Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

Kandydatka na posłankę do PE Komitet wyborczy: Trzecia Droga Okręg: 10, małopolsko-świętokrzyski Partia: Polskie Stronnictwo Ludowe Zawód: parlamentarzysta

Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga
Data i miejsce urodzenia: 1978-09-29, Limanowa
Zawód: pracownik samorządowy
Absolwentka politologii i administracji publicznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członkini Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego w l. 2006-2010 oraz 2014-2023, przewodnicząca sejmiku w 2010 r. oraz w l. 2014-2018. Od 2019 r. posłanka na Sejm (IX-X... kadencja). W Sejmie IX kadencji była członkinią Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Urszuli Nowogórskiej ul. M.B. Bolesnej 10a 34-600 Limanowa woj. małopolskie tel. 504 099 745 urszula.nowogorska@sejm.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
od 2006 roku byłam Radną Województwa Małopolskiego. W latach 2010 oraz 2014-2018 byłam Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego. Od 2019 jestem posłem na Sejm RP.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Ostatni rok kadencji (2022)

Prosimy wymienić i zwięźle uzasadnić trzy najważniejsze sukcesy w Pani/Pana pracy jako posłanki/posła w Sejmie IX kadencji. Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Pierwszy sukces
Zmiany w Ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych.
Drugi sukces
Dzięki licznym interpelacjom poselskim udało się wprowadzić wiele zmian ustawodawczych, ułatwiających życie obywatelom.
Trzeci sukces
Powołanie zespołów konsultacyjnych przy biurze poselskim - ds. bezpieczeństwa - młodych ekspertów - senioralny - ds. niepełnosprawnych - ds. pszczelarstwa
Jakie Pani/Pana zdaniem trzy najważniejsze ustawy przyjął Sejm IX kadencji? Prosimy o wymienienie i ewentualne uzasadnienie odpowiedzi.
Ustawa o obronie Ojczyzny
Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych
Ustawa o dodatku węglowym
W obecnej kadencji Sejmu działa 246 zespołów parlamentarnych zrzeszających posłów i posłanki zainteresowanych daną sprawą. Prosimy o przypomnienie, do których zespołów parlamentarnych Pani/Pan należy.
- ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci – sekretarz - ds. Kultury i Środowisk Twórczych - ds. Kultury i Tradycji Łowieckich - ds. Pielęgniarek, Położnych i Pracowników Opieki Zdrowotnej – przewodnicząca - ds. Rozwiązań Komunikacyjnych w Małopolsce, w szczególności Budowy Nowej Linii Kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz Modernizacji Istniejącej Linii Kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, a także Budowy Drogi Szybkiego Ruchu z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do Granicy Państwa w Muszynce tzw. "Sądeczanki" - ds. Wspierania Pszczelarstwa - ds. Współpracy z Samorządami Gmin, Powiatów i Województw - ds. Zapewnienia Bezpieczeństwa Energetycznego Polski w Oparciu o Krajowe Nośniki Energii oraz OZE - ds. Zwalczania ASF - na rzecz Rozwoju i Promocji Polskiego Handlu - Parlamentarny Zespół Strażaków - wiceprzewodnicząca
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Migracje. Kryzys na granicy (2021)

