Informacje ogólne

Posłanka

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)
Data i miejsce urodzenia: 1989-05-03, Katowice
Zawód: specjalista polityki społecznej
Wykształcenie: wyższe
Absolwentka polityki społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych UW. Należała do stowarzyszenia Młodzi Socjaliści oraz do Partii Zieloni. Współzałożycielka partii Razem. W 2018 r. umieszczona na liście „30 Under 30” magazynu „Forbes” w kategorii "Prawo i polityka" za udział w założeniu... Razem oraz działalność na rzecz praw kobiet. Jedna z organizatorek protestów przeciwko zamykaniu szkół, prywatyzacji stołówek szkolnych oraz tzw. czarnych protestów. Bezskutecznie kandydowała w wyborach do Rady Miasta Warszawy w 2014 r., do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. i 2019 r., oraz do Sejmu RP w 2015 r. W 2019 r. została wybrana na posłankę Sejmu IX kadencji, członkini Komisji Zdrowia oraz pierwsza wiceprzewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. W 2023 r. ponownie wybrana do Sejmu.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posłanki Marceliny Zawiszy Pl. Daszyńskiego 4 lok. 4 45-061 Opole woj. opolskie marcelina.zawisza@sejm.pl

Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2023)

Dotychczasowa kariera zawodowa, działalność polityczna i aktywność społeczna.
Jedna z założycielek partii Razem, członkini Zarządu Krajowego Lewicy Razem (2015–2020), posłanka na Sejm IX kadencji, pierwsza wiceprzewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, członkini Komisji Zdrowia. W 2018 r. umieszczona na liście „30 Under 30” magazynu „Forbes” w kategorii "Prawo i polityka" za udział w założeniu Razem oraz działalność na rzecz praw kobiet. W 2022 roku znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polskiej ochronie zdrowia magazynu Rynek Zdrowia oraz 100 najbardziej wpływowych osób w systemie ochrony zdrowia magazynu Puls Medycyny.
Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne.
Obecnie pełnię tę funkcję Pełniłam/pełniłem tę funkcję w przeszłości Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta
Radny/radna gminy
Radny/radna powiatu
Radny/radna sejmiku wojewódzkiego
Poseł na Sejm RP
Senator RP
Poseł do Parlamentu Europejskiego
W pracy parlamentarzystki/parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym. W jakim języku obcym swobodnie się Pani/Pan porozumiewa?
 1. Język angielski
 2. Język francuski
 3. Język niemiecki
 4. Język ukraiński
 5. Język rosyjski
 6. Nie porozumiewam się swobodnie w żadnym języku obcym.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

KRÓTKA PIŁKA
Edukacja w Polsce (2021)

