KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

cyfryzacja
edukacja
finanse
gospodarka
klimat i energetyka
kultura
mieszkalnictwo
migracje
nauka
ochrona środowiska
polityka obronna
polityka regionalna
polityka społeczna
prawa obywateli
rolnictwo
rozwój regionalny
rynek pracy
samorząd
sprawy międzynarodowe
transport
ustrój
zdrowie
pokaż wszystkie

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

edukacja

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

edukacja
nauka

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
prawa obywateli
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
klimat i energetyka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
ochrona środowiska
rolnictwo

By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów. Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania

finanse
rozwój regionalny

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
finanse

Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują. Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

migracje
polityka społeczna
rynek pracy

Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej. Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa obywateli

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
finanse
samorząd
ustrój

Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
cyfryzacja
prawa obywateli

Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach. Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

transport

W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
sprawy międzynarodowe

Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

ustrój

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
prawa obywateli

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa obywateli

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa obywateli

Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

prawa obywateli

Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?

prawa obywateli

Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

edukacja
prawa obywateli

Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

prawa obywateli
ustrój

Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii. Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?

Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze

gospodarka
klimat i energetyka
ochrona środowiska

Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? Prosimy wybrać dwa priorytetowe.

Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
finanse
klimat i energetyka
mieszkalnictwo

W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci. Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

finanse
gospodarka
klimat i energetyka
ochrona środowiska

W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?

Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi

klimat i energetyka
ochrona środowiska
rolnictwo

Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
edukacja

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
edukacja

Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

edukacja
rynek pracy

Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/Pana opinii?

A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu stosowanych badań w naukach ścisłych, przydatnych w konkretnych sektorach gospodarki.
B. Państwo powinno finansować podstawowe i stosowane badania we wszystkich dziedzinach nauki.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
nauka

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

nauka
polityka regionalna

Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

finanse
gospodarka

Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro.
B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
sprawy międzynarodowe

Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

finanse
gospodarka

Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.
Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach.
Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.
Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
gospodarka
rozwój regionalny

Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie. Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców.
B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
rozwój regionalny
samorząd

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Należy rozwijać sprzedaż żywności w oparciu o sieci łączące bezpośrednio rolników i konsumentów.
Należy zachęcać rolników do tworzenia gospodarstw wielkoobszarowych.
Należy uprościć system dostępu do środków finansowych na rozwój rolnictwa.
Produkty rolne z Polski powinny obowiązkowo stanowić większość oferty spożywczej hipermarketów.
Należy zaangażować gospodarstwa rolne w politykę klimatyczną poprzez wspieranie produkcji energii z OZE (np. tworzenie biogazowni zagospodarowujących odpady produkcji rolnej).
Minimalne ceny produktów rolniczych powinny być regulowane przez rząd.
gospodarka
rolnictwo

Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

gospodarka
ochrona środowiska
rolnictwo

Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

ochrona środowiska
rolnictwo

Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?

A. Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych.
B. Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie firm prywatnych.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

cyfryzacja

Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
cyfryzacja
prawa obywateli

Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

kultura

W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

finanse
kultura
rozwój regionalny

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

Należy uregulować status artysty np. w zakresie ubezpieczeń społecznych i ulg podatkowych.
Twórcy kultury powinni być traktowani jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku i nie należy w szczególny sposób regulować ich statusu prawnego.
Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać właściciele tych portali.
finanse
kultura
rynek pracy

Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym. Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać trzy najważniejsze.

Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.
migracje
polityka społeczna
rynek pracy

Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi. Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

polityka społeczna

Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym. W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

polityka społeczna
rynek pracy

Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

edukacja
gospodarka
zdrowie

Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

mieszkalnictwo
prawa obywateli
rozwój regionalny

Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?

Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

mieszkalnictwo
polityka społeczna
rozwój regionalny

Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

gospodarka
transport

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

zdrowie

Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

zdrowie

Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy. Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat?

Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują

finanse
zdrowie

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.
B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

sprawy międzynarodowe

Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

migracje
sprawy międzynarodowe

Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

polityka obronna
sprawy międzynarodowe

Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB. Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania?

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

migracje
sprawy międzynarodowe

Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

finanse
migracje
sprawy międzynarodowe

Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

A. Polska powinna zabiegać o inwestycje europejskich przemysłów zbrojeniowych na swoim terenie, by powiązać swój przemysł zbrojeniowy z europejskimi firmami (tzw. offset).
B. Polska powinna postawić na zakup broni i technologii obronnych w Stanach Zjednoczonych.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź

polityka obronna

Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami?

Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.
polityka obronna

Trwa wyliczanie rankingu zgodności...

(Może to potrwać kilkanaście sekund).

Po kliknięciu w nazwisko polityka wyświetli się szczegółowe porównanie Waszych odpowiedzi.

