Co dzieje się na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji?

Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów.

Sprawuje on swoją funkcję aż do momentu wyboru nowego marszałka Sejmu. Marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego oraz wybór marszałka Sejmu. Przed wyborem marszałka w trakcie posiedzenia Sejmu mogą być rozpatrywane tylko wnioski formalne.

Tekst ślubowania poselskiego zapisany jest w Konstytucji:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Po odczytaniu ślubowania każdy z kolejno wywołanych posłów, wstaje i wypowiada słowo „ślubuję”. Poseł może także dodać „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Kandydatów na ten urząd może zgłosić co najmniej 15 posłów, a każdy poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Sejm wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy obecności wszystkich posłów marszałek musi więc uzyskać przynajmniej 231 głosów za swoją kandydaturą.

Zobacz najnowsze

Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się kolejne tury głosowania. Przed kolejnymi turami głosowania z listy kandydatów usuwa się nazwisko tego kandydata, który w poprzedniej turze uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, przed kolejną turą głosowania usuwa się nazwiska ich wszystkich.

W czasie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji premier składa dymisję dotychczasowej Rady Ministrów.

Po wyborze marszałka Sejmu:

  • marszałek Sejmu na stałe obejmuje przewodnictwo obrad;
  • Sejm, w drodze uchwały, ustala liczbę wicemarszałków;
  • marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków Sejmu;
  • Sejm wybiera 20 sekretarzy Sejmu spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydium Sejmu (tworzone przez marszałka i wicemarszałków Sejmu).