno być dobrowolne i funkcjonować w ramach ich strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
   Powinno się dążyć do tego, by przestrzeganie Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka było obowiązkowe dla europejskich firm.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   pomoc rozwojowa
   prawa obywateli
   stosunki zewnętrzne
   wyrównywanie szans
   zatrudnienie

   Decyzje konsumenckie mieszkańców UE mają wpływ na stosunki społeczne i stan ochrony środowiska zarówno w krajach europejskich, jak i w krajach rozwijających się, w których wiele produktów jest wytwarzanych. W jaki sposób UE powinna wpływać na ograniczenie negatywnych skutków decyzji konsumenckich?

   Prosimy wybrać wszystkie, które pasują

   Poprzez promowanie odpowiedzialnej konsumpcji produktów spożywczych i przemysłowych oraz wspieranie inicjatyw pozwalających na potwierdzenie etycznego pochodzenia produktów, np. certyfikacja Sprawiedliwego Handlu.
   Poprzez korzystanie z narzędzi międzynarodowego systemu arbitrażu inwestycyjnego, by wpływać na decyzje decydentów w firmach dostarczających produkty na rynek UE.
   Poprzez stanowienie regulacji prawnych kształtujących zrównoważony i etyczny łańcuch dostaw produktów.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Unia Europejska nie powinna wpływać na decyzje konsumentów.
   gospodarka
   klimat
   pomoc rozwojowa
   prawa konsumentów
   zatrudnienie
   Powrót do rankingu