Filtruj wyniki

  Porównanie odpowiedzi z politykiem

  Wspólnych pytań:

  Zgodność: %

  Porównanie odpowiedzi z politykami

   cyfryzacja
   edukacja
   finanse
   gospodarka
   klimat i energetyka
   kultura
   mieszkalnictwo
   migracje
   nauka
   ochrona środowiska
   polityka obronna
   polityka regionalna
   polityka społeczna
   prawa obywateli
   rolnictwo
   rozwój regionalny
   rynek pracy
   samorząd
   sprawy międzynarodowe
   transport
   ustrój
   zdrowie
   pokaż wszystkie
   Twoje odpowiedzi
   Odpowiedzi polityka
   Wspólne odpowiedzi

   Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
   Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
   Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
   Wyrównywać szanse życiowe uczniów.
   Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę w grupie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Lepiej wykształcone społeczeństwo to gwarancja rozwoju państwa – należy dążyć do tego, by jak najwięcej osób uzyskiwało wykształcenie wyższe.
   B. Powszechność wyższego wykształcenia obniża jego jakość – należy rozwijać ofertę kształcenia zawodowego, a wykształcenie akademickie zapewniać wyłącznie uczniom o najlepszych predyspozycjach.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja
   nauka

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Należy dopuścić możliwość, by szpitale państwowe mogły wykonywać usługi medyczne na zasadach komercyjnych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   zdrowie

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Zabiegi zapłodnienia metodą in vitro powinny być finansowane z budżetu państwa.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy znieść obowiązkowe szczepienia. To rodzice powinni decydować, na co szczepić dziecko.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy znieść klauzulę sumienia dla lekarzy i pielęgniarek.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Kobieta powinna mieć prawo legalnie przerwać ciążę do 12 tygodnia.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli
   zdrowie

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Planując politykę energetyczną powinniśmy dbać o przyszłe pokolenia i środowisko, nawet jeśli będzie to oznaczać wzrost cen prądu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   klimat i energetyka

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Należy regulować rzeki, aby przynosiły wymierne korzyści gospodarcze – jako drogi wodne i źródło produkcji energii.
   B. Najcenniejsze są rzeki naturalne – zapewniają lepszy stan wody, nawodnienie terenów i ochronę przeciwpowodziową.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   ochrona środowiska
   rolnictwo

   By zaspokajać potrzeby obywateli państwo realizuje szereg zadań. Ograniczony budżet powoduje, że konieczny jest wybór priorytetów. Rozwój których wymienionych usług publicznych powinien być Pani/Pana zdaniem priorytetem w najbliższych czterech latach?

   Prosimy wybrać maksymalnie trzy najpilniejsze zadania

   budowa żłobków w najmniejszych gminach
   dostęp do specjalistycznych szpitali
   przychodnie z podstawową opieką lekarską
   transport publiczny między miejscowościami powiatowymi
   poprawa jakości szkół
   zwiększenie dostępności mieszkań
   pomoc społeczna
   czystość środowiska
   ochrona przeciwpowodziowa
   dostęp do kultury
   ład przestrzenny
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   rozwój regionalny

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższym stwierdzeniem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Aby zwiększyć budżet państwa i lepiej realizować poszczególne polityki (m.in. zdrowotną, społeczną, rozwoju) należy podnieść lub wprowadzić nowe podatki.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse

   Coraz większą część społeczeństwa będą stanowić osoby starsze, które już nie pracują. Jaką politykę Pani/ Pana zdaniem powinno prowadzić państwo, aby utrzymać stabilny rozwój kraju i jednocześnie płacić emerytury?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zachęcać obywateli do posiadania większej liczby dzieci.
   Polityka prorodzinna nie rozwiąże problemu zbyt małej liczby pracowników. Potrzebujemy pracowników z zagranicy.
   Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę. Należy podnieść wiek emerytalny.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   polityka społeczna
   rynek pracy

   Konstytucja RP gwarantuje szereg praw i wolności. Niektóre z nich wymieniliśmy poniżej. Z których wymienionych praw i wolności nie można obecnie Pani/Pana zdaniem w pełni korzystać w Polsce?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   godność osobista
   równość obywateli
   ochrona życia
   nietykalność i wolność osobista
   prawo do sprawiedliwego sądu
   ochrona prywatności
   prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
   wolność sumienia i religii
   wolność słowa
   ochrona zdrowia
   bezpieczeństwo ekologiczne
   wolna działalność gospodarcza
   prawo do edukacji
   Państwo zapewnia realizację wszystkich praw wymienionych w Konstytucji.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli

   Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych zmian w funkcjonowaniu państwa?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy oddzielić funkcję Ministra Sprawiedliwości od funkcji Prokuratora Generalnego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy wzmocnić rolę samorządów i ich zasoby finansowe.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   samorząd
   ustrój

   Rozwój komunikacji w internecie pociąga za sobą wyzwania dotyczące m.in. mowy nienawiści czy innych form agresji stosowanych przez użytkowników. Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami na temat regulacji dotyczących korzystania z przestrzeni internetu?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Internet powinien być wolny od kontroli wypowiedzi. Internet daje możliwość dojścia do głosu grupom i obywatelom, którzy w tradycyjnej debacie publicznej nie mają możliwości wyrażania swoich poglądów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Strony i portale internetowe powinny być objęte obowiązkiem zwalczania dezinformacji i mowy nienawiści na swoich platformach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja
   prawa obywateli

