Czy ministrowie i wiceministrowie mogą być członkami komisji sejmowych?

Sprawdzamy, czy członkowie Rady Ministrów mogą przynależeć do komisji sejmowych.

Czy ministrowie i wiceministrowie mogą być członkami sejmowych komisji? Odpowiedź znajdziemy w rozdziale drugim, Rozdział 2, art. 7, ust. 3 Regulaminu Sejmu, który mówi:

Zobacz najnowsze

„Poseł pełniący funkcję członka Rady Ministrów lub sekretarza stanu nie może być członkiem komisji, z wyjątkiem komisji, o której mowa w art. 86b ust. 1. Jego członkostwo w komisji wygasa z dniem powołania w skład Rady Ministrów lub powierzenia funkcji sekretarza stanu”.

Powyższy zapis oznacza, że posłowie i posłanki powołani do rządu w charakterze ministrów lub wiceministrów nie mogą być członkami komisji sejmowych. Jeśli byli już ich członkami, to ich funkcja w komisji wygasa w dniu powołania do Rady Ministrów. Wyjątek stanowi wymieniona w art. 86b Komisja Nadzwyczajna powołana do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji. Powołanie w obecnej kadencji Sejmu takiej komisji wydaje się mało prawdopodobne z racji braku istnienia wystarczającej większości parlamentarnej zdolnej do przegłosowania zmian w Konstytucji RP.