Od sierpnia 2021 r. mamy do czynienia z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki uczestniczy w sprowadzaniu cudzoziemców na granicę, prowokuje akcje zaczepne wobec polskich służb. W Polsce dochodzi do przekroczeń zielonej granicy, kilkunastu cudzoziemców zmarło. Poniżej wymieniliśmy działania, jakie można wprowadzić w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań? Prosimy o wybranie wszystkich odpowiedzi, z którymi Pan/Pani się zgadza.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy jak najszybciej postawić mur na granicy z Białorusią.
Należy odstawiać cudzoziemców na granicę z Białorusią, w razie potrzeby z zastosowaniem przymusu.
Władze polskie powinny pozwolić na działanie organizacji humanitarnych i pracowników służb medycznych w strefie stanu wyjątkowego.
Rząd powinien wprowadzić rozwiązanie zaproponowane przez Episkopat Polski, polegające na utworzeniu mostu humanitarnego.
Należy zaprzestać wyrzucania ludzi do lasu i zmuszania ich do ponownego niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy z Białorusią.
Cudzoziemiec powinien mieć prawo wystąpić o ochronę międzynarodową (a jeśli odmówi, być odesłany do kraju pochodzenia). W międzyczasie należy zapewnić cudzoziemcom zakwaterowanie i adekwatną pomoc (np. medyczną, prawną).
Należy dopuścić media polskie i zagraniczne na teren objęty obecnie stanem wyjątkowym.
Po wygaśnięciu stanu wyjątkowego, jeśli kryzys na granicy nie ulegnie zmianie, należy utrzymać ograniczenie dostępu do strefy przygranicznej.
Należy otworzyć nowy ośrodek recepcyjny dla cudzoziemców przy granicy z Białorusią.
Rząd powinien przygotować się na przewidywaną zmianę ruchu migracyjnego i zabezpieczyć granicę Polski z Ukrainą.
Czy osoby, które niezgodnie z przepisami przekroczyły granicę, powinny mieć prawo złożyć w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową? Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?
A. Tak, Polska powinna odpowiedzialnie reagować na prowokacje Aleksandra Łukaszenki i jednocześnie działać z poszanowaniem praw człowieka.
B. Nie, ponieważ obecne przekraczanie przez cudzoziemców wschodniej granicy to element prowokacji politycznej wymierzonej przeciwko Polsce i UE.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. zdecydowanie A
 2. raczej A
 3. zdecydowanie B
 4. raczej B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jakie działania polityczne i dyplomatyczne powinny być podejmowane przez Polskę w związku z kryzysem rozgrywającym się na granicy polsko-białoruskiej? Prosimy o wybranie maksymalnie trzech działań, które uważa Pan/Pani za priorytetowe.
 1. Polska powinna prowadzić rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką i naciskać na zamknięcie szlaku migracyjnego przez Białoruś.
 2. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić działania dyplomatyczne w krajach, z których startują samoloty przewożące cudzoziemców do Białorusi.
 3. Polska (wspólnie z UE) powinna prowadzić intensywną kampanię informacyjną w państwach, z których pochodzą cudzoziemcy, zniechęcającą do podróży „szlakiem Łukaszenki”.
 4. Polska powinna zamknąć granicę polsko-białoruską, blokując wymianę handlową, nawet za cenę naruszenia interesu przedsiębiorców.
 5. Potrzebujemy obecności Fronteksu na naszym wschodnim pasie przygranicznym.
 6. Polska powinna uruchomić art. 4 traktatu NATO. (“Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć - zdaniem którejkolwiek z nich - zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”).
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zwiększyć tzw. pensum, czyli liczbę godzin, które nauczyciel ma przepracować w bezpośrednim kontakcie z uczniami (dziś to 18 godzin tygodniowo dla większości nauczycieli).
Dyrektor szkoły powinien mieć prawo zatrudniania i zwalniania nauczyciela na podstawie Kodeksu pracy.
Należy powołać Izbę Nauczycielską – samorząd zawodowy wszystkich nauczycieli.
Edukacja w większym niż obecnie stopniu powinna być realizowane przez podmioty prywatne.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o uzasadnienie: W przypadku wybrania odpowiedzi 4, prosimy o wymienienie branży gospodarki.
Branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown - szczególna uwagę należy zwrócić na branże turystyczne i okołoturystyczne, gastronomię oraz wszystkie branże, które w wyniku wprowadzanych obostrzeń musiały ograniczyć lub zamknąć swoje działalności.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
- system ochrony zdrowia. Brak dostępu do profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób innych niż COVID-19 to problem, który należy szybko i zdecydowanie rozwiązać. Pandemia COVID-19 pokazała, że służba zdrowia wymaga systemowych zmian. - Ochrona zdrowia psychicznego - wysoki poziom stresu i strachu przed choroba spowodował problemy natury psychologicznej. Dodatkowo zamknięcie i zmiana dotychczasowych nawyków, brak kontaktów społecznych lub ich ograniczenie naruszył równowagę wewnątrz emocjonalną. Natomiast zdalna nauka spowodowała u dzieci i młodzieży liczne problemy społeczne i wychowawcze. Państwo powinno wspierać te obszary i przygotować strategiczne programy naprawcze.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
- wzmacniać pozycję na arenie międzynarodowej - inwestować w bezpieczeństwo obywateli - zreformować służbę zdrowia - wzmocnić system emerytalny - wzmocnić potencjał Polski z zakresu odnawialnych źródeł energii - ograniczyć emisję do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych - stworzyć infrastrukturę około gospodarczą, która uatrakcyjni warunki inwestowania gospodarczego w naszym kraju - wzmocnić pozycję polskich przedsiębiorców, tak aby byli konkurencyjni i wzmacniali polską gospodarkę
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA
2
REFORMA EMERYTALNA
3
REFORMA ZUS
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Budowa obwodnic Limanowej, Mszany Dolnej, Gorlic, Zakopanego i remont dróg krajowych
2
Wprowadzenie emerytury bez podatku
3
Wzmocnienie służby zdrowia
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 9
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Znalezione artykuły