   Polskie drogi są jednymi z najbardziej niebezpiecznych w Europie – co roku prawie 3 tys. osób ginie w wypadkach. Które z poniższych rozwiązań najskuteczniej ograniczy Pani/Pana zdaniem liczbę wypadków?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   podniesienie wysokości mandatów
   zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
   poprawa stanu dróg
   częstsze kontrole drogowe
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   transport

   W ostatnich miesiącach doszło do zaostrzenia sporów handlowych między najważniejszymi globalnymi potęgami, w tym przede wszystkim USA, UE i Chinami. Ma to wpływ na polską gospodarkę, szczególnie pozycję firm-eksporterów. Jakie stanowisko powinien zajmować w tych sporach polski rząd?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Powinniśmy przede wszystkim wspierać pozycję Unii Europejskiej, bo Polska jest jej częścią i nasza gospodarka zależy najbardziej od UE.
   Powinniśmy stanąć po stronie USA, bo to nasz najważniejszy partner w dziedzinie bezpieczeństwa i sojusz z Waszyngtonem ma dla Polski znaczenie pierwszoplanowe
   Polska powinna dążyć do prowadzenia samodzielnej polityki handlowej, niezależnie od USA czy UE i postawić na dwustronne negocjacje z Chinami
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   gospodarka
   sprawy międzynarodowe

   Czy w Pani/Pana ocenie w ostatnich latach dochodziło do łamania Konstytucji przez przedstawicieli władz publicznych?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój

   Czy Pani/Pana zdaniem w nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój

   Czy istnieją Pani/Pana zdaniem okoliczności, w których władza ustawodawcza (Sejm i Senat) i/lub wykonawcza (rząd i prezydent) mają prawo nie zrealizować wyroków władzy sądowniczej?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ustrój

   Kto Pani/Pana zdaniem powinien wybierać piętnastu członków Krajowej Rady Sądownictwa, której zadaniem jest m.in. ocena i wskazanie prezydentowi kandydatów na sędziów oraz uchwalanie zasad etyki zawodowej sędziów?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Sejm
   Zgromadzenia sędziów
   Komisja konkursowa, uwzględniająca udział środowisk eksperckich i organizacji społecznych
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   ustrój

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Możliwość działalności na polskim rynku zagranicznych wydawców mediów informacyjnych np. Axel Springer (wydawca Onet.pl, „Newsweeka", „Faktu" ) czy Discovery Channel (wydawca TVN24) powinna być ograniczona.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy wprowadzić większą kontrolę finansowania organizacji pozarządowych przez podmioty z zagranicy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Kalendarze spotkań ministrów powinny być publicznie dostępne.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli

   Które z poniższych stwierdzeń dotyczących mediów publicznych jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Media publiczne należy sprywatyzować.
   Media publiczne powinny pozostać instytucjami, których celem jest wspieranie rządu.
   Media publiczne należy uniezależnić od władz politycznych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   prawa obywateli

   Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Małżeństwa dla par jednopłciowych.
   Związki partnerskie dla wszystkich par.
   Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli

   Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli

   Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?

   Niepełnosprawność
   Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
   Płeć
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli

   Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi relacji między państwem, a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Pensje księży prowadzących lekcje religii w szkołach i pełniących posługę w szpitalach nie powinny być finansowane ze środków publicznych.
   Lekcje religii powinny odbywać się w szkołach.
   Należy wprowadzić zakaz wieszania symboli religijnych w urzędach państwowych i budynkach użyteczności publicznej.
   Należy w większym niż obecnie stopniu zapewnić ochronę wolności religijnej i prawo do swobodnych praktyk religijnych.
   Należy zmienić zasady finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu państwa (Fundusz Kościelny) oraz ich opodatkowania.
   Duchowni powinni podlegać takiej samej ochronie jak funkcjonariusze publiczni.
   Należy znieść przepisy o obrazie uczuć religijnych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja
   prawa obywateli

   Istnieje wiele mechanizmów i zasad, które pozwalają na zwiększenie udziału obywateli w procesie stanowienia prawa. Które z wymienionych mechanizmów należy Pani/ Pana zdaniem wprowadzić?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Wprowadzenie obowiązku niezwłocznego (w ciągu najdalej 3 miesięcy) przeprowadzania referendum na wniosek co najmniej 500 tys. obywateli.
   Częstsze stosowanie wysłuchania publicznego dla projektów ustaw.
   Ułatwienie zainteresowanym osobom uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych (obecnie w posiedzeniu komisji obywatel może brać udział na zaproszenie przewodniczącego).
   Ustalenie czasu, w jakim Sejm musi rozpatrzyć projekt obywatelski, by uniemożliwić kierowanie takich projektów do tzw. „zamrażarki”.
   Projekty ustaw, zgłaszane przez posłów, powinny podlegać obowiązkowym konsultacjom publicznym (obecnie ten obowiązek dotyczy tylko projektów rządowych).
   Obowiązkowym elementem procesu wyłaniania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno być wysłuchanie publiczne.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   prawa obywateli
   ustrój

   Polska, wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej, ustaliła, że będzie dążyła do prowadzenia gospodarki neutralnej emisyjnie. Oznacza to konieczność zmiany sposobu pozyskiwania energii. Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne źródła energii elektrycznej w Polsce w 2050 r.?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwa najważniejsze

