Jak gmina dba o nasze bezpieczeństwo?

Powołanie straży miejskiej, ochrona przed powodzią, dodatkowe wsparcie dla policji, wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej – sprawdź, jak gmina dba o twoje bezpieczeństwo.

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa to fundament, bez którego samorząd nie mógłby prawidłowo funkcjonować. Do zadań gminy należy w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i na drogach w pobliżu placówek oświatowych. Aby zrealizować te zadania, władze gminy podejmują współpracę z policją, mogą też powołać straż gminną bądź miejską. Bezpieczeństwo to jednak nie tylko walka z przestępczością, ale również reagowanie na sytuacje kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

Na wypadek pożaru 

Zadaniem gminy jest zaopatrzenie terenu w wodę, tak aby w przypadku pożaru było go czym ugasić. Służą do tego m.in. gminne hydranty. Gmina odpowiada też za zabezpieczenie przed pożarem budynków i urządzeń, którymi zarządza.

Gmina ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, a także obowiązana jest do zapewnienia umundurowania i ubezpieczenia członków OSP.

Jak ochronić się przed powodzią?

Władze samorządowe powinny zbierać rzetelne dane o stanie technicznym budowli przeciwpowodziowych – wałów, rowów przydrożnych, urządzeń melioracyjnych. Zadaniem samorządu jest też gromadzenie szczegółowych informacji na temat obszarów zagrożonych zalaniem – może dotyczyć to gospodarstw, upraw czy dróg. Gmina odpowiada za stan budowli przeciwpowodziowych i zalesienie terenów wzdłuż rzek.

Samochody dla policji

Aby zapewnić bezpieczeństwo, gmina współpracuje z policją. Może np. przeznaczyć część swojego budżetu na dodatkowe patrole policji, zakup radiowozów lub działania edukacyjne. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zażądać usunięcia konkretnego zagrożenia.

Zobacz najnowsze

Dodatkowa straż

Gmina może powołać straż miejską lub gminną, która zadba o porządek publiczny i spokój, zabezpieczy imprezy masowe i miejsca wypadków, odprowadzi osoby, które zakłócają porządek, do izby wytrzeźwień, skontroluje kierowców autobusów, sprawdzi, czy auta parkują w bezpiecznych miejscach.

Gdy mieszkańcy demonstrują

Gmina informuje policję o zgromadzeniach publicznych, może zakazać zgromadzenia lub rozwiązać je, jeśli zgromadzenie zagraża życiu lub zdrowiu uczestników.  

Na drodze

Bezpieczeństwo drogowe regulują ustawy, a ich przestrzeganie kontroluje policja. Gmina może jednak poprawiać bezpieczeństwo na drogach, inwestując w dodatkową sygnalizację świetlną, lepsze oznakowanie przejść dla pieszych, skrzyżowania, na których samochód skręci w lewo bez ryzyka kolizji, pobocze lub chodnik przy ruchliwej drodze.

Na wszelki wypadek

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma za zadanie przygotować gminę na powódź, huragan i inne sytuacje kryzysowe. W tym celu opracowuje gminny plan zarządzania kryzysowego, który musi zatwierdzić starosta powiatu. Współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania terroryzmowi.

Rada gminy co roku powinna zostawić co najmniej 0,5 proc. budżetu jako rezerwę na sytuację kryzysową.

Co może zrobić gmina?

  • utworzyć lub rozwiązać straż miejską/gminną,
  • uchwalić budżet, który przewiduje oświetlenie ciemnej ścieżki od stacji,
  • powołać gminną zawodową straż pożarną (za zgodą ministra spraw wewnętrznych),
  • zakupić wóz dla ochotniczej straży pożarnej,
  • zorganizować warsztaty samoobrony w domu kultury.

Zapytaj radnych i radne:

  1. Czy w Twojej miejscowości powinna działać straż miejska lub gminna?
  2. Czy gmina powinna przeznaczyć dodatkowe środki w budżecie na wsparcie policji?
  3. Gdzie zainstalować monitoring? A może wcale nie jest potrzebny?
  4. Co zrobić, by zapewnić lepszą ochronę przeciwpowodziową?