15.04.2024, Podsumowanie 9. posiedzenia Sejmu

…liberalizujących prawo aborcyjnego (w przypadku ustawy depenalizującej autorstwa Lewicy – siedmioro) – Marek Biernacki,  Andrzej Grzyb ,  Urszula Nowogórska ,  Ireneusz Raś , Wiesław Różyński, Marek Sawicki,  Jacek Tomczak oraz  Bożena Żelazowska , a innych…

26.10.2023, Kim są posłowie i posłanki Trzeciej Drogi?

…Rzepa twierdzi na przykład, że „energetykę odnawialną możemy stabilizować wodorem”, na wodór wskazuje również Urszula Pasławska, z kolei Urszula Nowogórska jako uzupełnienie OZE popiera energię jądrową. Przedstawiciele PSL w większości zgadzają się, że planując politykę…

21.07.2023, Jakie poglądy na aborcję deklarowali posłowie i posłanki w 2019 r.?

…Sławomir Nitras nie KO   Barbara Nowacka tak KO   Tomasz Nowak nie KO   Urszula Nowogórska nie Koalicja Polska   Mirosława Nykiel brak opinii KO   Robert Obaz tak Lewica   Urszula Pasławska brak…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Urszula Teresa
Nazwisko: Nowogórska
Nazwisko panieńskie: Słowiak
Data urodzenia: 1978-09-29
Miejsce urodzenia: Limanowa
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Gminy Limanowa - Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
Stanowisko lub funkcja: urlop bezpłatny na czas sprawowania mandatu posła RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 17 354,64 PLN
Uwagi: konto osobiste, stan na 04.11.2019 r.

Kwota: 70 000,00 PLN
Uwagi: gotówka

II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 240 m2
Powierzchnia działki: 0,15 ha
Wartość domu: 400 000,00 PLN
Wartość działki: 18 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: działka rolna
Powierzchnia działki: 1,36 ha
Wartość: 50 000,00 PLN
Rodzaj zabudowy: brak
Tytuł prawny: majątek odrębny - właściciel
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia działki: 0,07 ha
Wartość: 300 000,00 PLN
Tytuł prawny: współwłaściciel
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta radnej SWM
Kwota: 24 157,10 PLN

Opis: delegacje radnej SWM
Kwota: 2169,77 PLN

Opis: umowa zlecenie "Przyjaźń Ziemia Limanowska"
Kwota: 4050,00 PLN

Opis: ryczałt samochodowy JIW
Kwota: 2256,66 PLN

Opis: umowa o pracę UG Limanowa
Kwota: 51 067,05 PLN

Opis: świadczenie 500+
Kwota: 5500,00 PLN

Opis: wyprawka szkolna
Kwota: 600,00 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Mercedes-Benz
Model: A-180
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Smart
Model: Fortwo
Rok produkcji: 2009
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt - kredytowa linia hipoteczna, umowa nr [ukryte], BS Limanowa
Cała kwota: 700 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 218 283,00 PLN
Uwagi: zadłużenie na dzień 04.11.2019,

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt obrotowy rewolwingowy umowa nr [ukryte], BS Limanowa
Cała kwota: 1 500 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 1 370 867,37 PLN
Uwagi: zadłużenie na dzień 04.11.2019,

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt inwestycyjny - umowa nr [ukryte], BS Limanowa
Cała kwota: 400 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 3 173 760,00 PLN
Uwagi: zadłużenie na dzień 04.11.2019, BS Limanowa

Uwagi ogólne: małżeńska współwłasność majątkowa poręczyciel kredytów męża, który prowadzi działalność gospodarczą kredyty udzielone na rozwój firmy i działalność męża
Podpis
Data: 2019-11-04
Źródło