   Energetyka gazowa
   Energetyka jądrowa
   Energetyka węglowa
   Odnawialne źródła energii – przede wszystkim wiatr i słońce
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   klimat i energetyka
   ochrona środowiska

   Niezależnie czy Polska zainwestuje w transformację energetyczną, czy będzie ponosić coraz większe opłaty za emisję CO2, koszt produkcji energii w najbliższych latach wzrośnie. Na jakie działania należy Pani/Pana zdaniem w pierwszej kolejności przeznaczyć środki z budżetu państwa, by ograniczyć wpływ wyższych cen energii na życie obywateli i rozwój gospodarki? Prosimy wybrać dwa priorytetowe.

   Prosimy o wybranie co najwyżej 2 odpowiedzi.
   dopłacanie do rachunków gospodarstw domowych
   dopłacanie do rachunków osób najuboższych
   zamrożenie cen energii dla przedsiębiorstw
   inwestycje w termomodernizację budynków
   inwestycje w instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   klimat i energetyka
   mieszkalnictwo

   W jaki sposób dofinansowywać indywidualne inwestycje w termomodernizację i/lub dodatkowe źródła energii?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Inwestycje obywateli powinny być finansowane z góry (trafiając do beneficjentów bezpośrednio lub pośrednio), tak by ze wsparcia mogły skorzystać również osoby o niskich dochodach, których nie stać na sfinansowanie inwestycji z własnych środków.
   Należy zwracać obywatelom koszty już poniesionych wydatków, by uniknąć nadużyć finansowych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)

   Za część emisji CO2 do atmosfery odpowiadają konsumenci. Wprowadzenie których z poniższych rozwiązań w celu ograniczenia indywidualnego śladu węglowego poparłaby Pani/poparłby Pan w parlamencie?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   wprowadzenie podatku węglowego od towarów, których produkcja wiąże się z wysoką emisją CO2
   dodatkowa opłata powyżej określonej liczby lotów samolotem w ciągu roku
   zwiększenie opłat za odbiór odpadów niesegregowanych oraz uszczelnienie systemu, tak by śmieci nie trafiały do lasu
   obarczenie branży mięsnej kosztami środowiskowymi, co przyczyni się do wzrostu cen i ograniczy spożycie mięsa
   dodatkowa opłata od emisji CO2 dla posiadaczy samochodów
   Konsumenci odpowiadają za niewielki procent emisji CO2 i nie powinni ponosić kosztów walki z ociepleniem klimatu.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   gospodarka
   klimat i energetyka
   ochrona środowiska

   W czerwcu 2019 r. Skierniewice nie miały dostępu do bieżącej wody, a straty w rolnictwie wynikające z suszy w 2018 r. wyniosły 3,6 mld zł. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć w najbliższych czterech latach, by zapobiec kryzysowi wody w Polsce?

   Prosimy wybrać trzy najważniejsze odpowiedzi

   Przywracać naturalne obszary zalewowe rzek.
   Zwiększać obszary i wiek lasów.
   Budować tamy i sztuczne zbiorniki retencyjne.
   Zwiększać wykorzystanie deszczówki m.in. poprzez budowanie zbiorników na terenie gospodarstw rolnych i w miastach.
   Zwiększać tereny zielone w miastach.
   Wprowadzać normy ograniczające zużycie wody w przemyśle i energetyce.
   Podnieść opłaty za korzystanie z wody w gospodarstwach domowych.
   Prowadzić edukację i promocję oszczędzania wody.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   klimat i energetyka
   ochrona środowiska
   rolnictwo

   Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie, aktualnie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i utrzymywania małych szkół.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Jednym z głównych celów polityki edukacyjnej powinno być zmniejszanie liczby uczniów w klasie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Program nauczania powinien być ustalany przez szkoły w ramach określonego centralnie minimum.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie ścisła kontrola pracy szkoły.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować szkolnictwo zawodowe.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Wysokość wynagrodzenia nauczyciela powinna być uzależniona od nauczanego przedmiotu.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy dla wszystkich nauczycieli.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja

   Średnia pensja podstawowa nauczyciela z 5-letnim stażem pracy to, zgodnie z Kartą nauczyciela, ok. 3380 zł brutto (pensja nauczyciela kontraktowego z tytułem magistra). Ile Pani/Pana zdaniem powinien zarabiać nauczyciel z pięcioletnim stażem?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Ok. 3 380 zł brutto, jak przewiduje Karta nauczyciela.
   Ok. 4 000 zł brutto.
   Ok. 5 000 zł brutto.
   Ok. 6 000 zł brutto lub więcej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   edukacja
   rynek pracy

   Który z wymienionych poglądów na temat finansowania badań naukowych jest bliższy Pani/Pana opinii?