Czego Pani/Pana zdaniem przede wszystkim powinna uczyć szkoła?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. Przygotowywać przyszłych absolwentów do funkcjonowania na rynku pracy.
 2. Uczyć umiejętności zdobywania wiedzy i krytycznego myślenia.
 3. Kształtować postawy i upowszechniać wspólne wartości.
 4. Wyrównywać szanse edukacyjne i życiowe uczniów.
 5. Rozwijać umiejętności społeczne, np. komunikację i pracę zespołową.
 6. Uczyć dbania o dobrostan emocjonalny i radzenia sobie ze stresem.
 7. Uczyć o wyzwaniach XXI wieku (np. klimatycznym, technologicznym, zdrowotnym).
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi na pytanie:
Powszechna edukacja to dorobek cywilizacyjny, którego powinniśmy strzec, pielęgnować i reformować w takim kierunku, żeby faktycznie bez względu na pochodzenie, młody człowiek mógł rozwijać pełnię swoich możliwości. Ważne jest też, żeby szkoła nadążała za dynamicznie przekształcającą się rzeczywistością i przygotowywała uczniów i uczennice na wyzwania XXI wieku.
Poniżej wymieniliśmy główne postulaty dotyczące zmian w oświacie obecne w debacie publicznej. Czy popiera Pani/Pan wprowadzenie wymienionych rozwiązań?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy wprowadzić obowiązek przedszkolny dla pięciolatków.
Należy wprowadzać rozwiązania korzystne dla tworzenia i prowadzenia małych szkół.
Podstawa programowa powinna być zredukowana i nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych, a nie szczegółowe wiadomości.
Samorządy powinny mieć większy niż obecnie wpływ na program nauczania na swoim terenie.
Należy wrócić do trzystopniowego systemu edukacji (powrót gimnazjów).
Rolą kuratora powinno być wspieranie szkoły w przeprowadzaniu wewnętrznej ewaluacji i poprawie jakości działań, a nie kontrola pracy szkoły.
Szkoły niepubliczne nie powinny otrzymywać dofinansowania ze środków publicznych.
Pracodawcy powinni w większym niż obecnie stopniu finansować edukację zawodową.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
System ochrony zdrowia - ponad 100 tysięcy nadmiarowych zgonów, obywatele i obywatelki nie mający dostępu do lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, zmiana terminów operacji i zabiegów, odkładane o wiele miesięcy badania profilaktyczne, rekordowa od lat liczba złożonych przez lekarzy i lekarki wniosków o wydanie zaświadczenia potrzebnego do pracy za granicą, zbliżający się strajk pielęgniarek, kpina z pracowników niemedycznych - salowe i sanitariusze, którzy nie tylko nie otrzymali dodatku covidowego ale w ogóle nie są widoczni dla ministra zdrowia - to katastrofa, z którą będziemy musieli radzić sobie latami. Ale w ochronie zdrowia znajduje się również właśnie kwestia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych, dlatego nie zaznaczałam osobno tej kwestii, bo ona występuje zarówno w tym punkcie, jak i kolejnym. Powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej - dzieci i młodzież po tak długim okresie izolacji będą miały problem z powrotem do normalności. Spadła motywacja do nauki, zajęcia w wielu przypadkach obrały formę wykładów, więc dzieci i młodzież nie była tak zaangażowana jak w trakcie nauczania stacjonarnego. Znacząco pogorszyły się relacje z rówieśnikami i nauczycielami, nasiliły się problemy psychospołeczne młodych ludzi i ich rodzin. Nie każdy miał też dostęp do wymaganego sprzętu czy warunki do uczestniczenia w lekcjach (jeden pokój dzielony przez dwójkę czy trójkę dzieci w procesie nauczania zdalnego). Dzieci z rodzin przemocowych nie mogły ani na chwilę od tej przemocy uciec. Część uczniów i uczennic "zniknęła" z systemu i przez długie miesiące nie brały udziału w lekcjach. Ogromna część uczniów i uczennic doświadczyła potężnego stresu związanego z całkowicie nową rzeczywistością, w której nie potrafili się odnaleźć. Przed nami wszystkimi ogromne wyzwanie. Bezpieczeństwo na rynku pracy - pandemia pokazała, że śmieciowe zatrudnienie to zagrożenie życia i zdrowia. Brak dostępu do podstawowego zabezpieczenia społecznego jak urlop zdrowotny czy zabezpieczenie przed zwolnieniem z dnia na dzień oznacza, że pracownicy będą ryzykować życiem i zdrowiem, byle nie stracić źródła przychodu. Setki tysiący pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie z dnia na dzień zostało pozbawionych pracy i środków utrzymania. Pracownicy pracujący na podstawie umowy o pracę z dnia na dzień dowiedziało się, że będzie otrzymywało 1/5 mniejsze wynagrodzenie. Państwowa Inspekcja Pracy nie otrzymała listy pracodawców, którzy korzystają z tarczy, a którzy wobec tego nie mogą zwolnić pracowników, więc nie może tego weryfikować. Kobiety, które (w ogromnej większości to właśnie kobiety) korzystały z specjalnego urlopu opiekuńczego mają kolejne miesiące nieskładkowe, które oddalają je od prawa do emerytury minimalnej, co jeszcze bardziej pogłębi problem głodowych emerytur kobiet.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Miejsce na ewentualne skomentowanie lub uzasadnienie odpowiedzi:
Wybrałam następujące odpowiedzi: zatrudnienie psychologa w każdej szkole oraz szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców, ponieważ to są osoby, które mają najwięcej kontaktu z dziećmi, a bez których dochodzenie do zdrowia i dobrostanu jest często niemożliwe. Dobry psycholog jest w stanie pomóc wykryć źródło problemów - przemoc w domu, złe zachowanie czy przemoc innych uczniów i uczennic i pomóc w rozwiązaniu problemu, wysłać do lekarza psychiatry, wezwać policję. Rodzice zaś często w związku z natłokiem obowiązków, stresem w pracy czy swoimi problemami nie dostrzegają lub z braku wiedzy bagatelizują problemy. Sensowne szkolenie jak rozpoznawać oznaki depresji, jak wspierać dziecko, gdy czuje, jak nie bagatelizować problemów, które dorosłym mogą wydawać się błahe, ale dla dorastającego człowieka są najważniejsze - na pewno pomogłoby uchronić wiele dzieci i młodzieży przed utratą życia i zdrowia.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Trwa dyskusja nad formalizacją związków osób tej samej płci. Które z poniższych rozwiązań należy Pani/Pana zdaniem wprowadzić?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Małżeństwa dla par jednopłciowych.
 2. Związki partnerskie dla wszystkich par.
 3. Nie należy wprowadzać rozwiązań formalizujących związki jednopłciowe.
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Kodeks karny chroni przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej ze względu na przynależność narodową, etniczną, rasową, wyznanie albo bezwyznaniowość. Czy Pani Pana zdaniem należy rozszerzyć grupę osób podlegających ochronie ze względu na jakieś cechy?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Tak
 2. Nie
 3. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Prosimy o wskazanie, ze względu na jakie szczególne cechy należy chronić przed znieważeniem oraz naruszeniem nietykalności cielesnej?
 1. Niepełnosprawność
 2. Orientacja seksualna i tożsamość płciowa
 3. Płeć
 4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
 5. Inne (jakie?): 0