   A. Państwo powinno skoncentrować się na finansowaniu stosowanych badań w naukach ścisłych, przydatnych w konkretnych sektorach gospodarki.
   B. Państwo powinno finansować podstawowe i stosowane badania we wszystkich dziedzinach nauki.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   nauka

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Celem rozwoju uniwersytetów w Polsce powinno być przekształcenie się z instytucji masowego kształcenia w instytucje kształcące mniejsze liczby studentów na dużo wyższym poziomie, bądź też specjalizujące się w badaniach naukowych.
   Należy wspierać sieć mniejszych uczelni w Polsce, dbając o przyciąganie biznesu i wspomaganie rozwoju regionu oraz o jakość badań podstawowych.
   Kilka uczelni badawczych – wiodących ośrodków akademickich – powinno otrzymywać znacznie większe finansowanie z budżetu państwa niż pozostałe uczelnie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   nauka
   polityka regionalna

   Rozwój jakich branży Pani/Pana zdaniem państwo powinno szczególnie wspierać?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   produkcja rolno-spożywcza
   produkcja broni i sprzętu wojskowego
   produkcja podzespołów dla dużych, zagranicznych firm
   składowanie i przetwarzanie odpadów
   produkcja i eksport zielonej energii
   biotechnologia
   edukacja
   robotyka, oprogramowanie, produkcja gier
   transport międzynarodowy
   Państwo powinno unikać ingerencji w gospodarkę.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   gospodarka

   Polska, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty euro bez określenia konkretnej daty realizacji tego zobowiązania. Które z poniższych stwierdzeń jest najbliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Polska powinna podjąć działania, by jak najszybciej przyjąć walutę euro.
   B. Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   sprawy międzynarodowe

   Państwo może ustalać dodatkowe wymogi dla firm, ale też stosować pewne przywileje. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Polskie firmy rodzinne powinny uzyskać wsparcie ze strony państwa (niezależnie od ich branży i wielkości).
   W celu przyspieszenia budowy polskiego kapitału należy wprowadzić zwolnienie z podatku dochodowego od zysków inwestowanych w biznes, a opodatkować wyłącznie zyski wypłacane właścicielom.
   Firmy budujące drogi z publicznych pieniędzy powinny obowiązkowo wykorzystywać surowce wtórne.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   gospodarka

   Które z poniższych rozwiązań powinny być Pani/Pana zdaniem wprowadzone w Polsce?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Siedziby spółek kontrolowanych przez państwo powinny być przenoszone w obszary, które potrzebują rozwoju gospodarczego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Centralne urzędy i instytucje państwa powinny mieć swoje siedziby w różnych miejscowościach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Prywatni przedsiębiorcy powinni być zachęcani do lokowania firm w małych i średnich miastach.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Wschodnie granice kraju powinny być wzmocnione poprzez budowę dodatkowej infrastruktury transportowej i energetycznej.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   rozwój regionalny

   Co czwarta gmina ma mniej niż 5 tys. mieszkańców, a liczba małych gmin rośnie. Które z poniższych stwierdzeń na temat gmin jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Gminy powinny być większe. Duża gmina dysponuje większym budżetem, większą liczbą pracowników, przedsiębiorstw i nieruchomości, dzięki którym może skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców.
   B. Gminy powinny pozostać niewielkie. Mała gmina zapewnia utrzymanie wspólnoty lokalnej – umożliwia mieszkańcom włączanie się w zarządzanie wspólną przestrzenią i usługami publicznymi.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   rozwój regionalny
   samorząd

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy rozwijać sprzedaż żywności w oparciu o sieci łączące bezpośrednio rolników i konsumentów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy zachęcać rolników do tworzenia gospodarstw wielkoobszarowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy uprościć system dostępu do środków finansowych na rozwój rolnictwa.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Produkty rolne z Polski powinny obowiązkowo stanowić większość oferty spożywczej hipermarketów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy zaangażować gospodarstwa rolne w politykę klimatyczną poprzez wspieranie produkcji energii z OZE (np. tworzenie biogazowni zagospodarowujących odpady produkcji rolnej).
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Minimalne ceny produktów rolniczych powinny być regulowane przez rząd.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   rolnictwo

   Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem realizować w celu skutecznej walki z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy kontynuować odstrzał dzików, jako źródła choroby i zagrożenia dla hodowli zwierząt.
   Należy wspierać rolników w dostosowaniu chlewni, obór i zagród, by chroniły przed rozprzestrzenianiem się choroby.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   gospodarka
   ochrona środowiska
   rolnictwo

   Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie poniższych rozwiązań na rzecz ochrony praw zwierząt?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy zakazać wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
   Należy zakazać klatkowej hodowli zwierząt.
   Należy zakazać hodowli zwierząt futerkowych.
   Należy ograniczyć rozwój ferm: zmniejszyć ich wielkość i zakazać budowania ich w pobliżu budynków mieszkalnych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   ochrona środowiska
   rolnictwo

   Która z poniższych koncepcji budowy szerokopasmowego internetu w Polsce powinna być Pani/Pana zdaniem realizowana?

   A. Państwo powinno budować infrastrukturę internetową (światłowody, internet kablowy, radiowy) i dzierżawić je firmom odpowiedzialnym za dostarczanie usług internetowych.
   B. Budowa sieci szerokopasmowych i dostarczanie usług internetowych powinny leżeć po stronie firm prywatnych.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja

   Czy w celu ochrony praw użytkowników internetu należy Pani/Pana zdaniem nałożyć na platformy internetowe wymienione obowiązki?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Obowiązek informowania użytkowników o zasadach działania algorytmów, które wykorzystują ich dane.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Obowiązek uzasadniania swoich decyzji o zablokowaniu konta lub usunięciu wpisu
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Obowiązek wykrywania i eliminowania botów/fałszywych kont masowo rozpowszechniających treści.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Nie ma potrzeby wprowadzania nowych regulacji dotyczących ochrony użytkowników platform internetowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   cyfryzacja
   prawa obywateli

   Państwo dofinansowuje działalność kulturalną, m.in. produkcję filmową, teatry, opery, muzea czy twórców gier komputerowych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Środki publiczne, przeznaczane na finansowanie kultury, powinny przede wszystkim realizować cele określane przez rząd i służyć kształtowaniu postaw etycznych, wartości i tożsamości obywateli.
   Kultura powinna być niezależna od celów politycznych. Ze środków publicznych powinny być finansowane różnorodne inicjatywy kulturalne, zapewniając swobodę i niezależność finansową twórcom.
   Z budżetu państwa nie należy przeznaczać środków na działalność kulturalną.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   kultura

   W jaki sposób państwo powinno zwiększać dostępność kultury dla obywateli? Prosimy wybrać działanie, które powinno być priorytetem nadchodzącej kadencji.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Poprzez rozwój nowych technologii umożliwiających dostęp do kultury niezależnie od miejsca zamieszkania (na przykład dzięki transmisjom internetowym).
   Poprzez stworzenie stałego funduszu przeznaczonego na działania kulturalne w małych ośrodkach – niezależnie od samorządowych zobowiązań wobec lokalnych instytucji kultury.
   Poprzez utworzenie corocznie odnawialnego Bonu Kulturalnego dla każdego obywatela (który można wykorzystać na szeroko pojmowany udział w kulturze: zakup biletów na wydarzenie artystyczne, książkę, płytę itp.).
   Udział w wydarzeniach kulturalnych jest indywidualną sprawą obywateli i państwo nie powinno nim sterować.
   (odpowiedź spoza listy)
   finanse
   kultura
   rozwój regionalny

   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Należy uregulować status artysty np. w zakresie ubezpieczeń społecznych i ulg podatkowych.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Twórcy kultury powinni być traktowani jak inne osoby i przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku i nie należy w szczególny sposób regulować ich statusu prawnego.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Za ochronę praw autorskich do utworów zamieszczanych na stronach i portalach internetowych powinni odpowiadać właściciele tych portali.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   kultura
   rynek pracy

   Liczba cudzoziemców przebywających w Polsce przekroczyła 1,5 mln. Stajemy się więc społeczeństwem wielokulturowym. Które z poniżej wymienionych działań uważa Pani/Pan za kluczowe do wprowadzenia w ciągu nadchodzącej kadencji? Prosimy wybrać trzy najważniejsze.

   Prosimy o wybranie co najwyżej 3 odpowiedzi.
   poprawa dostępu do edukacji, wraz z programem integracji dzieci cudzoziemskich
   poprawa dostępu cudzoziemców do opieki zdrowotnej
   uproszczenie systemu zatrudniania cudzoziemców
   usprawnienie procesu legalizacji pobytu cudzoziemców (przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania w urzędach wojewódzkich)
   wprowadzenie programu integracji cudzoziemców w społecznościach lokalnych (w tym np. poprzez włączenie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, procesy konsultacji społecznych)
   organizacja zajęć integracyjnych, m.in. z języka polskiego i polskiego prawa
   wprowadzenie przepisów ułatwiających sprowadzanie rodzin przez cudzoziemców
   wprowadzenie programów mających na celu dbanie o bezpieczeństwo cudzoziemców w Polsce
   zapewnienie praw wyborczych cudzoziemcom spoza UE w wyborach na szczeblu lokalnym na zasadach takich jak dla obywateli UE
   Nie ma potrzeby wprowadzania działań mających na celu integrację cudzoziemców.
   Polska powinna ograniczyć liczbę cudzoziemców przybywających do Polski w celach innych niż turystyczne lub krótkotrwałe zatrudnienie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   polityka społeczna
   rynek pracy

   Polskie społeczeństwo się starzeje. Rośnie zapotrzebowanie na pomoc w zakresie opieki nad osobami starszymi. Jakie działanie Pani/Pana zdaniem powinno być sfinansowane w pierwszej kolejności z budżetu państwa?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Budowa dziennych domów opieki dla dorosłych osób zależnych oraz zapewnienie ich finansowania w długim okresie.
   Rozwój sieci domów spokojnej starości.
   Wspieranie rodzin w opiece nad zależnymi osobami starszymi np. poprzez ulgi podatkowe, zasiłki lub płatne urlopy opiekuńcze.
   Nie ma potrzeby podejmowania specjalnych działań – obecne rozwiązania są wystarczające, by sprostać wyzwaniom starzenia się społeczeństwa.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   polityka społeczna