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

Zasady działania, kompetencje i obszary, które obejmuje współpraca państw w ramach Unii Europejskiej, są uzgodnione w traktatach. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W ciągu najbliższych pięciu lat Unia Europejska wymaga pilnych reform na poziomie traktatów.
B. W ciągu najbliższych pięciu lat nie powinno się reformować traktatów europejskich, a Unia Europejska powinna stabilnie rozwijać się poprzez wprowadzanie nowych praw.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Zdecydowanie A
 2. Raczej A
 3. Raczej B
 4. Zdecydowanie B
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Jeśli odpowiedź A: jakie zmiany są potrzebne?
Unii potrzebne jest więcej demokracji. Więcej praw dla Parlamentu Europejskiego - mniej dla Komisji. Potrzebujemy skutecznych narzędzi walki z wielkimi korporacjami i zmianami klimatycznymi. Fundamenty UE powinny zostać określone w europejskiej konstytucji, która zostałaby przyjęta przez ogólnounijne referendum.
Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy zobowiązać państwa członkowskie, by w programach szkolnych uwzględniały naukę o chrześcijańskich korzeniach Europy.
Powinny zostać wprowadzone ogólnounijne referenda.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Artykuły

Wyniki 1–3 z 5
pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Znalezione artykuły

16.05.2024, Podsumowanie 11. posiedzenia Sejmu

…mieszkańców gospodarstwa domowego. Co ciekawe w podobnym tonie niektóre założenia ustawy krytykowali posłowie partii Razem.  Marcelina Zawisza (Lewica) podkreśla, że: „Jako partia Razem apelujemy o to, żeby wysokość tego bonu była wyższa, oraz…

5.03.2024, „Tylko «tak» oznacza zgodę” czy „postawienie systemu na głowie”? – zmiana kwalifikacji gwałtu w opinii posłanek i posłów

…Katarzyna Kotula Lewica Anita Kucharska-Dziedzic Lewica Wanda Nowicka Lewica Katarzyna Ueberhan Lewica Joanna Wicha Lewica Marcelina Zawisza Lewica Anna Maria Żukowska Lewica Aleksandra Leo Polska2050-TD Barbara Okuła Polska2050-TD Ewa Szymanowska Polska2050…

19.10.2023, Kto tworzy klub Lewicy?

…Tomasz Trela 21. Katarzyna Ueberhan 22. Joanna Wicha 23. Dariusz Wieczorek 24. Adrian Zandberg 25. Marcelina Zawisza 26. Anna Maria Żukowska…

pokaż  3 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Wyczyść filtry
Przefiltrowane przez:
od 13.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Komisja Zdrowia, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia), pierwsza wiceprzewodnicząca
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
od 12.11.2019
Sejm RP IX kadencji, posłanka, Warszawa, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Opole, liczba głosów: 19 206
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej sejmsenat2019.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Podniesienie podatków dla najbogatszych i wielkich korporacji

Trzeba podnieść podatki najbogatszym i wielkim korporacjom właśnie po to, żeby mieć środki finansowe na to, żeby poprawiać byt osobom, opiekunom dzieci z niepełnosprawnością bądź też opiekunom osób dorosłych niepełnosprawnych.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.10.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
polityka społeczna
Razem
31 Katowice
wybory 2015
Pomoc opiekunom dzieci niepełnosprawnych oraz opiekunom niepełnosprawnych dorosłych

Trzeba podwyższyć finansowanie właśnie pomocy społecznej, wpieranie tego typu grup.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.10.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
Razem
31 Katowice
wybory 2015
System opieki zdrowotnej

Ten system, który mamy w tej chwili, jest niekonstytucyjny, ponieważ według Konstytucji państwo powinno zapewnić opiekę zdrowotną wszystkim Polkom i Polakom, a nie robi tego, bo jeżeli nie płacimy składek, nie mamy tej opieki.

Źródło: www.radioplus.pl

Data obietnicy: 28.09.2015

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
Razem
31 Katowice
wybory 2015
Program partii Razem

Nasz program nie jest socjalistyczny. To jest program, który odpowiada na potrzeby ludzi, którzy nie mają elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Musimy zmienić akcenty, w jaki sposób wydajemy pieniądze i na co je wydajemy. Mieliśmy programy, które dofinansowały baki i deweloperów a nie pomagały ludziom. Zamiast dofinansowywać deweloperów, powinniśmy zapewnić dach nad głową ludziom, których na to nie stać. w tej chwili potrzebujemy w Polsce miliona mieszkań, żeby móc zapewnić Polakom bezpieczeństwo.

Źródło: www.radioplus.pl

Data obietnicy: 28.09.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
Razem
31 Katowice
wybory 2015
polityka mieszkaniowa

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marcelina Monika
Nazwisko: Zawisza
Data urodzenia: 1988-05-03
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1515,73 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Partia Razem: zatrudnienie na umowę o pracę
Kwota: 49 641,66 PLN
Uwagi: dochód
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-07
Źródło