   Rodzice małych dzieci mogą skorzystać z rocznego, płatnego urlopu rodzicielskiego, a następnie z opieki w żłobku lub bezpłatnego urlopu wychowawczego. Państwo wspiera też osoby o niższych dochodach zasiłkiem wychowawczym. W celu wspierania rodziny i zachęty do posiadania większej liczby dzieci w najbliższych czterech latach rząd powinien Pani/Pana zdaniem postawić na:

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Budowę sieci żłobków.
   Zapewnienie możliwości samodzielnej opieki nad dzieckiem poprzez wydłużanie urlopów i wypłatę zasiłków.
   Promowanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwią łączenie opieki nad dzieckiem z pracą.
   Opieka nad dzieckiem jest prywatną sprawą rodziców i państwo nie powinno specjalnie wspierać rodzin.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   polityka społeczna
   rynek pracy

   Czy Pani/Pana zdaniem któraś z wymienionych usług publicznych powinna w większym niż obecnie stopniu być realizowana przez podmioty prywatne?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   zdrowie
   edukacja
   bezpieczeństwo
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   edukacja
   gospodarka
   zdrowie

   Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Należy nałożyć na deweloperów i samorządy obowiązek zapewnienia dostępu do podstawowych usług publicznych (transportu, przedszkoli, szkół, placówek zdrowotnych) dla osiedli tworzonych na nowych obszarach.
   Państwo powinno remontować i przeznaczać na cele mieszkaniowe pustostany należące do Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa i samorządów.
   Możliwość umieszczania reklamy zewnętrznej na prywatnych posesjach powinna być ściśle uregulowana przepisami.
   Umieszczanie w przestrzeni publicznej drastycznych lub gorszących zdjęć i obrazów powinno być zabronione.
   mieszkalnictwo
   prawa obywateli
   rozwój regionalny

   Szacuje się, że brakuje około 1,5 mln mieszkań dostępnych dla osób o niskich i średnich dochodach. Jakie działania należy Pani/Pana zdaniem podjąć by zapewnić obywatelom dostępne cenowo mieszkania o odpowiednim standardzie?

   Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

   Samorządy, z finansową pomocą państwa, powinny budować nowe dostępne cenowo mieszkania czynszowe.
   Dodatki mieszkaniowe powinny zostać podniesione tak, by były adekwatne do stawek czynszu na rynku prywatnym i być dostępne dla większej niż obecnie grupy osób.
   Należy wprowadzić nowe dopłaty lub gwarancje (np. fundusz gwarantujący terminową spłatę czynszu dla właściciela) do wynajmu mieszkań na rynku prywatnym.
   Należy remontować istniejące mieszkania i przywracać do użytku pustostany z zasobów publicznych.
   Należy dopłacać do kredytów dla osób kupujących mieszkania.
   Należy wspierać rozwój najmu społecznego (skierowanego do osób potrzebujących pomocy) na rynku prywatnym, np. poprzez promocję społecznych agencji najmu czy wprowadzenie ulg podatkowych dla właścicieli wynajmujących mieszkania osobom niezamożnym.
   Należy wspierać rozwój budownictwa społecznego, np. budowę mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), kooperatywy mieszkaniowe czy tworzenie mieszkań wspomaganych lub chronionych.
   Państwo nie powinno przeznaczać środków z budżetu na ułatwienie dostępu do mieszkania obywatelom o niskich i średnich dochodach.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   mieszkalnictwo
   polityka społeczna
   rozwój regionalny

   Poniżej wymieniliśmy możliwe strategiczne kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Który z nich uważa Pani/Pan za priorytetowy w polityce transportowej kraju w nadchodzącej kadencji?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Otwarcie rynku kolejowych połączeń dalekobieżnych między największymi miastami (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław itp.) na innych przewoźników niż PKP Intercity.
   Odtworzenie połączeń kolejowych do dużych miast pozbawionych kolei: Jastrzębie-Zdrój, Łomża, Bełchatów itd.
   Zintegrowanie transportu publicznego poprzez: wspólne taryfy, wspólne rozkłady jazdy, uzupełnianie się sieci połączeń kolejowych i autobusowych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   gospodarka
   transport

   Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej do 2025 r. wydatki na ochronę zdrowia muszą wzrosnąć do 6 proc. PKB. Na jakie cele w ochronie zdrowia należy najpilniej zwiększyć nakłady?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Rozwój sieci gabinetów lekarzy rodzinnych (POZ)
   Rozwój sieci przychodni ze specjalistyczną opieką zdrowotną
   Rozwój szpitali ze specjalistyczną opieką zdrowotną
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   (odpowiedź spoza listy)
   zdrowie

   Polacy mają utrudniony dostęp do specjalistów i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Które z następujących rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić, żeby zmniejszyć czas oczekiwania na wizytę?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   To, ile szpital lub przychodnia mogą wykonać badań lub zabiegów, powinno zależeć wyłącznie od możliwości placówki – liczby zatrudnionych lekarzy i dostępności sprzętu – a nie od kontraktu przyznanego przez NFZ.
   Każdy pacjent powinien opłacać niewielką część kosztu wizyty u specjalisty (np. 20 zł).
   Pacjenci powinni sami opłacać leczenie na zasadzie opłaty za usługę.
   Pacjent powinien mieć możliwość dopłacenia do wyższego standardu świadczeń medycznych – np. protezy z lepszego materiału lub operacji w nowocześniejszej technologii.
   Samorządy powinny przejąć część środków NFZ i same zarządzać organizacją opieki zdrowotnej na swoim terenie.
   Całość świadczeń powinna być finansowana z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
   Należy ograniczyć liczbę medycznych świadczeń gwarantowanych.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   zdrowie

   Jedną z przyczyn kolejek do specjalistów w publicznych zakładach zdrowia jest zbyt mała liczba lekarzy. Jak Pani/Pana zdaniem można zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w Polsce w perspektywie kolejnych 15 lat?

   Prosimy wybrać dwie odpowiedzi, które najbardziej pasują

   Należy zwiększyć środki w budżecie państwa przeznaczone na ochronę zdrowia
   Należy zwiększyć liczbę studentów i co roku wykształcać większą liczbę lekarzy
   Należy poprawić warunki pracy w szpitalach i przychodniach
   Należy stworzyć zachęty dla lekarzy, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej, do tego, by wracali do kraju
   Należy zatrudnić lekarzy z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
   Należy zwiększyć personel administracyjny, żeby odciążyć personel medyczny
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   zdrowie

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Polska powinna działać na rzecz integracji Ukrainy z Unią Europejską.
   B. Integracja Ukrainy z Unią Europejską nie jest możliwa w najbliższych latach i Polska nie powinna podejmować działań w tej sprawie.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   sprawy międzynarodowe

   Czy zgadza się Pani/Pan z następującymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Polska powinna przyjąć część osób ubiegających się o status uchodźcy, które przybywają do innych państw Unii Europejskiej.
   Polska powinna solidarnie ponosić koszty opieki nad osobami ubiegającymi się o status uchodźcy na terenie Unii Europejskiej.
   Polska powinna działać na rzecz ograniczenia liczby osób ubiegających się o status uchodźcy.
   Polska powinna całkowicie zamknąć granice dla osób ubiegających się o status uchodźcy.
   Obecnie głównym wyzwaniem dla państw Unii Europejskiej, w tym Polski jest poprawa efektywności procedur i instytucji przyznających status uchodźcy oraz współpraca między państwami Unii w tym zakresie.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   sprawy międzynarodowe

   Jakie działania w ramach dalszej integracji w ramach Unii Europejskiej Pani/Pan popiera?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Powołanie europejskiej armii.
   Prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej.
   Przystąpienie Polski do europejskiej prokuratury.
   Polska powinna zwiększać swoje zaangażowanie w Eurokorpusie - strukturze wojskowej szybkiego reagowania wykorzystywanej na potrzeby Unii Europejskiej i NATO.
   Państwa Unii Europejskiej powinny łączyć jedynie kwestie gospodarcze.
   Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   polityka obronna
   sprawy międzynarodowe

   Pomoc rozwojowa jest narzędziem wspierania krajów rozwijających się. Polska, jako kraj członkowski UE oraz członek Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, zobowiązała się, by do 2030 r. zwiększyć pomoc rozwojową do 0,33 proc. dochodu narodowego brutto. W 2018 r. Polska przeznaczyła 0,14 proc. DNB. Czy będzie Pani/Pan popierać realizację tego zobowiązania?

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   migracje
   sprawy międzynarodowe

   Jakie powinny być Pani/Pana zdaniem główne cele polskiej pomocy rozwojowej?

   Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

   redukcja ubóstwa na świecie
   wsparcie demokracji i dobrego rządzenia w krajach rozwijających się
   ochrona środowiska i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu
   pomoc humanitarna w sytuacji katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych
   wsparcie polskich przedsiębiorców inwestujących w krajach rozwijających się
   wzmacnianie edukacji podnoszącej zrozumienie problemów oraz zależności globalnych
   zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ochrona granic i przeciwdziałanie migracji
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   finanse
   migracje
   sprawy międzynarodowe

   Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

   A. Polska powinna zabiegać o inwestycje europejskich przemysłów zbrojeniowych na swoim terenie, by powiązać swój przemysł zbrojeniowy z europejskimi firmami (tzw. offset).
   B. Polska powinna postawić na zakup broni i technologii obronnych w Stanach Zjednoczonych.

   Prosimy wybrać jedną odpowiedź

   Zdecydowanie A
   Raczej A
   Raczej B
   Zdecydowanie B
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   polityka obronna

   Czy zgadza się Pani / Pan z poniższymi stwierdzeniami?

   Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują

   Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać zlikwidowane.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Należy przywrócić obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, np. w wymiarze 6 miesięcy.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   W każdej gminie powinna funkcjonować ogólnodostępna strzelnica.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   Jeżeli Stany Zjednoczone przystąpią do wojny z Iranem, polscy żołnierze powinni walczyć u boku Amerykanów.
   Tak
   Nie
   Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
   polityka obronna
   Powrót do rankingu